Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. december 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

1,5 mia. kr. til Danmark fra Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond

Den samlede finansielle tildeling til det danske program for 2021-2027 er på 287 mio. euro, hvoraf EU's bidrag udgør næsten 201 mio. euro

Sild

Danmark vil modtage 201 mio. euro fra Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond i perioden 2021-2027. Efter vedtagelsen af partnerskabsaftalen for 2021-2027 med Danmark har Kommissionen vedtaget programmet for Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond (EHFAF) for Danmark med henblik på at gennemføre EU's fælles fiskeripolitik og EU's politiske prioriteter, der er beskrevet i den europæiske grønne pagt.

Støttede aktiviteter

Danmark ønsker at få fuld effekt af programmet og har valgt at afsætte 86 % af midlerne til bæredygtigt fiskeri og bevarelse af akvatiske biologiske ressourcer. De resterende 8 % af programtildelingen vil blive investeret i bæredygtig akvakultur og i forarbejdning og afsætning.

 

Programmet skal bl.a. støtte:

  • Bæredygtigt fiskeri: forøgelse af fiskerfartøjers energieffektivitet gennem forskning, innovation og investeringer, investeringer med henblik på opfyldelse af landingsforpligtelsen, salgsfremstød og markedsføring, støtte til forbedring af dataindsamling og -kontrol og –håndhævelse samt finansiering af genopretning af floder.
  • Bæredygtig akvakultur: innovation, forskning og investeringer i bæredygtig akvakultur for at mindske de negative konsekvenser for økosystemerne og øge energieffektiviteten samt salgsfremme og markedsføring.
Danmark

 

De vigtigste forventede resultater frem til 2027

Det danske EHFAF-program vil bidrage til at realisere EU’s politiske prioriteter, der er beskrevet i den europæiske grønne pagt, jord til bord-strategien og biodiversitetsstrategierne.

Programmet har til formål at øge modstandsdygtigheden i fiskeri- og akvakultursektoren, navnlig kystfiskeriet, gennem fokus på innovation, investeringer og salgsfremstød, alt sammen til gavn for sektoren som helhed. Programmet giver også mulighed for at give krisestøtte til virksomheder i tilfælde af alvorlige markedsforstyrrelser.

Programmet skal støtte sektorens grønne omstilling med innovation og investeringer, der har til formål at fremme brugen af selektive og energieffektive fiskeredskaber og mindske de negative konsekvenser for økosystemerne. Danmark har et ambitiøst mål om at blive førende i den grønne omstilling, hvor dansk fiskeri og akvakultur har en vigtig rolle at spille i udviklingen og anvendelsen af grønne teknologier, som understøtter det danske nationale klimamål om en reduktion på 70 % af CO2-udledningen inden 2030.

På grundlag af budgetbevillingerne udgør programbidragene til bekæmpelse af klimaændringer og miljøbeskyttelse henholdsvis 77 % og 90 % af den samlede EU-tildeling, hvilket ligger et godt stykke over det mål på 30 % for klimabidrag, der er fastsat i EHFAF-forordningen. Programmets bidrag til biodiversitet beløber sig til 56 %.

Den digitale omstilling af dansk fiskeri og akvakultur er en central del af programmet. Det drejer sig om digitalisering af processer og interaktion inden for kontrol og håndhævelse samt indsamling af fiskeridata.

Programmet skal også understøtte vidensopbygning, som vil bidrage til en forbedret forvaltning af beskyttede havområder, og fremme indsamling af havaffald. Programmet vil styrke de miljøtiltag, der er iværksat under den prioriterede handlingsramme for Natura 2000 i Danmark og især flodgenopretningsprojekter, der skal sikre en god tilstand i overensstemmelse med EU's vandrammedirektiv

Baggrund:

EMFAF-programmer 2021-2027

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/1060 af 24. juni 2021 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden, Fonden for Retfærdig Omstilling og Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for finansiel støtte til grænseforvaltning og visumpolitik

Guidelines

Danmark

 

Detaljer

Publikationsdato
6. december 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark