Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. marts 2017Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

Artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union – spørgsmål og svar

Hvad er artikel 50?I artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union fastsættes den procedure, der gør det muligt for en medlemsstat at udtræde af Den Europæiske Union, hvis den ønsker det. Den blev først indført med Lissabontraktaten i 2007.

uk-eu-flag-istock-thinkstock-web.jpg
uk-ud-stor.jpg

Hvordan indleder en medlemsstat artikel 50-proceduren?

En medlemsstat skal meddele sin hensigt om at udtræde af EU til Det Europæiske Råd. Der er ingen særlige krav med hensyn til, hvordan dette gøres.

Hvad sker der, når artikel 50-proceduren er blevet indledt?

Der skal forhandles en udtrædelsesaftale i overensstemmelse med artikel 218, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Trin 1

Formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk, indkalder til et ekstraordinært møde i Det Europæiske Råd, som finder sted den 29. april.

Det Europæiske Råd vedtager ved konsensus et sæt retningslinjer for, hvordan Det Forenede Kongerige kan udtræde af Den Europæiske Union på en ordentlig måde. I disse retningslinjer fastsættes de overordnede principper, som EU på grundlag af sine og medlemsstaternes fælles interesser vil stræbe efter under forhandlingerne.

Trin 2

Efter vedtagelsen af retningslinjerne forelægger Kommissionen meget hurtigt Rådet en henstilling om at indlede forhandlingerne. Dette bliver aftalt i kommissærkollegiet fire dage efter mødet i Det Europæiske Råd.

Trin 3

Rådet vil derefter gennem vedtagelsen af et sæt forhandlingsdirektiver skulle give tilladelse til, at forhandlingerne indledes. Disse forhandlingsdirektiver skal vedtages med stort kvalificeret flertal (72 % af de 27 medlemsstater, dvs. 20 medlemsstater, som repræsenterer 65 % af befolkningen i de 27 EU-medlemsstater).

Når direktiverne er vedtaget, har Unionens forhandler, som er udpeget af Rådet, mandat til at indlede forhandlingerne med den udtrædende medlemsstat.

Hvordan indgås udtrædelsesaftalen?

Forhandlingerne om en ordentlig udtræden skal være fuldført senest to år efter indledningen af artikel 50-proceduren. Hvis ikke der opnås en aftale inden for denne periode, ophører traktaterne med at finde anvendelse på den udtrædende medlemsstat.

Ved udløbet af forhandlingsperioden vil Unionens forhandler fremlægge et forslag til aftale for Rådet og Europa-Parlamentet under hensyn til rammen for Det Forenede Kongeriges fremtidige forbindelser med Unionen.

Europa-Parlamentet skal give sit samtykke ved afstemning med simpelt flertal, som Europa-Parlamentets britiske medlemmer ligeledes deltager i.

Rådet vil indgå aftalen ved afstemning med stort kvalificeret flertal.

Det Forenede Kongerige vil også skulle ratificere aftalen i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser.

Hvor lang tid er der afsat til de egentlige forhandlinger?

Selve forhandlingerne vil vare ca. 18 måneder (fra begyndelsen af juni 2017 til oktober eller november 2018).

Hvem forhandler på Den Europæiske Unions vegne?

Stats- og regeringscheferne for de 27 EU-medlemsstater opfordrede Rådet til at udpege Europa-Kommissionen som Unionens forhandler og hilste Kommissionens udpegelse af Michel Barnier som chefforhandler velkommen.

Europa-Kommissionen og Michel Barnier vil som henholdsvis Unionens forhandler og Kommissionens chefforhandler systematisk rapportere til Det Europæiske Råd, Rådet og dets forberedende organer.

Michel Barnier vil nøje og regelmæssigt holde Europa-Parlamentet underrettet i løbet af forhandlingerne.

Medlemsstaterne vil naturligvis være tæt involveret under forberedelsen af forhandlingerne i form af vejledning af Unionens forhandler og vurdering af fremskridtene. Til det formål vil der i Rådet blive nedsat en særlig arbejdsgruppe med fast formandskab, der skal sikre, at forhandlingerne føres i overensstemmelse med Det Europæiske Råds retningslinjer og Rådets forhandlingsdirektiver.

Det Europæiske Råd vil løbende følge situationen og om nødvendigt ajourføre sine retningslinjer under forhandlingerne.

Hvordan kommer forhandlingerne til at foregå i praksis? På hvilket sprog vil de blive ført? Hvor ofte vil de to parter mødes?

Praktiske spørgsmål som f.eks. sprogordning og forhandlingsstruktur vil blive aftalt i fællesskab mellem EU's og Det Forenede Kongeriges forhandlere.

Hvor finder forhandlingerne sted?

I Bruxelles.

Hvornår ophører Det Forenede Kongerige med at være medlem af Den Europæiske Union?

EU-traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige på datoen for aftalens ikrafttræden eller to år efter meddelelsen om udtrædelse, hvis ikke der foreligger en aftale. Rådet kan med enstemmighed beslutte at forlænge denne periode.

Medlemsstaten forbliver indtil sin udtræden medlem af Den Europæiske Union med alle de rettigheder og forpligtelser, der følger af medlemskab, herunder princippet om loyalt samarbejde, ifølge hvilket Unionen og alle medlemsstaterne bistår hinanden ved gennemførelsen af traktaten.

Hvad sker der, hvis ikke der opnås en aftale?

EU-traktaten ophører ganske enkelt med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige to år efter meddelelsen.

Kan en medlemsstat ansøge om at blive medlem igen, efter at den er udtrådt?

Ethvert land, der er udtrådt af EU, kan ansøge om at blive medlem igen. Det vil kræve, at det skal igennem tiltrædelsesproceduren.

Når først artikel 50-proceduren er blevet indledt, er det så muligt at standse den?

Det er op til Det Forenede Kongerige at indlede artikel 50-proceduren, men så snart det er gjort, kan den ene part ikke ensidigt standse proceduren. Når først meddelelsen er givet, er der ingen vej tilbage. Den ene part kan ifølge artikel 50 ikke ensidigt trække meddelelsen tilbage.

Hvad står der i artikel 50?

Artikel 50 – traktaten om Den Europæiske Union

1. Enhver medlemsstat kan i overensstemmelse med sine forfatningsmæssige bestemmelser beslutte at udtræde af Unionen.

2. Hvis en medlemsstat beslutter at udtræde, meddeler den det til Det Europæiske Råd. På baggrund af Det Europæiske Råds retningslinjer forhandler og indgår Unionen en aftale med den pågældende stat om de nærmere bestemmelser for statens udtræden under hensyn til rammen for dens fremtidige forbindelser med Unionen. Denne aftale forhandles i overensstemmelse med artikel 218, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Den indgås på Unionens vegne af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal efter Europa-Parlamentets godkendelse.

3. Traktaterne ophører med at finde anvendelse på den pågældende medlemsstat på datoen for udtrædelsesaftalens ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter meddelelsen i stk. 2, medmindre Det Europæiske Råd efter aftale med den pågældende medlemsstat med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

4. Ved anvendelsen af stk. 2 og 3 deltager det medlem af Det Europæiske Råd og Rådet, der repræsenterer den udtrædende medlemsstat, ikke i Det Europæiske Råds eller Rådets drøftelser eller afgørelser vedrørende denne stat. Kvalificeret flertal defineres som angivet i artikel 238, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

5. Hvis en stat, der er udtrådt af Unionen, på ny anmoder om medlemskab, behandles dens anmodning efter proceduren i artikel 49.

Erklæring fra Det Europæiske Råd

Det Europæiske Råd har i dag modtaget en skrivelse fra den britiske premierminister, Theresa May, hvori hun meddeler, at Det Forenede Kongerige har besluttet at udtræde af Den Europæiske Union. Denne meddelelse kommer efter folkeafstemningen den 23. juni 2016 og indleder udtrædelsesprocessen i traktatens artikel 50. Vi beklager, at Det Forenede Kongerige forlader Den Europæiske Union, men vi er klar til den proces, som vi nu er nødt til at følge.
For Den Europæiske Union bliver det første skridt nu at vedtage retningslinjer for Det Europæiske Råds forhandlinger. Disse retningslinjer vil fastlægge de overordnede holdninger og principper, som Unionen, der repræsenteres af Kommissionen, vil lægge til grund i forhandlingerne med Det Forenede Kongerige.
Under disse forhandlinger vil Unionen handle som en enhed og varetage sine interesser. Vores første prioritet bliver at minimere den usikkerhed, som Det Forenede Kongeriges beslutning har skabt for vores borgere, virksomheder og medlemsstater. Vi vil derfor starte med at fokusere på alle centrale ordninger med henblik på en velordnet udtræden.
Vi vil gribe disse forhandlinger konstruktivt an og bestræbe os på at nå en aftale. Vi håber, at Det Forenede Kongerige bliver en nær partner i fremtiden.
Formand Donald Tusk har indkaldt Det Europæiske Råd den 29. april 2017.

Detaljer

Publikationsdato
29. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark