Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel30. november 2016Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 30. november 2016...

Foto©istockphoto/Thinkstock

Koordinering af Kommissionens politikker / Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne / Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV’er

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Den europæiske forsvarshandlingsplan

Det digitale indre marked/Euroen og den sociale dialog/Kapitalmarkedsunionen/Told og beskatning

Momspakken

 • Forslag til Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 904/2010 om administrativt samarbejde og bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift
 • Forslag til Rådets gennemførelsesforordning om ændring af gennemførelsesforordning (EU) nr. 282/2011 om foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
 • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF og direktiv 2009/132/EF for så vidt angår visse forpligtelser i forbindelse med merværdiafgift på tjenesteydelser og ved fjernsalg
 • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/112/EF for så vidt angår merværdiafgift på bøger, aviser og tidsskrifter

Energiunionen/Vækst, investeringer og konkurrenceevne/Klima og energi/Transport/Forskning, videnskab og innovation

Pakken om "ren energi"

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Ren energi til alle europæere

Forvaltning af energiunionen

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forvaltning af energiunionen, der ændrer direktiv 94/22/EF, 98/70/EF og 2009/31/EF, forordning (EF) nr. 663/2009 og 715/2009, direktiv 2009/73/EF, 2009/119/EF, 2010/31/EU, 2012/27/EU, 2013/30/EU og (EU) 2015/652 og ophæver forordning (EU) nr. 525/2013

Vedvarende energi

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning)

Energieffektivitet

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne

Ny organisation af elektricitetsmarkedet

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af et EU-agentur for samarbejde mellem energireguleringsmyndigheder (omarbejdning)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beredskabseffektivitet i elektricitetssektoren og om ophævelse af direktiv 2005/89/EF
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning)
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Investeringsbank: Skub i innovation inden for området for ren energi
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En europæisk strategi for kooperative intelligente transportsystemer - en milepæl for kooperativ, forbundet og automatiseret mobilitet

Diverse

 • Oprettelse af den europæiske grænse- og kystvagt: Status over situationen

Detaljer

Publikationsdato
30. november 2016
Forfatter
Repræsentationen i Danmark