Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel31. maj 2017Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 31. maj 2017 handler om en dybere Økonomisk og Monetær Union samt om mobilitetspakken...

mode1-hemera-web.jpg

Dagsordenen:

ENERGIUNION/BESKÆFTIGELSE, VÆKST, INVESTERINGER OG KONKURRENCEEVNE/KLIMA- OG ENERGIAKTION/TRANSPORT

Mobilitetspakke - Læs mere...

 • Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Europa i bevægelse: Program for en socialt retfærdig overgang til mobilitet, der er ren, konkurrencedygtig og forbundet for alle
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/1/EF om anvendelse af udlejningskøretøjer uden fører til godstransport ad landevej
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer
 • Forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv 1999/62/EF om afgifter på tunge godskøretøjer for benyttelse af visse infrastrukturer
 • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer og fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om manglende betaling af vejafgifter i EU (omarbejdet)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om overvågning af og indberetning af CO2-emissioner og nye tunge erhvervskøretøjers brændstoføkonomi
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009 og forordning (EF) nr. 1072/2009 med henblik på tilpasning til udviklingen inden for sektoren
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af forordning (EF) nr. 561/2006 om mindstekravene til daglig og ugentlig køretid samt daglig og ugentlig hviletid og forordning (EU) nr. 165/2014 om takografer inden for vejtransport
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring direktiv 2006/22/EF, for så vidt angår kontrolbestemmelser og håndhævelseskrav og om særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU i forbindelse med udstationering af førere i vejtransportsektoren
 • Høringsdokument: Første fase i høringen af arbejdsmarkedets parter i forbindelse med artikel 154 i TEUF om en eventuel revision af direktivet om tilrettelæggelse af arbejdstiden i vejtransportsektoren (direktiv 2002/15/EF)

EUROEN OG DEN SOCIALE DIALOG/ØKONOMISKE OG FINANSIELLE ANLIGGENDER

 • Debatoplæg om en dybere Økonomisk og Monetær Union - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
31. maj 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark