Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel17. april 2018Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Strasbourg - Endelig dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 17. april 2018, handler om sikkerhedsunionen, udvidelse og økonomiske partnerskaber med Japan og Singapore ...

Møde i Kommissionen

Dagsorden:

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincipper/Migration, indre anliggender og unionsborgerskab/ Retlige anliggender, forbrugere og ligestilling mellem mænd og kvinder/Sikkerhedsunionen

Sikkerhedsunionen - Læs mere...

 • Fjortende fremskridtsrapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd og Rådet om en ægte og effektiv sikkerhedsunion
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer og om ændring af bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 og om ophævelse af forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer
 • Kommissionens henstilling om de foranstaltninger, der straks skal træffes for at forbedre sikkerheden af foranstaltninger vedrørende udførsel, indførsel og transit af skydevåben, dele, væsentlige dele og ammunition
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning til styrkelse af sikkerheden i EU-borgeres identitetskort og opholdstilladelser udstedt til EU-borgere og deres familiemedlemmer, der gør brug af retten til fri bevægelighed
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om europæiske bestemmelser om fremskaffelse og opbevaring af elektroniske bevismateriale i straffesager
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastlæggelse af harmoniserede regler om udpegning af juridiske repræsentanter med hensyn til indsamling af bevismateriale i straffesager
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fastsættelse af regler for at lette anvendelsen af finansielle og øvrige oplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller retsforfølge visse strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om ophævelse af Rådets afgørelse 2000/642/RIA

Udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/Europæisk naboskabspolitik og udvidelsesforhandlinger

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: 2018-meddelelsen om EU's udvidelsespolitik - Læs mere...

Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Handel

Økonomiske partnerskaber - Bliver fremlagt onsdag den 18. april...

 • Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan
 • Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af den økonomiske partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Japan
 • Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore
 • Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Singapore
 • Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side
 • Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse på Den Europæiske Unions vegne af investeringsbeskyttelsesaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Singapore på den anden side

Konkurrence

 • Kommissionens afgørelse om en procedure i henhold til artikel 106, stk. 3 i TEUF

Diverse

Detaljer

Publikationsdato
17. april 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark