Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel6. juni 2018Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde den 6. juni handler bl.a. om den flerårige finansielle ramme med udgiftsforslag for forskellige sektorer så som investeringer, forskning og innovation samt om det indre marked mht. told m.m. samt...

Dagsorden for Kommissionens møde den 6. juni 2018

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Det digitale indre marked/Energiunionen/ Beskæftigelse, vækst, investeringer og konkurrenceevne/Budget og menneskelige ressourcer/Klimaindsats og energi/Beskatning og told/Det indre marked, erhvervspolitik, iværksætteri og SMV'er/Uddannelse, kultur, ungdom og idræt/Konkurrence/Forskning, videnskab og innovation/Den digitale økonomi og det digitale samfund/

Programmet for det digitale Europa

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet for det digitale Europa 2021-2027 - Læs mere...

Rammeprogram for forskning og innovation (Bliver fremlagt torsdag) - Læs mere...

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af rammeprogrammet Horisont Europa for forskning og innovation, der definerer reglerne for deltagelse og formidling (1)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogram for forskning og innovation (1)
 • Forslag til Rådets forordning om forsknings- og uddannelsesprogrammet for Det Europæiske Atomenergifællesskab 2021-2025, som komplementerer Horisont Europa — rammeprogram for forskning og innovation (1)
 • Forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelsen nr. 2007/198/Euratom om oprettelse af et europæisk fællesforetagende for ITER og fusionsenergiudvikling og om tilståelse af fordele til det (1)

Den Europæiske Unions rumprogram

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions rumprogram, for så vidt angår Den Europæiske Unions Rumagentur, og om ophævelse af forordning (EU) nr. 1285/2013, forordning (EU) nr. 377/2014 og forordning (EU) nr. 912/2010 og afgørelse nr. 541/2014/EU - Læs mere...

Transport: Connecting Europe-faciliteten

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten og ophævelse af forordning (EU) nr. 1316/2013 og forordning (EU) nr. 283/2014 - Læs mere...

Programmerne "Beskatning" og "Told" - (Bliver fremlagt fredag)

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet Fiscalis om samarbejde om beskatning (2)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet "Told" om samarbejde om told (2)

Programmet om det indre marked/programmet InvestEU

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om programmet om det indre marked, virksomhedernes konkurrenceevne, herunder SMV'er, europæiske statistikker og om ophævelse af forordning (EU) nr. 99/2013, forordning (EU) nr. 1287/2013, forordning (EU) nr. 254/2014, forordning (EU) nr. 258/2014, forordning (EU) nr. 652/2014 og forordning (EU) nr. 2017/826 (1) - Læs mere...
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet InvestEU
 • Forslag til Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EU) nr. 2015/1588 af den 13. juli 2015 om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på visse former for horisontal statsstøtte

Programmet "Det europæiske solidaritetskorps"

 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet "Det europæiske solidaritetskorps" og ophævelse af [forordningen om det europæiske solidaritetskorps] og forordning (EU) nr. 375/2014 (3) - Læs mere...

Interinstitutionelle relationer/Budgettet

 • Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Revisionsretten: Den årlige forvaltnings- og effektivitetsrapport vedrørende EU-budgettet for 2017

Diverse

 • Retsstatsprincippet i Polen: seneste udvikling
 • Handelsforbindelser med USA: seneste udvikling - Læs mere...
 • Forbindelser med Iran: status
 • Aftale mellem EU og Marokko vedrørende liberaliseringsforanstaltninger for landbrug og fiskeri: opfølgning på Domstolens dom af den 21. december 2016

(1) Enighed om teksten. Vedtages ved skriftlig procedure med frist den 7. juni 2018, kl. 10.
(2) Enighed om teksten. Vedtages ved skriftlig procedure med frist den 8. juni 2018, kl. 10.
(3) Enighed om teksten. Vedtages ved skriftlig procedure med frist den 11. juni 2018, kl. 10.

Detaljer

Publikationsdato
6. juni 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark