Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. maj 2020Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 27. maj 2020 der især handler om genopretningsplanen for Europa og den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027...

Ursula von der Leyen

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Budgettet - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Nu er det tid til Europa – Udbedring og forberedelse for den næste generation
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU-budgettet som drivkraft bag genopretningsplanen for Europa
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Tilpasning af Kommissionens arbejdsprogram 2020
 • Forslag til Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Unions genopretningsinstrument til at støtte genopretningen efter covid-19-pandemien
 • Ændret forslag til Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027
 • Ændret forslag til en interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, samarbejde på budgetområdet og forsvarlig økonomisk forvaltning
 • Ændret forslag til Rådets afgørelse om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter
 • Forslag til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020
 • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Horisont Europa – rammeprogrammet for forskning og innovation og om reglerne for deltagelse og formidling og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om særprogrammet til gennemførelse af Horisont Europa — rammeprogrammet for forskning og innovation. Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet for naboskab, udviklingssamarbejde og internationalt samarbejde og Europa-Parlamentets og Rådets forordning om regler for støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne under den fælles landbrugspolitik og finansieres gennem Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 223/2014 for så vidt angår indførelse af specifikke foranstaltninger til afhjælpning af covid-19-krisen (Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede)
 • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Fonden for Retfærdig Omstilling
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1257/96 af 20. juni 1996 om humanitær bistand
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af genopretnings- og resiliensfaciliteten
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af instrumentet for teknisk støtte
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2015/1017 for så vidt angår oprettelse af et solvensstøtteinstrument
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af InvestEU-programmet
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1601 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Bæredygtig Udvikling (EFSD), en EFSD-garanti og en EFSD-garantifond
 • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 1303/2013 for så vidt angår ekstraordinære ekstra ressourcer og gennemførelsesbestemmelser under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse for at yde bistand til at fremme udbedring af covid-19-pandemiens virkninger og forberedelse af en grøn, digital og modstandsdygtig genoprettelse af økonomien (REACT-EU)
 • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om lånefaciliteten for den offentlige sektor under mekanismen for retfærdig omstilling
 • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond Plus, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om finansielle regler for nævnte fonde og for Asyl- og Migrationsfonden, Fonden for Intern Sikkerhed og instrumentet for grænseforvaltning og visa
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et EU-handlingsprogram for sundhed for perioden 2021-2027 og om ophævelse af forordning (EU) 282/2014 (“EU4Health-programmet”)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse nr. 1313/2013/EU om en EU-civilbeskyttelsesmekanisme

Andet

 • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
27. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark