Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Tidsplan23. september 2020Repræsentationen i Danmark

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 23. september 2020 der bl.a. handler om migration og asyl, kapitalmarkedsunionen, en digital finanspakke samt om toldunionen...

Ursula von der Leyen og Margaretes Schinas

Dagsorden:

Koordinering af Kommissionens politikker/Fremme af vores europæiske levevis/Indre anliggender

Migrations- og asylpakken - Læs mere...

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en ny pagt om migration og asyl
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om screening af tredjelandsstatsborgere ved de ydre grænser og ændring af forordning (EF) nr. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 og (EU) 2019/817
 • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af ”Eurodac” til sammenligning af biometriske data med henblik på en effektiv anvendelse af forordning (EU) nr. xxx/xxx [forordning om asyl- og migrationsforvaltning] og forordning nr. (EU) xxx/xxx [genbosætningsforordning] for at identificere tredjelandsstatsborgere eller statsløse med ulovligt ophold og medlemsstaternes retshåndhævende myndigheders og Europols adgang til at indgive anmodning om sammenligning med Eurodac-oplysninger med henblik på retshåndhævelse og om ændring af forordning (EU) nr. 2018/1240 og (EU) nr. 2019/818
 • Ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en fælles procedure for international beskyttelse i EU og om ophævelse af direktiv 2013/32/EU
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om asyl- og migrationsforvaltning og ændring af Rådets direktiv 2003/109/EF vedrørende tredjelandsstatsborgeres status som fastboende udlænding og forslaget om forordning (EU) nr. xxx/xxx [Asyl- og Migrationsfonden]
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om håndtering af krisesituationer og force majeure på migrations- og asylområdet
 • Kommissionens henstilling om en EU-mekanisme om beredskab og forvaltning af kriser i forbindelse med migration (plan for migrations- og kriseberedskab)
 • Kommissionens henstilling om samarbejde mellem medlemsstaterne vedrørende initiativer foretaget med fartøjer ejet af eller benyttet af private enheder med henblik på eftersøgnings- og redningsaktiviteter
 • Kommissionens retningslinjer om gennemførelse af EU-regler om definition og forebyggelse af hjælp til ulovlig indrejse, transit og ulovligt ophold
 • Kommissionens henstilling om lovlige adgangsveje til beskyttelse i EU: fremme af genbosættelse, humanitær adgang og andre komplementære adgangsveje

En økonomi, der tjener alle

Handlingsplan om kapitalmarkedsunionen (Bliver fremlagt torsdag den 24. september...)

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En kapitalmarkedsunion for mennesker og virksomheder - ny handlingsplan

Digital finanspakke (Bliver fremlagt torsdag den 24. september...)

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en strategi for digital finans i EU
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en strategi for detailbetalinger i EU
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedet for kryptoaktiviteter og ændring af direktiv (EU) 2019/1937
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om modstandsdygtigheden af digitale operationer i finanssektoren og ændring af forordning (EF) 1060/2009, (EU) 648/2012, (EU) 600/2014 og (EU) 909/2014
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/43/EF, 2009/65/EF, 2009/138/EU, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 og EU/2016/2341

En økonomi, der tjener alle/Beskatning og told

Handlingsplan for toldunionen (Bliver fremlagt mandag den 28. september...)

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg: Toldunionen på det næste niveau – en handlingsplan

Andet

 • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
23. september 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark