Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan14. juli 20213 min læsetid

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Endelig dagsorden for Kommissionens møde onsdag den 14. juli 2021, der primært handler om "klar til 55"-pakken om opnåelse af EU's klimamål for 2030. EU's nye skovstrategi diskuteres også...

Weekly meeting of the von der Leyen Commission, 23/06/2021 

En økonomi, der tjener alle/Finansielle tjenesteydelser

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: "Klar til 55": Opnåelse af EU's klimamål for klimaneutralitet i 2030 - Læs mere...
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2018/841 for så vidt angår anvendelsesområdet, forenkling af overholdelsesregler, fastsættelse af medlemsstaternes mål for 2030 og forpligtelse til kollektiv opnåelse af klimaneutralitet i 2035 i arealanvendelsessektoren, skovbrug og landbrug, og forordning (EU) 2018/1999 for så vidt angår forbedringer i overvågning, rapportering, sporing af fremskridt og evaluering
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2018/842 om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen, afgørelse (EU) 2015/1814 om oprettelse og anvendelse af en markedsstabilitetsreserve i forbindelse med Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner og forordning (EU) 2015/757
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/87/EF for så vidt angår luftfartens bidrag til Unionens reduktionsmål for hele økonomien for emissioner og en passende gennemførelse af en global markedsbaseret foranstaltning
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af direktiv 2003/87/EF for så vidt angår meddelelse om modregning for en global markedsbaseret foranstaltning for luftfartsoperatører med hjemsted i Unionen
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om ændring af afgørelse (EU) 2015/1814 for så vidt angår det antal kvoter, der skal overføres til markedsstabilitetsreserven for Unionens ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner til 2030
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en social klimafond
 • Forslag til Rådets direktiv om omstrukturering af Unionens rammer for beskatning af energiprodukter og elektricitet (omarbejdning)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af en CO2-grænsetilpasningsmekanisme
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2001, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/70/EF for så vidt angår fremme af energi fra vedvarende kilder samt ophævelse af Rådets direktiv (EU) 2015/652
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om at sikre lige vilkår for bæredygtig luftfart
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om anvendelsen af vedvarende og kulstoffattige brændstoffer i søtransport og ændring af direktiv 2009/16/EF
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU
 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget:
 • En strategisk udrulningsplan, hvori en række supplerende foranstaltninger til støtte af en hurtig etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer skitseres
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om energieffektivitet (omarbejdning)
 • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) 2019/631 for så vidt angår styrkelse af præstationsnormer for nye personbilers og nye lette erhvervskøretøjers CO2-emissioner i overensstemmelse med Unionens øgede klimaambitioner

 

Den europæiske grønne pagt/Landbrug/Miljø

 • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: EU’s nye skovstrategi for 2030 - Læs mere...

 

Andet

Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
14. juli 2021