Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Tidsplan20. juli 2021

Dagsorden for Kommissionens møde

Bruxelles - Dagsorden for Kommissionens møde tirsdag den 20. juli 2021 der bl.a. handlede om retsstatsprincippet, hvidvask af penge og Gibraltar...

Read-out of the weekly meeting of the von der Leyen Commission by Věra Jourová, Vice-President of the European Commission, and Didier Reynders, European Commissioner, on the 2021 Rule of Law report

Dagsorden:

Værdier og gennemsigtighed/Retlige anliggender


Årsrapport om retsstatsprincippet

 

  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Årsrapport om retsstatsprincippet 2021 - Status over retsstatsprincippet i Den Europæiske Union - Læs mere...

En økonomi der tjener alle/Finansielle tjenesteydelser


Lovgivningspakke vedrørende hvidvask af penge - Læs mere...

 

  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Den Europæiske Myndighed for Bekæmpelse af Hvidvask af Penge og Finansiering af Terrorisme og ændring af forordning (EU) 1093/2010, (EU) 1094/2010 og (EU) 1095/2010
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om at forhindre anvendelsen af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, og ændring af direktiv (EU) 2015/849
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler, og visse kryptoaktiver (omarbejdning)
  • Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om de mekanismer, som medlemsstaterne skal indføre for at forhindre anvendelsen af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme og ophævelse af direktiv (EU) 2015/849

Interinstitutionelle forbindelser og fremsyn

  • Henstilling med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger med henblik på at indgå en aftale mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab på den ene side og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland på den anden side vedrørende Gibraltar - Læs mere...


Andet

  • Kommissionens svar på Europa-Parlamentets beslutning i medfør af artikel 225 i TEUF
  • Seneste udenrigspolitiske udviklinger

Detaljer

Publikationsdato
20. juli 2021