Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. februar 2023Repræsentationen i Danmark

Danmark opfordres til fuldt ud at gennemføre miljøansvarsdirektivet

Miljø

Europa-Kommissionen har i dag besluttet at sende en begrundet udtalelse til Danmark (INFR(2020)2109), fordi den ikke har sikret, at dens nationale lovgivning klart og utvetydigt giver alle de kategorier af fysiske og juridiske personer, der er nævnt i miljøansvarsdirektivet (direktiv 2004/35/EF), mulighed for at fremsætte bemærkninger vedrørende miljøskader til de kompetente myndigheder og anmode om, at de træffer afhjælpende foranstaltninger.

Ifølge miljøansvarsdirektivet kan miljøskader forebygges eller afhjælpes ved at give fysiske og juridiske personer ret til at anmode den kompetente myndighed om at anmode en ansvarlig operatør om at træffe forebyggende og afhjælpende foranstaltninger. Direktivet har også til formål at sikre, at de finansielle konsekvenser af de afhjælpende foranstaltninger bæres af den erhvervsdrivende, der har forvoldt skaden.

Efter en præcisering fra Den Europæiske Unions Domstol i sag C-529/15 er Kommissionen af den opfattelse, at den danske lovgivning ikke garanterer, at alle personer, der er nævnt i direktivets artikel 12, stk. 1, kan gøre krav gældende over for miljøskader.

Kommissionen sendte en åbningsskrivelse til Danmark i juli 2020. I sit svar på skrivelsen anfægtede Danmark den påståede tilsidesættelse og meddelte Kommissionen, at det ikke havde ændret sin lovgivning til gennemførelse af direktivet. På denne baggrund har Kommissionen gjort gældende, at rettighederne for personer, der kan blive berørt af miljøskader, ikke fremgår tilstrækkeligt klart af de danske lovtekster, fordi de kræver fortolkning. 

Kommissionen har derfor besluttet at afgive en begrundet udtalelse til Danmark, som nu har to måneder til at svare og træffe de nødvendige foranstaltninger. I modsat fald kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

Oversigt over traktatbrudssager i februar

Detaljer

Publikationsdato
15. februar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark