Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel15. juli 2021

Danmark skal overholde reglerne om udstationering af arbejdstagere

Kommissionen har besluttet at indlede traktatbrudsprocedurer ved at sende åbningsskrivelser til bl.a Danmark for ikke at have bragt forskellige nationale bestemmelser i overensstemmelse med håndhævelsesdirektivet om udstationering af arbejdstagere...

Rapport om beskæftigelsesmæssig og social udvikling i Europa

Landene er udover Danmark: Belgien, Bulgarien, Tjekkiet, Tyskland, Estland, Irland, Grækenland, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Letland, Litauen, Luxembourg, Ungarn, Malta, Nederlandene, Østrig, Polen, Rumænien, Slovenien, Slovakiet og Finland

Håndhævelsesdirektivet har til formål at styrke den praktiske anvendelse af reglerne om udstationering af arbejdstagere ved at behandle spørgsmål vedrørende bekæmpelse af svig og omgåelse af regler, adgang til oplysninger og administrativt samarbejde mellem EU's medlemsstater. Håndhævelsesdirektivet fastsætter navnlig de administrative krav og kontrolforanstaltninger, som medlemsstaterne kan indføre for at overvåge overholdelsen af reglerne om udstationering af arbejdstagere; det forsvarer udstationerede arbejdstageres rettigheder og beskytter dem mod repressalier (ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side i tilfælde af, at de tager retlige eller administrative skridt over for arbejdsgiveren, hvis deres rettigheder ikke respekteres); det sikrer, at udstationerede arbejdstageres rettigheder i underleverancesituationer beskyttes; det sikrer effektiv anvendelse og opkrævning af administrative sanktioner og bøder i alle EU's medlemsstater; det forpligter medlemsstaterne til at indføre sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning.

Kommissionen er i dialog med de 24 EU-medlemsstater, som ikke har gennemført nogle af eller alle de ovennævnte bestemmelser i direktivet korrekt.

Kommissionen har til hensigt at sikre, at de gældende regler vil gøre det muligt at fortsætte udstationeringen af arbejdstagere på det indre marked uden unødige hindringer for arbejdsgiverne, samtidig med at de udstationerede arbejdstageres rettigheder sikres.

De berørte medlemsstater har nu to måneder til at træffe de nødvendige foranstaltninger.

Sker dette ikke, kan Kommissionen beslutte at sende begrundede udtalelser.

Detaljer

Publikationsdato
15. juli 2021