Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel24. februar 2023Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

To danske ordninger til støtte for fiskeri-, fiskeforarbejdnings- og engrossektoren i forbindelse med brexit godkendt

Kommissionen har i henhold til EU's statsstøtteregler godkendt to danske ordninger på i alt ca. 118 mio. EUR (880,8 mio. kr.) til støtte for de fiskeri-, fiskeforarbejdnings- og engrossektorer, der er berørt af virkningerne af Det Forenede Kongeriges

Fisk

Den ene ordning på 113 mio. DKK (840,8 mio. kr.) til støtte for fiskerisektoren har til formål at kompensere fartøjsejerne for de tab, de har lidt som følge af den permanente reduktion af fiskekvoterne. Støtten ydes til støtteberettigede danske fartøjsejere i form af direkte tilskud. Støttebeløbet pr. støttemodtager beregnes på grundlag af tabet af kvoteværdien efter nedsættelsen af fiskerikvoten. Kompensationssatsen vil ligge på mellem 75 og 100 % afhængigt af størrelsen af støttemodtagerens samlede tab af kvoteværdier. F.eks. vil tab på op til ca. 268 750 EUR (2 mio. kr.) blive kompenseret fuldt ud, mens tab på over 4 mio. EUR (30 mio. kr.) vil blive kompenseret med 75 %. En kompensationssats på 90 % eller derunder kan forhøjes med 10 %, hvis støttemodtageren fremlægger en handlingsplan, der beskriver, hvordan støtten vil blive anvendt til miljømæssigt bæredygtige initiativer. Ordningen løber indtil den 31. december 2023.

Den anden ordning på 5,4 mio. DKK (40 mio. kr.) til støtte for fiskeforarbejdnings- og engrossektoren har til formål at kompensere virksomheder i disse sektorer for tab af omsætning som følge af en nedgang i fiskeforsyningen som følge af: i) et fald i EU-fiskeres landinger som følge af reducerede fiskekvoter efter brexit eller ii) begrænset adgang for danske fiskere til norske farvande i første kvartal af 2021 som følge af genforhandlingen af fiskeriaftaler efter brexit. Støtten ydes i form af direkte tilskud og løber indtil den 31. december 2023. For at modtage fuld kompensation skal støttemodtagere, der modtager mere end ca. 201 000 EUR (1,5 mio. kr.), forpligte sig til at bruge 35 % af støtten på miljøvenlige foranstaltninger, som bidrager til at gøre produktionen grønnere. Ordningen løber indtil den 31. december 2023.

Efter plane skal begge foranstaltninger finansieres under den såkaldte brexittilpasningsreserve, der er oprettet for at afbøde de økonomiske og sociale konsekvenser af brexit, og skal godkendes efter de specifikke bestemmelser om finansiering fra dette instrument.

Kommissionen vurderede ordningerne i henhold til artikel 107, stk. 3, litra c), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og navnlig retningslinjerne for undersøgelse af statsstøtte til fiskeri- og akvakultursektoren. Kommissionen fandt, at ordningerne letter fiskeriets økonomiske aktivitet og ikke ændrer samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. På dette grundlag godkendte Kommissionen de danske foranstaltninger i henhold til EU's statsstøtteregler.

Læs mere om sag SA.101089 sag SA.103095 på Kommissionens hjemmeside

Detaljer

Publikationsdato
24. februar 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark