Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel11. juli 2023Repræsentationen i Danmark

Den grønne pagt: Grønnere godstransport med henblik på større økonomisk gevinst med mindre miljøpåvirkning

Kommissionen har fremlagt tre nye lovforslag, der skal gøre godstransporten mere effektiv og bæredygtig ved at forbedre forvaltningen af jernbaneinfrastrukturen, styrke incitamenter til lavemissionslastbiler og forbedre informationen om drivhusgasemi

Model trains

Fragt er ansvarlig for over 30 % af CO2-udledninger fra transportsektoren. Efterhånden som EU’s økonomi vokser, vil emissionerne sandsynligvis stige, medmindre der indføres nye tiltag til at begrænse udledningerne. Godstransporten forventes at vokse med ca. 25 % inden 2030 og 50 % i 2050.

Den nye pakke af forslag er en del af en bredere indsats for at gøre mobilitet og transport mere bæredygtig. Pakken består af et forslag til en forordning, der skal sikre bedre udnyttelse af jernbaneinfrastrukturen; et forslag til et direktiv om nye incitamenter for lav-emissions lastbiler samt en forordning, der skal sikre at emissioner fra transportsektoren bliver mere ensartet opgjort.

Mere effektiv udnyttelse af jernbanekapaciteten

Jernbanespor er dyre at bygge og i stigende grad overbelastet i EU. Den foreslåede forordning vil optimere deres anvendelse, forbedre koordineringen på tværs af grænserne, øge punktligheden og pålideligheden og i sidste ende tiltrække flere godsselskaber til jernbanerne. Passagererne vil nyde godt af yderligere jernbanetjenester, da nettets kapacitet vil blive udnyttet bedre, hvilket har en positiv indvirkning på de grænseoverskridende tjenester ved bl.a. at muliggøre hyppigere forbindelser og tidligere billetreservation.

De nuværende regler om kapacitetsforvaltning fastsættes årligt, nationalt og manuelt. Dette favoriserer ikke grænseoverskridende trafik (ca. 50 % af jernbanegodstransporten krydser grænserne); den frakturerede tilgang fører til forsinkelser ved grænserne. Dette hæmmer igen det indre markeds funktion. Forsinkelser som følge af overbelastning forårsaget af ukoordineret vedligeholdelsesarbejde er også almindelige.

Det forslag til forordning om anvendelse af jernbaneinfrastrukturkapacitet i det fælles europæiske jernbaneområde, der fremlægges i dag, bygger på det industriledede Timetable Redesign Project. Målet er bedre at imødekomme jernbanesektorens forskellige behov: stabile køreplaner og tidlig bestilling af billetter til passagertjenester og fleksible togkørsler, der er tilpasset "just-in-time" -forsyningskæder for speditører.

Nye incitamenter til brug af lavemissionskøretøjer

Mere end 50 % af godstransporten foregår ad landevej i EU (2020-tal), og denne transport bidrager i høj grad til drivhusgasemissionerne. Det nuværende direktiv om vægt og dimensioner fastsætter den maksimale vægtlængde, bredde og højde for tunge køretøjer. Det forslag, der fremlægges i dag, reviderer disse regler for at tillade ekstra vægt for køretøjer, der anvender nulemissionsteknologier, da de har tendens til at øge et køretøjs vægt. Dette vil tilskynde til indførelse af renere køretøjer og teknologier. Når teknologien udvikles, og nulemissionssystemerne bliver lettere, også takket være brugen af aerodynamiske anordninger og førerhuse, vil renere køretøjer nyde godt af yderligere last nyttelast sammenlignet med konventionelle lastbiler.

Udbredelsen af mere aerodynamiske førerhuse og andre energibesparende anordninger vil også blive fremmet, ikke blot ved at forbedre førerens komfort og sikkerhed, men også ved at øge effektiviteten af nulemissionsdrivaggregater — dvs. den mekanisme, der overfører effekten fra motoren til at bevæge køretøjet.

Forslaget vil også skabe klarhed om anvendelsen i grænseoverskridende trafik under visse omstændigheder af tungere og længere køretøjer, som i dag er tilladt i nogle medlemsstater. Dette omfatter en præcisering af, at medlemsstater, der tillader europæiske modulsystemer (EMS) på deres område, også vil kunne anvende dem i internationale operationer mellem disse nabomedlemsstater uden behov for en bilateral aftale og uden begrænsninger med hensyn til kun at krydse én grænse. Det betyder, at den samme mængde gods kan transporteres på færre ture.

For at fremme intermodal transport, hvor gods transporteres ved hjælp af to eller flere transportformer, men med en standardiseret lastenhed (f.eks. en containeranhænger eller andet), vil lastbiler, påhængsvogne og sættevogne få lov til at bære ekstra vægt. Ekstra højde vil også gøre det lettere at transportere højkubecontainere med standardkøretøjer.

CountEmissionsEU: sammenligning af CO2-fodaftryk

Kommissionen foreslår en fælles metodologisk tilgang for virksomheder til at beregne deres drivhusgasemissioner, hvis de vælger at offentliggøre disse oplysninger, eller hvis de anmodes om at dele dem af kontraktlige årsager. Den foreslåede metode er baseret på den nyligt vedtagne ISO/CEN-standard for kvantificering og rapportering af drivhusgasemissioner fra driften af transportkæder for passagerer og gods. Pålidelige data om dør-til-dør-emissioner vil gøre det muligt for operatørerne at benchmarke deres tjenester og give forbrugerne mulighed for at træffe informerede valg om transport- og leveringsmuligheder.

 

Næste skridt

Forslagene vil nu blive behandlet af Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige lovgivningsprocedure.

For at færdiggøre de forslag, der fremlægges i dag, planlægger Kommissionen at revidere direktivet om kombineret transport senere på måneden.

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
11. juli 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark