Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. december 2018Repræsentationen i Danmark

Det med visum og USA...

Kommissionen redegør for de fremskridt, der er gjort de seneste 12 måneder hen imod fuld gensidighed på visumområdet med USA, der er det eneste tilbageværende land uden gensidighed på visumområdet.

Flypassagerers boarding pass med stregkode ©shutterstock

Gensidighed på visumområdet udgør et grundlæggende princip for Den Europæiske Unions fælles visumpolitik, og Kommissionen er fortsat fast besluttet på som en prioritet at opnå fuld gensidighed på visumområdet for alle EU-medlemsstater. Med henblik herpå vil Kommissionen inden for rammerne af en resultatorienteret proces fortsætte dialogen med USA sammen med de fem medlemsstater, hvis borgere stadig skal have et visum for at rejse til USA.

De seneste 12 måneder er kontakterne med USA blevet intensiveret, på både politisk og teknisk plan. Kommissionen er fortsat med at opfordre USA til at samarbejde yderligere med de fem berørte medlemsstater: Bulgarien, Kroatien, Cypern, Polen og Rumænien for hurtigere at nå frem til en situation med fuld gensidighed på visumområdet. Spørgsmålet om gensidighed på visumområdet er blevet behandlet på alle officielle møder mellem EU og USA, herunder på to møder for nylig mellem ministrene for retlige og indre anliggender fra EU og USA, som blev afholdt i Sofia i maj 2018 og i Washington D.C. i november 2018.

Kommissionen vil fortsat aktivt støtte de berørte medlemsstater, bl.a. med finansiel bistand og ved at arbejde tæt sammen med dem for at bistå dem med at opfylde kravene i USA's visumfritagelsesprogram.

Kommissionen fastholder, at samarbejde og fælles dialog på diplomatisk niveau er den mest hensigtsmæssige vej fremad. Kommissionen mener fortsat, at vedtagelsen af en delegeret retsakt om midlertidig suspension af visumfritagelsen for amerikanske statsborgere ville være kontraproduktiv på nuværende tidspunkt og ikke tjene målet om visumfri rejse for alle unionsborgere. Den kan revidere sin holdning i lyset af den fremtidige udvikling.

De næste skridt

Kommissionen vil fortsat aktivt støtte de berørte medlemsstater og øge kontakten med USA med henblik på at opnå fuld gensidighed på visumområdet. I første halvdel af 2019 er der planlagt et møde mellem højtstående embedsmænd på området retlige og indre anliggender fra EU og USA og et møde mellem ministre for retlige og indre anliggender fra EU og USA, som begge vil udgøre en lejlighed til at komme videre.

Kommissionen vil fortsat arbejde tæt sammen med både Europa-Parlamentet og Rådet for at opnå fuld gensidighed på visumområdet og vil aflægge rapport om den videre udvikling i september 2019.

Baggrund

Et grundlæggende princip i EU's visumpolitik er at sikre, at tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for visumkravet, indrømmer gensidighed med hensyn til visumfritagelse for borgere fra alle EU-medlemsstater. Det er med dette for øje, at der blev oprettet en gensidighedsmekanisme på visumområdet.

Som led i gensidighedsmekanismen har Kommissionen allerede vedtaget tre rapporter, hvori der foretages en vurdering af situationen: den 10. oktober 2014, den 22. april 2015 og den 5. november 2015 samt seks meddelelser i april, juli og december 2016, maj og december 2017 og dagens meddelelse af 19. december 2018.

Antallet af tilfælde af manglende gensidighed er reduceret betydeligt i det seneste tre et halvt år, således at USA nu er det eneste tredjeland på EU's liste over lande, hvis statsborgere er fritaget for visumkravet, som ikke indrømmer alle unionsborgere visumfri adgang. Der blev opnået fuld gensidighed på visumområdet med Canada, efter at Canada ophævede visumkravene til rumænske og bulgarske statsborgere den 1. december 2017. Der er allerede opnået lignende resultater med Australien, Brunei og Japan.

Detaljer

Publikationsdato
19. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark