Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. november 2020Repræsentationen i Danmark

DK-fond til kapitalstøtte til store virksomheder godkendt

Kommissionen godkender danske planer om at oprette en fond med en planlagt kapital på op til 10 mia. DKK (ca. 1,34 mia. EUR). Fonden oprettes for at rekapitalisere store virksomheder, der er ramt af coronavirusudbruddet.

approved

Ordningen blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte.

De danske støtteforanstaltninger

Danmark meddelte i overensstemmelse med de midlertidige rammebestemmelser Kommissionen, at der ville blive oprettet en fond med en planlagt kapital på op til 1,34 mia. EUR. Fonden skal hjælpe store virksomheder, der er ramt af coronavirusudbruddet.

Ifølge ordningen består støtten af rekapitaliseringerne gennem erhvervelse af nyudstedte aktier i støtteberettigede private virksomheder.

Ordningen er rettet mod store virksomheder, som har haft væsentlige indtægtstab i 2020, og som anses for at have væsentlig betydning for den danske økonomi.

Kommissionen fandt, at den danske ordning var i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig gælder følgende: i) støtten er til rådighed for virksomheder, hvis den er nødvendig for at opretholde driften, hvis der ikke findes nogen anden egnet løsning, og hvis det er i fælles interesse at gribe ind, ii) støtten er begrænset til det beløb, der er nødvendigt for at sikre modtagervirksomhedens overlevelse, og handler kun om at genskabe den kapitalstruktur, der fandtes inden udbruddet af coronavirus, iii) ordningen giver staten et tilstrækkeligt afkast, iv) betingelserne i ordningen skaber incitament for modtagervirksomhederne og/eller deres ejere til at tilbagebetale støtten hurtigst muligt (bl.a. ved progressive lønforhøjelser, et forbud mod udbetaling af udbytte samt et lønloft for og forbud mod udbetaling af bonus til ledelsen) og v) der er garantier, som skal sikre, at modtagervirksomhederne ikke uretmæssigt drager nytte af statens rekapitalisering på bekostning af fair konkurrence på det indre marked, såsom et forbud mod køb af andele for at undgå aggressiv kommerciel ekspansion.

Støtte til en virksomhed på over 250 mio. EUR skal endvidere anmeldes særskilt, så der kan foretages en individuel vurdering, og der kan kun ydes støtte indtil den 30. september 2021.

Endelig er det kun virksomheder, der ikke allerede den 31. december 2019 blev anset for at være i vanskeligheder, der er berettiget til støtte efter ordningen.

Kommissionen konkluderer, at foranstaltningen er nødvendig og hensigtsmæssig for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi, og at den står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt støtteforanstaltningen i henhold til EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Kommissionen har vedtaget midlertidige rammebestemmelser, således at medlemsstaterne fuldt ud kan udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, til at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. Medlemsstaterne kan ifølge de midlertidige rammebestemmelser, som ændret den 3. april, den 8. maj, den 29. juni og den 13. oktober 2020, yde følgende former for støtte:

i) Direkte tilskud, kapitaltilførsler, selektive skattefordele og forskud på op til 100 000 EUR til virksomheder i den primære landbrugssektor, 120 000 EUR til virksomheder i fiskeri- og akvakultursektoren og 800 000 EUR til virksomheder i alle andre sektorer, for at imødekomme deres akutte likviditetsbehov. Medlemsstaterne kan også give rentefri lån på op til en nominel værdi på 800 000 EUR pr. virksomhed eller garantier på lån, der dækker 100 % af lånet, undtagen inden for den primære landbrugssektor og i fiskeri- og akvakultursektoren, hvor grænsen er henholdsvis 100 000 EUR og 120 000 EUR.

ii) Statsgarantier for lån til virksomheder for at sikre, at bankerne fortsat yder lån til de kunder, der har behov for dem. Disse statsgarantier må dække op til 90 % af lånene for at hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iii) Statsstøttede offentlige lån (foranstillede og efterstillede lån) med gunstige rentesatser til virksomheder. Disse lån kan hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iv) Garantier til banker, der kanaliserer statsstøtte ud i realøkonomien, idet det gøres klart, at en sådan støtte betragtes som direkte støtte til bankernes kunder, ikke til bankerne selv, og der udstikkes retningslinjer for, hvordan der kan sikres en minimal konkurrencefordrejning bankerne imellem.

v) Offentlig kortfristet eksportkreditforsikring til alle lande, uden at den pågældende medlemsstat skal dokumentere, at det pågældende land midlertidigt betragtes som et land, hvor der består "ekstraordinære risici".

vi) Støtte til coronavirusrelateret forskning og udvikling (F&U) for at imødegå den nuværende sundhedskrise i form af direkte tilskud, tilbagebetalingspligtige forskud eller skattefordele. Der kan ydes en bonus til grænseoverskridende samarbejdsprojekter mellem medlemsstaterne.

vii) Støtte til opførelse og opskalering af prøvningsfaciliteter for at udvikle og afprøve produkter (herunder vacciner, respiratorer og beskyttelsesbeklædning), der bidrager til bekæmpelsen af coronavirusudbruddet, frem til den første industrielle anvendelse. Støtten kan ydes i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.

viii) Støtte til fremstilling af produkter af relevans for bekæmpelsen af coronavirusudbruddet i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.

ix) Målrettet støtte i form af udsættelse af skatteindbetalinger og/eller suspension af socialsikringsbidrag til de sektorer, regioner eller typer af virksomheder, der er hårdest ramt af udbruddet.

x) Målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte i virksomheder i de brancher eller regioner, der er hårdest ramt af coronavirusudbruddet, og som ellers ville være nødt til at afskedige personale.

xi) Målrettet rekapitaliseringsstøtte til ikkefinansielle virksomheder, hvis der ikke findes andre egnede løsninger. Der er indført sikkerhedsforanstaltninger, som skal forhindre urimelige konkurrencefordrejninger på det indre marked: betingelser vedrørende indgrebets nødvendighed, egnethed og omfang, betingelser vedrørende statens indtræden i de berørte virksomheder og for dens afkast, betingelser vedrørende statens udtræden af de berørte virksomheder, betingelser vedrørende ledelse, herunder forbud mod udbetaling af udbytte og lønlofter for den øverste ledelse, forbud mod krydssubsidiering og køb af andele og yderligere foranstaltninger til begrænsning af konkurrencefordrejninger samt krav om gennemsigtighed og rapportering.

xii) Støtte til faste omkostninger, som virksomhederne ikke selv kan dække, fordi de har haft et fald i omsætningen i den støtteberettigede periode på mindst 30 % sammenlignet med samme periode i 2019 på grund af udbruddet af coronavirus. Støtten vil dække en del af modtagervirksomhedens faste omkostninger, som ikke kan dækkes af dens indtægter, op til højst 3 mio. EUR per virksomhed.

De midlertidige rammebestemmelser giver medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle støtteforanstaltningerne, undtagen lån og garantier for samme lån. Derudover må lofterne i rammebestemmelserne heller ikke overskrides. De giver også medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle de støtteforanstaltninger, der er ydet i overensstemmelse med de midlertidige rammebestemmelser, med eksisterende muligheder for at yde de minimis-støtte på op til 25 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for den primære landbrugssektor, 30 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for fiskeri- og akvakultursektoren, og 200 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for alle andre sektorer. Medlemsstaterne skal dog samtidig forpligte sig til at undgå uberettiget kumulering af støtteforanstaltninger til de samme virksomheder, så støtten begrænses til at dække virksomhedernes faktiske behov.

Endvidere supplerer de midlertidige rammebestemmelser de mange andre mulige tiltag, medlemsstaterne allerede kan sætte i værk for at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser af coronavirusudbruddet i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag. F.eks. kan medlemsstaterne foretage generelt gældende ændringer til gavn for virksomhederne (såsom udskydelse af betaling af skatter og afgifter eller støtte til tvungen nedsat arbejdstid på tværs af alle sektorer), hvilket falder uden for statsstøttereglerne. De kan også yde kompensation til virksomheder for tab som følge af og direkte forårsaget af coronavirusudbruddet.

De midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af juni 2021. Da eventuelle solvensproblemer først opstår på et senere tidspunkt, efterhånden som denne krise udvikler sig, har Kommissionen imidlertid — udelukkende for rekapitaliseringsforanstaltninger — forlænget perioden indtil udgangen af september 2021. Med henblik på retssikkerheden vil Kommissionen inden disse datoer foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed.

Detaljer

Publikationsdato
20. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark