Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. marts 2020Repræsentationen i Danmark

DK-garantiordning for SMV'er godkendt

Kommissionen har konkluderet, at en dansk garantiordning på 1 mia. DKK for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), der er ramt af coronavirusudbruddet, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler...

Ordningerne blev godkendt inden for rammerne af de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte med henblik på at støtte økonomien i forbindelse med covid-19-udbruddet, som Kommissionen vedtog den 19. marts 2020. Kommissionen godkendte den danske ordning inden for 48 timer efter rammebestemmelsernes ikrafttræden.

Ledende næstformand for Kommissionen, Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "SMV'erne er rygraden i vores økonomi. Vi er nødt til at sikre, at de kan overvinde den ekstremt vanskelige situation, der er udløst af coronavirusudbruddet. Den danske garantiordning for SMV'er er et vigtigt bidrag til at nå dette mål. Vi har i dag godkendt denne foranstaltning inden for rammerne af de nye midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte, mindre end 48 timer efter at de blev vedtaget. Vi arbejder fortsat sammen med medlemsstaterne for at sikre en rettidig, koordineret og effektiv indsats."

De danske støtteforanstaltninger

Danmark har givet Kommissionen meddelelse om en garantiordning for SMV'er, der er ramt af coronavirusudbruddet, inden for rammerne af de midlertidige rammebestemmelser . Den har et budget på 1 mia. DKK (ca. 130 mio. EUR).

Ordningen tager sigte på at begrænse de risici, der er forbundet med at udstede driftslån til de virksomheder, som er hårdest ramt af de økonomiske følger af coronavirusudbruddet. Formålet med foranstaltningen er at sikre, at disse virksomheder kan fortsætte deres aktiviteter i den vanskelige situation, der er forårsaget af coronavirusudbruddet.

Kommissionen har konkluderet, at de danske foranstaltninger er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. De omfatter garantier for driftslån inden for en vis beløbsramme og med begrænset løbetid, hvor statens risiko er begrænset til højst 70 %. Dette sikrer, at støtten hurtigt stilles til rådighed på gunstige vilkår og begrænses til dem, der har brug for det i denne hidtil usete situation. For at nå dette mål omfatter foranstaltningerne også mindsteløn og garantier for at sikre, at støtten effektivt kanaliseres af bankerne til de modtagere, der har behov for det.

Kommissionen har konkluderet, at den danske garantiordning for SMV'er vil bidrage til at afbøde de økonomiske følger af coronavirusudbruddet i Danmark. Foranstaltningerne er nødvendige og hensigtsmæssige for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt foranstaltningerne i henhold til EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Kommissionen har vedtaget midlertidige rammebestemmelser, således at medlemsstaterne fuldt ud kan udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, med henblik på at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. I henhold til de midlertidige rammebestemmelser kan medlemsstaterne yde fem former for støtte:

i) Direkte tilskud, selektive skattefordele og forskud: Medlemsstaterne vil få mulighed for at indføre ordninger, via hvilke der kan ydes op til 800 000 EUR i støtte til de enkelte virksomheder for at afhjælpe deres akutte likviditetsbehov.

ii) Statsgarantier for lån ydet af banker til virksomheder: Medlemsstaterne vil kunne stille statsgarantier for at sikre, at bankerne fortsat yder lån til de forretningskunder, der har behov herfor. Disse statsgarantier kan dække lån, der skal hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iii) Statsstøttede offentlige lån til virksomheder: Medlemsstaterne vil kunne yde lån med gunstige rentesatser til virksomheder. Disse lån kan hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iv) Garantier til banker, der kanaliserer statsstøtte ud i realøkonomien: Nogle medlemsstater planlægger at tage udgangspunkt i bankernes eksisterende udlånskapacitet og anvende den til at kanalisere støtte over til virksomheder — navnlig små og mellemstore virksomheder. Rammebestemmelserne gør det klart, at en sådan støtte betragtes som direkte støtte til bankernes kunder, ikke til bankerne selv, og udstikker retningslinjer for, hvordan der kan sikres en minimal konkurrencefordrejning bankerne imellem.

v) Kortfristet eksportkreditforsikring: Rammebestemmelserne medfører yderligere fleksibilitet med hensyn til, hvordan det kan påvises, at der i visse lande består ekstraordinære risici, således at staten kan yde kortfristet eksportkreditforsikring, når der er behov for det. Kommissionen vil fortsat overvåge situationen og om nødvendigt ændre listen over lande, hvor der består ordinære risici.

De midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af december 2020. Med henblik på retssikkerheden vil Kommissionen inden denne dato foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed.

De midlertidige rammebestemmelser supplerer de mange andre mulige tiltag, medlemsstaterne allerede kan sætte i værk for at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser af coronavirusudbruddet i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag. F.eks. kan medlemsstaterne foretage generelt gældende ændringer til gavn for virksomhederne (såsom udskydelse af betaling af skatter og afgifter eller støtte til tvungen nedsat arbejdstid på tværs af alle sektorer), hvilket falder uden for statsstøttereglerne. De kan også yde kompensation til virksomheder for tab som følge og direkte forårsaget af coronavirusudbruddet.

Detaljer

Publikationsdato
21. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark