Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel8. april 2020Repræsentationen i Danmark

DK-kompensationsordning til virksomheder godkendt

Kommissionen har i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning med en beløbsramme på 40 mia. DKK (ca. 5,4 mia. EUR), hvormed der ydes kompensation til virksomheder, der er særligt berørt af coronavirusudbruddet, med op til...

Ledende næstformand for Kommissionen, Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Coronavirusudbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser. Mange virksomheder ser deres indtægter dale, samtidig med at deres tab vokser. Denne danske ordning, som blev godkendt i dag, vil med en beløbsramme på 5,4 mia. EUR sætte Danmark i stand til i det mindste at yde virksomhederne en delvis kompensation for de skader, som de lider i denne vanskelige periode. Vi vil fortsat arbejde tæt sammen med medlemsstaterne om at finde løsninger, der kan hjælpe virksomhederne med at komme igennem disse vanskelige tider under overholdelse af EU's statsstøtteregler."

Danmark meddelte Kommissionen en støtteordning med en beløbsramme på 40 mia. DKK (ca. 5,4 mia. EUR) for at kompensere de virksomheder, hvis aktiviteter i særlig grad berøres negativt af coronavirusudbruddet.

Ifølge ordningen får private virksomheder, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), og som kan påvise en nedgang i indtægterne på over 40 %, der må tilskrives coronavirusudbruddet, i perioden fra den 9. marts til den 9. juni 2020, ret til kompensation for de skader, som de lider. De vil navnlig opnå kompensation for en del af eller alle de faste omkostninger, som de fortsat afholder. De danske myndigheder har til hensigt at benytte flere kompensationsniveauer afhængig af omsætningsnedgangens omfang. Det maksimale støttebeløb pr. virksomhed er 60 mio. DKK (ca. 8 mio. EUR).

Kommissionen vurderede foranstaltningen i henhold til artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at kompensere bestemte virksomheder eller specifikke sektorer (i form af ordninger) for at råde bod på de skader, der er forårsaget af usædvanlige begivenheder.

Kommissionen er af den opfattelse, at coronavirusudbruddet opfylder kriteriet om at være en usædvanlig begivenhed, fordi det er en ekstraordinær hændelse, som ikke kunne forudses, og som har betydelige økonomiske konsekvenser. Som følge heraf er det berettiget, at medlemsstaterne træffer ekstraordinære foranstaltninger for at kompensere for de skader, der følger af udbruddet.

Kommissionen har konkluderet, at den danske støtteordning vil kompensere for de skader, der hænger direkte sammen med coronavirusudbruddet. I den forbindelse vil ordningen bidrage til at imødegå de økonomiske skader, der forårsages af coronavirus i Danmark. Kommissionen fandt ligeledes, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål, idet den påtænkte kompensation ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at råde bod på skaderne.

Kommissionen konkluderede derfor, at ordningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, særlig artikel 107, stk. 2, litra b), i TEUF, da den vil bidrage til at afbøde de negative konsekvenser af coronavirusudbruddet for danske virksomheder, uden at det medfører urimelige konkurrenceforvridninger i det indre marked.

Baggrund

Finansiel støtte i form af EU-midler eller nationale midler, der ydes til sundhedstjenester eller andre offentlige tjenester med henblik på at håndtere coronavirusproblematikken, er ikke omfattet af anvendelsesområdet for statsstøttekontrollen. Det samme gælder enhver offentlig finansiel støtte, der ydes direkte til borgerne. Tilsvarende er offentlige støtteforanstaltninger, der henvender sig til alle virksomheder, eksempelvis løntilskud og suspension af betalinger af skatter og moms eller bidrag til socialsikringsordninger, ikke underlagt statsstøttekontrol og skal ikke godkendes af Kommissionen i henhold til EU's statsstøtteregler. I alle disse tilfælde kan medlemsstaterne handle straks.

Når statsstøttereglerne finder anvendelse, må medlemsstaterne udforme omfattende støtteforanstaltninger for at støtte specifikke virksomheder eller sektorer, der rammes af følgerne af coronavirusudbruddet, i overensstemmelse med EU's eksisterende statsstøtteregler. Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag. Dette indebærer nærmere bestemt, at medlemsstaterne må yde kompensation (i form af ordninger) til bestemte virksomheder eller specifikke sektorer for at råde bod på skader, der direkte er forårsaget af usædvanlige begivenheder såsom dem, der er forårsaget af coronavirusudbruddet. Dette er fastsat i artikel 107, stk. 2, litra b), i TEUF. Dette kan suppleres med en vifte af yderligere foranstaltninger, f.eks. i henhold til de minimis-forordningen og den generelle gruppefritagelsesforordning, som medlemsstaterne også må iværksætte umiddelbart uden at inddrage Kommissionen.

Ud over de eksisterende muligheder, der allerede er fastsat i EU's gældende statsstøtteregler, vedtog Kommissionen den 19. marts 2020 midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte for at sætte medlemsstaterne i stand til fuldt ud at udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, med henblik på at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. De blev ændret den 3. april 2020.

Rammebestemmelserne har hjemmel i artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF, og i disse anerkendes det, at hele EU's økonomi er udsat for en alvorlig forstyrrelse. For at afhjælpe denne forstyrrelse giver de midlertidige rammebestemmelser mulighed for flere typer støtte: i) Direkte tilskud, selektive skattefordele og forskud. ii) Statsgarantier for lån ydet af banker til virksomheder. iii) Statsstøttede offentlige lån til virksomheder. iv) Garantier til banker, der kanaliserer statsstøtte ud i realøkonomien. v) Offentlig kortfristet eksportkreditforsikring. vi) Støtte til forskning og udvikling (F&U) vedrørende coronavirus. vii) Støtte til opførelse og opskalering af prøvningsfaciliteter. viii) Støtte til fremstilling af produkter af relevans for bekæmpelsen af coronavirusudbruddet. ix) Målrettet støtte i form af udsættelse af skatteindbetalinger og/eller suspension af socialsikringsbidrag. x) Målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte.

De midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af december 2020. Af hensyn til retssikkerheden vil Kommissionen inden denne dato foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed.

Detaljer

Publikationsdato
8. april 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark