Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. maj 2020Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

DK-låneordninger til støtte for nystartede virksomheder godkendt

Kommissionen har godkendt to danske låneordninger til støtte for nystartede virksomheder i forbindelse med coronavirusudbruddet. Låneordningerne, der har et samlet budget på ca. 296 mio. EUR (2,2 mia. DKK), blev godkendt i henhold til de midlertidige...

Låneordningerne blev godkendt i henhold til de midlertidige rammebestemmelser, som Kommissionen vedtog den 19. marts 2020 og ændrede den 3. april 2020.

Kommissionens ledende næstformand med ansvar for konkurrence, Margrethe Vestager, udtaler: "Låneordningerne for 296 mio. EUR vil støtte nystartede virksomheder, der er ramt af coronavirusudbruddet. De pågældende virksomheder befinder sig i en kritisk fase af deres økonomiske udvikling. Foranstaltningerne vil hjælpe dem med at overleve coronavirusudbruddet. De vil også tilskynde til private investeringer i disse nystartede virksomheder ved at matche dem med et offentligt lån. Vi arbejder fortsat tæt sammen med medlemsstaterne om at finde brugbare løsninger, så vi kan afbøde de økonomiske virkninger af coronavirusudbruddet i overensstemmelse med EU-reglerne."

De danske støtteforanstaltninger

I henhold til de midlertidige rammebestemmelser har Danmark anmeldt to låneordninger med rentetilskud for nystartede virksomheder til Kommissionen. Den ene ordning er rettet mod helt nystartede virksomheder, mens den anden fokuserer på virksomheder, der allerede har modtaget risikovillig kapital. Ordningerne har et samlet budget på ca. 296 mio. EUR (2,2 mia. DKK). Støtten i form af lån vil blive forvaltet af den danske statslige investeringsfond Vækstfonden.

Ordningerne skal skabe incitamenter til private investeringer i nystartede virksomheder og overvinde den finansielle kløft, der er en konsekvens af den nuværende usikkerhed på markedet, og dermed sikre, at disse virksomheder fortsat kan udvikle sig under og efter coronavirusudbruddet. Ordningerne bygger på "match-långivningsmetoden", hvor udlån generelt matcher private egenkapitalinvesteringer eller andre private lån.

Kommissionen har konkluderet, at de danske låneordninger er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Navnlig i) er der er tale om investeringslån eller driftskapitallån, hvis løbetid og størrelse er begrænset, ii) lånene vil kun blive ydet frem til årets udgang, iii) de er tidsbegrænsede, og iv) de sikrer et passende afkast.

Kommissionen konkluderer, at de danske låneordninger er nødvendige for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i dansk økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen godkendt foranstaltningerne i henhold til EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Kommissionen har vedtaget midlertidige rammebestemmelser, således at medlemsstaterne fuldt ud kan udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, til at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. Medlemsstaterne kan i henhold til de midlertidige rammebestemmelser, som ændret den 3. april 2020, yde følgende former for støtte:

i) Direkte tilskud, kapitaltilførsler, lån, garantier, selektive skattefordele og forskud på op til 100 000 EUR til virksomheder, der er aktive inden for den primære landbrugssektor, 120 000 EUR til virksomheder, der er aktive inden for fiskeri- og akvakultursektoren, og 800 000 EUR til virksomheder, der er aktive inden for alle andre sektorer for at imødekomme deres akutte likviditetsbehov. Medlemsstaterne kan også give rentefri lån på op til en nominel værdi på 800 000 EUR pr. virksomhed eller garantier på lån, der dækker 100 % af lånet, undtagen inden for den primære landbrugssektor og i fiskeri- og akvakultursektoren, hvor grænsen er henholdsvis 100 000 EUR og 120 000 EUR.

ii) Statsgarantier for lån til virksomheder for at sikre, at bankerne fortsat yder lån til de kunder, der har behov for dem. Disse statsgarantier må dække op til 90 % af lånene for at hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iii) Statsstøttede offentlige lån med gunstige rentesatser til virksomheder. Disse lån kan hjælpe virksomhederne med at dække umiddelbare kapital- og investeringsbehov.

iv) Garantier til banker, der kanaliserer statsstøtte ud i realøkonomien, idet det gøres klart, at en sådan støtte betragtes som direkte støtte til bankernes kunder, ikke til bankerne selv, og der udstikkes retningslinjer for, hvordan der kan sikres en minimal konkurrencefordrejning bankerne imellem.

v) Offentlig kortfristet eksportkreditforsikring til alle lande, uden at den pågældende medlemsstat skal dokumentere, at det pågældende land midlertidigt betragtes som et land, hvor der består "ekstraordinære risici".

vi) Støtte til coronavirusrelateret forskning og udvikling (F&U) for at imødegå den nuværende sundhedskrise i form af direkte tilskud, tilbagebetalingspligtige forskud eller skattefordele. Der kan ydes en bonus til grænseoverskridende samarbejdsprojekter mellem medlemsstaterne.

vii) Støtte til opførelse og opskalering af prøvningsfaciliteter for at udvikle og afprøve produkter (herunder vacciner, respiratorer og beskyttelsesbeklædning), der bidrager til bekæmpelsen af coronavirusudbruddet, frem til den første industrielle anvendelse. Støtten kan ydes i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.

viii) Støtte til fremstilling af produkter af relevans for bekæmpelsen af coronavirusudbruddet i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer. Virksomheder kan modtage en bonus, hvis deres investering støttes af mere end én medlemsstat, eller hvis investeringen afsluttes inden for to måneder efter støttetildelingen.

ix) Målrettet støtte i form af udsættelse af skatteindbetalinger og/eller suspension af socialsikringsbidrag til de sektorer, regioner eller typer af virksomheder, der er hårdest ramt af udbruddet.

x) Målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte i virksomheder i de brancher eller regioner, der er hårdest ramt af coronavirusudbruddet, og som ellers ville være nødt til at afskedige personale.

De midlertidige rammebestemmelser giver medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle støtteforanstaltningerne, undtagen lån og garantier for samme lån, og derudover må lofterne i rammebestemmelserne heller ikke overskrides. De giver også medlemsstaterne mulighed for at kombinere alle de støtteforanstaltninger, der er ydet i overensstemmelse med de midlertidige rammebestemmelser, med eksisterende muligheder for at yde de minimis-støtte på op til 25 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for den primære landbrugssektor, 30 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for fiskeri- og akvakultursektoren, og 200 000 EUR over tre regnskabsår til virksomheder, der er aktive inden for alle andre sektorer. Medlemsstaterne skal dog samtidig forpligte sig til at undgå uberettiget kumulering af støtteforanstaltninger til de samme virksomheder, så støtten begrænses til at dække virksomhedernes faktiske behov.

Endvidere supplerer de midlertidige rammebestemmelser de mange andre mulige tiltag, medlemsstaterne allerede kan sætte i værk for at afbøde de socioøkonomiske konsekvenser af coronavirusudbruddet i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler. Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag. F.eks. kan medlemsstaterne foretage generelt gældende ændringer til gavn for virksomhederne (såsom udskydelse af betaling af skatter og afgifter eller støtte til tvungen nedsat arbejdstid på tværs af alle sektorer), hvilket falder uden for statsstøttereglerne. De kan også yde kompensation til virksomheder for tab som følge og direkte forårsaget af coronavirusudbruddet.

De midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af december 2020. Med henblik på retssikkerheden vil Kommissionen inden denne dato foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed.

Detaljer

Publikationsdato
5. maj 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark