Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. marts 2020Repræsentationen i Danmark

DK-ordning der skal kompensere selvstændige erhvervsdrivende godkendt

Kommissionen har i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning med en beløbsramme på 10 mia. DKK, der delvist kompenserer for selvstændige erhvervsdrivendes omsætningstab som følge af coronavirusudbruddet.

Ledende næstformand for Kommissionen, Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "De selvstændige erhvervsdrivende rammes hårdt af coronavirusudbruddet. Med ordningen vil Danmark kompensere op til 75 % af selvstændige erhvervsdrivendes forventede omsætningstab med en maksimal kompensation på 23 000 DKK (3 000 EUR) pr. måned og pr. person. De økonomiske konsekvenser af pandemien er alvorlige. I den forbindelse samarbejder Kommissionen med alle medlemsstaterne om at finde brugbare løsninger i overensstemmelse med EU-reglerne."

Danmark meddelte Kommissionen sin hensigt om at oprette en støtteordning med en beløbsramme på 10 mia. DKK (ca. 1,3 mia. EUR) for at kompensere selvstændige erhvervsdrivende, hvis aktiviteter berøres negativt af coronavirusudbruddet.

Ifølge ordningen, der vil gælde indtil den 9. juni 2020, vil selvstændige erhvervsdrivende, der er registreret i CVR- og CPR-registrene, få ret til delvis kompensation for omsætningstab, som de måtte lide på grund af coronavirusudbruddet. Kompensationen vil blive ydet i form af tilskud og dække 75 % af det forventede omsætningstab i en periode på tre måneder beregnet ud fra den gennemsnitlige månedlige omsætning i 2019. Den maksimale kompensation vil udgøre 23 000 DKK (3 000 EUR) pr. måned og pr. person.

Kommissionen vurderede foranstaltningen i henhold til artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at kompensere bestemte virksomheder eller specifikke sektorer (i form af ordninger) for at råde bod på de skader, der er forårsaget af usædvanlige begivenheder.

Kommissionen er af den opfattelse, at coronavirusudbruddet opfylder kriteriet om at være en usædvanlig begivenhed, fordi det er en ekstraordinær begivenhed, som ikke kunne forudses, og som har betydelige økonomiske konsekvenser. Som følge heraf er det berettiget, at medlemsstaterne træffer ekstraordinære foranstaltninger for at kompensere for de skader, der følger af udbruddet.

Kommissionen har konkluderet, at den danske støtteordning vil kompensere for de skader, der hænger direkte sammen med coronavirusudbruddet. I den forbindelse vil ordningen bidrage til at imødegå de økonomiske skader, der forårsages af coronavirus i Danmark. Kommissionen fandt ligeledes, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til det tilstræbte mål, idet den påtænkte kompensation ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at råde bod på skaden.

Kommissionen konkluderede derfor, at ordningen er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, særlig artikel 107, stk. 2, litra b), i TEUF, da den vil bidrage til at afbøde de negative konsekvenser af coronavirusudbruddet for danske virksomheder, uden at det medfører urimelige konkurrenceforvridninger i det indre marked.

Baggrund

Finansiel støtte i form af EU-midler eller nationale midler, der ydes til sundhedstjenester eller andre offentlige tjenester med henblik på at håndtere coronavirusproblematikken, er ikke omfattet af anvendelsesområdet for statsstøttekontrollen. Det samme gælder enhver offentlig finansiel støtte, der ydes direkte til borgerne. Tilsvarende er offentlige støtteforanstaltninger, der henvender sig til alle virksomheder, eksempelvis løntilskud og suspension af betalinger af skatter og moms eller bidrag til socialsikringsordninger, ikke underlagt statsstøttekontrol og skal ikke godkendes af Kommissionen i henhold til EU's statsstøtteregler. I alle disse tilfælde kan medlemsstaterne handle straks.

Når statsstøttereglerne finder anvendelse, må medlemsstaterne udforme omfattende støtteforanstaltninger for at støtte specifikke virksomheder eller sektorer, der rammes af følgerne af coronavirusudbruddet, i overensstemmelse med EU's eksisterende statsstøtteregler. Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag. Dette gælder eksempelvis:

  • Medlemsstaterne må yde kompensation (i form af ordninger) til bestemte virksomheder eller specifikke sektorer for at råde bod på skader, der direkte er forårsaget af usædvanlige begivenheder såsom dem, der er forårsaget af coronavirusudbruddet. Dette er fastsat i artikel 107, stk. 2, litra b), i TEUF.
  • Statsstøttereglerne, der har hjemmel i artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF, giver medlemsstaterne mulighed for at hjælpe virksomheder, som har likviditetsproblemer eller behov for akut redningsstøtte.
  • Dette kan suppleres med en vifte af yderligere foranstaltninger, f.eks. i henhold til de minimis-forordningen og den generelle gruppefritagelsesforordning, som medlemsstaterne også må iværksætte umiddelbart uden at inddrage Kommissionen.

Ud over de eksisterende muligheder, der allerede er fastsat i EU's gældende statsstøtteregler, vedtog Kommissionen den 19. marts 2020 midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte for at sætte medlemsstaterne i stand til fuldt ud at udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, med henblik på at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet.

Rammebestemmelserne har hjemmel i artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF, og i disse anerkendes det, at hele EU's økonomi er udsat for en alvorlig forstyrrelse. For at afhjælpe denne forstyrrelse giver de midlertidige rammebestemmelser mulighed for fem typer støtte: i) Direkte tilskud, selektive skattefordele og forskud. ii) Statsgarantier for lån ydet af banker til virksomheder. iii) Statsstøttede offentlige lån til virksomheder. iv) Garantier til banker, der kanaliserer statsstøtte ud i realøkonomien. v) Kortfristet eksportkreditforsikring.

De midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af december 2020. Af hensyn til retssikkerheden vil Kommissionen inden denne dato foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed.

Detaljer

Publikationsdato
25. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark