Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel7. april 2021Repræsentationen i Danmark

DK-støtte til minkavlere og tilknyttede virksomheder godkendt

Kommissionen har inden for rammerne af EU's statsstøtteregler godkendt en dansk ordning på ca. 1,74 mia. EUR (13 mia. DKK) til fordel for minkavlere og tilknyttede virksomheder for at kompensere dem for de foranstaltninger, der er truffet i...

DK-støtte til minkavlere og tilknyttede virksomheder godkendt

Det sker efter modtagelsen af en fuldstændig anmeldelse fra Danmark den 30. marts 2021.

Ledende næstformand Margrethe Vestager, der er ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Den danske regering traf indgribende foranstaltninger for at hindre spredningen af nye coronavirusvarianter og nye virusudbrud i minkfarme, da de udgjorde en alvorlig fare for folkesundheden i og uden for Danmark. Den ordning på 13 mia. DKK, som Kommissionen har godkendt i dag, vil gøre det muligt for Danmark at kompensere minkavlere og følgeerhverv for det tab, de har lidt i den forbindelse. Vi arbejder fortsat tæt sammen med medlemsstaterne for at sikre, at nationale støtteforanstaltninger kan iværksættes så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med EU-reglerne."

De danske støtteforanstaltninger

Efter opdagelsen af flere muterede varianter af coronavirus blandt mink i Danmark og deres hurtige udbredelse i begyndelsen af november 2020 meddelte de danske myndigheder, at de havde til hensigt at aflive alle mink i Danmark. For at undgå en lignende situation i 2021 udstedte regeringen også et forbud mod at holde mink indtil 2022.

Danmark indgav den 30. marts 2021 en fuldstændig anmeldelse til Kommissionen vedrørende en dansk ordning for erstatning til minkavlere og følgeerhverv henset til de betydelige økonomiske konsekvenser og det tab af arbejdspladser, som de ekstraordinære foranstaltninger medførte. Ordningen består af to foranstaltninger:

  • Den første foranstaltning har et budget på ca. 1,2 mia. EUR (9 mia. DKK) og har til formål at kompensere minkavlere for det midlertidige forbud mod at holde mink.
  • Den anden foranstaltning har et budget på ca. 538 mio. EUR (4 mia. DKK) og skal støtte minkavlere og dertil knyttede følgeerhverv, som er villige til at afgive deres produktionsanlæg til staten.

Støtte som led i begge foranstaltninger vil have karakter af direkte støtte.

Erstatning til minkavlere som følge af det midlertidige forbud

Den direkte kompensation for forbuddet mod minkavl vil dække alle faste omkostninger for de minkavlere, der midlertidigt nedlægger produktionen, indtil forbuddet mod minkhold ophæves den 1. januar 2022. Denne periode kan forlænges med et år.

Kommissionen har vurderet foranstaltningen efter artikel 107, stk. 2, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, som medlemsstaterne træffer for at kompensere bestemte virksomheder eller specifikke sektorer for tab, der opstår som følge af usædvanlige begivenheder.

Det er Kommissionens opfattelse, at coronavirusudbruddet kan betragtes som en sådan usædvanlig begivenhed, da der er tale om en ekstraordinær hændelse, som ikke kunne forudses, og som har betydelige økonomiske konsekvenser. Ekstraordinære tiltag, som medlemsstaternes iværksætter for at modvirke fremkomsten af nye coronavirusvarianter og forhindre nye udbrud, såsom det midlertidige forbud mod minkhold, og ordninger, hvorefter der kan ydes erstatning for tab, der forvoldes som følge af disse tiltag, er følgelig berettigede.

Kommissionen finder, at den danske ordnet er egnet til at yde minkavlerne erstatning for det tab, som de har lidt, og som er direkte forbundet med coronavirusudbruddet, eftersom forbuddet mod at holde mink indtil 2022 kan betragtes som en skade, der er direkte forbundet med den usædvanlige begivenhed.

Kommissionen er ligeledes af den opfattelse, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til formålet, da en uafhængig taksationskommission, der nedsættes af den danske fødevarestyrelse, og som refererer direkte til styrelsen, vil foretage en vurdering af de nødvendige faste omkostninger og driftsomkostninger til vedligehold på de enkelte bedrifter i nedlukningsperioden, herunder ved inspektioner på stedet. Herved sikres det, at erstatningen kun dækker minkavlernes faktiske tab.

Støtte til minkavlere og følgeerhverv, som vil afgive deres produktionsanlæg til staten

Inden for rammerne af denne ordning kan der ydes erstatning til minkavlere, der afgiver deres produktionsanlæg til den danske stat med henblik på at omstrukturere en branche, der kan være grobund for nye coronavirusvarianter, som vil kunne forlænge den nuværende krise og forstyrre Danmarks økonomi. Erstatningen vil blive beregnet på grundlag af to tabsposter for minkavlerne: i) deres indkomsttab i en tiårig periode og ii) restværdien af deres kapitalapparat (bygninger, maskiner osv.).

Virksomheder, der i vidt omfang er afhængige af minkproduktion, vil også være berettiget til støtte inden for rammerne af denne ordning (specialiserede fodercentraler og leverandører af foder, pelserier, minkauktionshuset Kopenhagen Fur osv.). En taksationskommission vil sikre sig, at de opfylder en række betingelser, navnlig at mindst 50 % af virksomhedens omsætning i 2017-2019 skal hidrøre fra handel med danske minkproducenter, og at virksomhedens produktion ikke umiddelbart kan omlægges til anden aktivitet. Støtten vil svare til værdien af den del af virksomheden, der ikke umiddelbart kan omlægges til anden aktivitet.

En forudsætning for at modtage støtte som led i denne ordning er, at staten overtager aktiverne (alt produktionsudstyr, stalde, maskiner osv.), som ikke længere vil være til rådighed for avlerne eller tilknyttede erhverv.

Kommissionen har vurderet foranstaltningen efter EU's statsstøtteregler, særlig artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF, som giver Kommissionen mulighed for at godkende statsstøtteforanstaltninger, der iværksættes af medlemsstaterne for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i deres økonomi. Kommissionen nåede frem til, at den danske ordning er i overensstemmelse med principperne i EU-traktaten og er rettet mod at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i den danske økonomi.

Kommissionen har lagt til grund, at der inden for rammerne af den danske ordning kan ydes støtte, der er direkte forbundet med behovet for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i Danmarks økonomi, og ordningen kan fremme den europæiske og globale indsats for at få bugt med pandemien bl.a. ved hjælp af effektive vacciner ved at omstrukturere en branche, der kan være grobund for nye coronavirusvarianter. Kommissionen er ligeledes af den opfattelse, at foranstaltningen står i et rimeligt forhold til det formål, der forfølges med den, da den klare beregningsmetode og de anvendte forholdsregler sikrer, at støtten ikke går ud over det, der er nødvendigt. Beregningen af støtten er skræddersyet til minkbranchen og tilknyttede virksomheder navnlig på grundlag af repræsentative referencedata, individuelle vurderinger og acceptable værdiansættelses- og afskrivningsmetoder.

Kommissionen har derfor konkluderet, at foranstaltningen vil bidrage til at afbøde de økonomiske følger af coronavirusudbruddet i Danmark. Den er nødvendig og egnet til at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i en medlemsstats økonomi og står i rimeligt forhold dertil i overensstemmelse med artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF og de almindelige principper i de midlertidige rammebestemmelser.

På dette grundlag har Kommissionen konkluderet, at de to danske foranstaltninger er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Disse foranstaltninger supplerer de foranstaltninger, som de danske myndigheder allerede har truffet i medfør af artikel 26 i gruppefritagelsesforordningen for landbrugssektoren, hvorefter der kan ydes direkte støtte til aflivning af mink af hensyn til folkesundheden, herunder en yderligere "bonus" for hurtig aflivning.

Finansiel støtte i form af EU-midler eller nationale midler, der ydes til sundhedstjenester eller andre offentlige tjenester med henblik på at håndtere coronavirusproblematikken, er ikke omfattet af anvendelsesområdet for statsstøttekontrollen. Det samme gælder enhver offentlig finansiel støtte, der ydes direkte til borgerne. Tilsvarende er offentlige støtteforanstaltninger, der henvender sig til alle virksomheder, eksempelvis løntilskud og suspension af betalinger af skatter og moms eller bidrag til socialsikringsordninger, ikke underlagt statsstøttekontrol og skal ikke godkendes af Kommissionen i henhold til EU's statsstøtteregler. I alle disse tilfælde kan medlemsstaterne handle straks. Når statsstøttereglerne finder anvendelse, må medlemsstaterne udforme omfattende støtteforanstaltninger for at støtte specifikke virksomheder eller sektorer, der rammes af følgerne af coronavirusudbruddet, i overensstemmelse med EU's gældende statsstøtteregler.

Den 13. marts 2020 vedtog Kommissionen en meddelelse om en koordineret økonomisk reaktion på covid-19-udbruddet, hvori der redegøres for disse mulige tiltag.

Følgende gør sig f.eks. gældende:

  • Medlemsstaterne må yde erstatning (i form af kompensationsordninger) til bestemte virksomheder eller specifikke sektorer for at råde bod på skader, der direkte er forårsaget af usædvanlige begivenheder såsom dem, der er forårsaget af coronavirusudbruddet. Dette er fastsat i artikel 107, stk. 2, litra b), i TEUF.
  • Statsstøttereglerne, der har hjemmel i artikel 107, stk. 3, litra c), i TEUF, giver medlemsstaterne mulighed for at hjælpe virksomheder, som har likviditetsproblemer eller behov for akut redningsstøtte.
  • Dette kan suppleres med en vifte af yderligere foranstaltninger, f.eks. i henhold til de minimis-forordningerne og gruppefritagelsesforordningerne, som medlemsstaterne også kan træffe umiddelbart uden at inddrage Kommissionen.

I tilfælde af en særligt alvorlig økonomisk situation som den, alle medlemsstaterne i øjeblikket står over for som følge af coronavirusudbruddet, giver EU's statsstøtteregler medlemsstaterne mulighed for at yde støtte for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i deres økonomi. Dette er fastsat i artikel 107, stk. 3, litra b), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Den 19. marts 2020 vedtog Kommissionen midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte med hjemmel i artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF, således at medlemsstaterne fuldt ud kan udnytte den fleksibilitet, der er indbygget i statsstøttereglerne, til at støtte økonomien i forbindelse med coronavirusudbruddet. Ifølge de midlertidige rammebestemmelser som ændret den 3. april, 8. maj, 29. juni, 13. oktober 2020 og 28. januar 2021, kan medlemsstaterne yde følgende former for støtte: i) direkte tilskud, kapitaltilførsler, selektive skattefordele og forskud, ii) statsgarantier for lån optaget af virksomheder, iii) statsstøttede offentlige lån til virksomheder, herunder efterstillede lån, iv) garantier til banker, der kanaliserer statsstøtte ud i realøkonomien, v) offentlig kortfristet eksportkreditforsikring, vi) støtte til coronavirusrelateret forskning og udvikling (F&U), vii) støtte til opførelse eller opskalering af prøvningsfaciliteter, viii) støtte til fremstilling af produkter af relevans for bekæmpelsen af coronavirusudbruddet, ix) målrettet støtte i form af udsættelse af skatteindbetalinger og/eller suspension af socialsikringsbidrag x) målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte, xi) målrettet støtte i form af egenkapitalinstrumenter og/eller hybride kapitalinstrumenter, xii) støtte til faste omkostninger i virksomheder, der har haft et fald i omsætningen på grund af udbruddet af coronavirus.

De midlertidige rammebestemmelser vil være i kraft indtil udgangen af december 2021. Af hensyn til retssikkerheden vil Kommissionen inden da foretage en vurdering af, om der er behov for at forlænge rammebestemmelsernes gyldighed.

Detaljer

Publikationsdato
7. april 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark