Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. januar 2018Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

Dom i sag om beskatning af motorkøretøjer

Det følger det af den danske lovgivning og administrative praksis, at ibrugtagningen af et køretøj, som en dansk bosiddende person leaser hos et leasingselskab hjemmehørende i en anden medlemsstat med henblik på midlertidig anvendelse af dette...

dom3-istock-thinkstock-web.jpg

Kurt Daell, der har bopæl i Danmark, indgik en aftale om leasing af et motorkøretøj for perioden fra den 15. juni til den 15. november 2010. Denne aftale blev indgået med Wind, der er et leasingselskab hjemmehørende i Tyskland, og hvis eneste virksomhed består i indgåelsen af denne kontrakt med Kurt Daell.

Tidligere havde Kurt Daell ligeledes med Wind indgået en aftale om leasing af det omhandlede køretøj, men på vegne af Harald Nyborg A/S, for perioderne fra den 27. august til den 27. oktober 2008 og fra den 1. juli til den 3. november 2009. I disse to tilfælde havde skattemyndighederne imødekommet ansøgningen fra Kurt Daell og Wind om betaling for de pågældende perioder af afgiften af det omhandlede køretøj under ordningen om forholdsmæssig registreringsafgift. Dette køretøj havde således været indregistreret i Danmark i de nævnte perioder.

Den 9. juni 2010 ansøgte Wind på ny om betaling af afgift af det omhandlede køretøj under nævnte ordning.

Den 12. juli 2010, mens denne første ansøgning fortsat var under behandling hos skattemyndighederne, indgav Kurt Daell endnu en ansøgning til samme myndigheder med henblik på at blive omfattet af en ordning, der gav ham mulighed for at benytte det omhandlede køretøj, mens sagsbehandlingen af den første ansøgning foregik.

Ved afgørelse af 21. oktober 2010 gav skattemyndighederne afslag på den første ansøgning om tilladelse til betaling af afgift af det omhandlede køretøj under ordningen om forholdsmæssig registreringsafgift. Ifølge disse myndigheder var de materielle krav til at være omfattet af denne afgiftsordning således ikke opfyldt i den foreliggende sag af grunde, der vedrørte realiteten i leasingforholdet.

Østre Landsret har spurgt EU-Domstolen, om EU-retten er til hinder for denne danske skattelovgivning.

Domstolen anfører i sin dom af i dag, at den danske lovgivning kan indebære større ulemper for og gøre udøvelsen på denne medlemsstats område af tjenesteydelsesvirksomhed mindre attraktiv for leasingselskaber hjemmehørende i andre medlemsstater, såvel som afholde personer bosiddende i førstnævnte medlemsstat fra at gøre brug af sådanne tjenesteyderes tjenesteydelser. Følgelig udgør en sådan lovgivning og praksis en restriktion af den frie udveksling af tjenesteydelser.

Den omstændighed, at en dansk bosiddende person midlertidigt på dansk område anvender et køretøj, der er leaset hos et leasingselskab hjemmehørende i en anden medlemsstat, kan ikke som sådan danne grundlag for en generel formodning for, at der er tale om misbrug, og tjene som begrundelse for en foranstaltning, som krænker udøvelsen af en grundlæggende frihed, der er sikret ved traktaten.

Det må derfor fastslås, at den danske praksis går videre end nødvendigt for at opnå de mål, der forfølges med denne lovgivning og praksis.

Domstolen besvarer spørgsmålet med, at EU-retten er til hinder for en medlemsstats lovgivning og administrative praksis, hvorefter

  • ibrugtagning af et køretøj, som en person, der er bosiddende i denne medlemsstat, leaser hos et leasingselskab hjemmehørende i en anden medlemsstat med henblik på en midlertidig anvendelse af dette køretøj i førstnævnte medlemsstat mod betaling af en registreringsafgift, der beregnes pro rata i forhold til varigheden af denne anvendelse, for så vidt angår denne betaling er betinget af en forhåndsgodkendelse fra skattemyndighederne i førstnævnte medlemsstat, uden hvilken det nævnte køretøj principielt ikke kan ibrugtages på dets område, og
  • adgangen til at tage et sådant køretøj i brug med det samme i førstnævnte medlemsstat, mens den betalingspligtiges ansøgning om tilladelse til betaling af en registreringsafgift af nævnte køretøj, der beregnes pro rata i forhold til dets anvendelse i førstnævnte medlemsstat, behandles, er betinget af, at den fulde registreringsafgift er betalt forud herfor, idet for meget opkrævet afgift tilbagebetales med rente, hvis og når den betalingspligtige har fået denne tilladelse fra nævnte skattemyndigheder til en forholdsmæssig afgiftsberigtigelse.

Detaljer

Publikationsdato
18. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark