Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27 Marts 2019Repræsentationen i Danmark

Dom i sag om fortrydelsesret ved køb over internettet

Forbrugeres fortrydelsesret ved køb over internettet finder anvendelse på en madras, hvis beskyttende folie er blevet fjernet efter levering!

Dom i sag C-473/16 F

Som det er tilfældet for en beklædningsgenstand, kan det antages, at den erhvervsdrivende er i stand til ved hjælp af en rengøring eller desinfektion atter at gøre madrassen salgbar, uden at det indebærer en risiko for de afgørende hensyn vedrørende sundheden eller hygiejnen

Sascha Ledowski købte en madras på den tyske onlinehandelsvirksomhed slewos websted. Ved modtagelsen af varen fjernede han det beskyttende folie, som dækkede madrassen. Han returnerede derefter madrassen til slewo, idet han anmodede om godtgørelse af salgsprisen på 1 094,52 EUR og udgifterne i forbindelse med tilbagelevering.

Slewo er af den opfattelse, at Sascha Ledowski ikke kunne udøve den fortrydelsesret på 14 dage, som normalt tilkommer en forbruger ved køb over internettet. Ifølge slewo udelukker direktivet om forbrugerrettigheder 1 således fortrydelsesretten med hensyn til »forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnede til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen«.

Bundesgerichtshof (øverste domstol, Tyskland), som sagen er blevet indbragt for, har anmodet Domstolen om en fortolkning af direktivet. Denne retsinstans ønsker navnlig oplyst, om en vare såsom en madras, hvis beskyttelse er blevet fjernet af forbrugeren efter levering, er omfattet af undtagelsen fastsat ved direktivet.

Domstolen besvarer ved sin dom af dags dato dette spørgsmål benægtende. Den omstændighed, at forbrugeren har fjernet det beskyttende folie for en madras købt over internettet, forhindrer følgelig ikke forbrugeren i at udøve sin fortrydelsesret.

Domstolen bemærker, at formålet med fortrydelsesretten er at beskytte forbrugeren i den særlige fjernsalgssituation, hvor vedkommende i praksis ikke har mulighed for at se varen, før aftalen indgås. Fortrydelsesretten er således tiltænkt at skulle kompensere for den ulempe, der for forbrugeren følger af en fjernsalgsaftale, idet den pågældende indrømmes en passende betænkningstid til at undersøge og afprøve den erhvervede vare i nødvendigt omfang til at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Med hensyn til den omhandlede udelukkelse er det varens karakter, som kan begrunde forseglingen af dens emballage af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager. Hvis forseglingen af en sådan emballage brydes, er der ikke længere nogen garanti med hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne. Når først forbrugeren har brudt forseglingen af emballagen, og der dermed ikke længere er nogen garanti med hensyn til sundhedsbeskyttelse eller hygiejne, risikerer en sådan vare ikke længere at kunne anvendes på ny af tredjemand, og den kan derfor heller ikke længere på ny udbydes til salg.

Ifølge Domstolen er en madras som den omhandlede, hvis beskyttelse er blevet fjernet af forbrugeren efter levering, ikke omfattet af undtagelsen til den omhandlede fortrydelsesret.

Dels synes en sådan madras, selv om den potentielt er blevet brugt, således ikke alene af denne grund at være definitivt uegnet til at kunne anvendes på ny af tredjemand eller til at udbydes til salg på ny. Det skal herved alene bemærkes, at én og samme madras bruges af flere på hinanden efterfølgende gæster på et hotel, at der er et marked for brugte madrasser, og at madrasser, som har været brugt, kan gøres til genstand for en dybderensning.

Dels kan en madras, henset til fortrydelsesretten, sidestilles med en beklædningsgenstand, som er en kategori, med hensyn til hvilken direktivet udtrykkeligt foreskriver en mulighed for returnering efter prøvning. En sådan sidestilling er mulig, i det omfang, selv i tilfælde af en direkte kontakt mellem disse varer og menneskekroppen, det kan antages, at den erhvervsdrivende er i stand til, efter at varerne er blevet returneret af forbrugeren, ved en behandling såsom en rengøring eller desinfektion at gøre det muligt for tredjemand at anvende dem på ny og således muliggøre, at de udbydes til salg på ny, uden at det indebærer en risiko for de afgørende hensyn vedrørende sundheden eller hygiejnen.

Domstolen fremhæver imidlertid, at i henhold til direktivet hæfter forbrugeren for enhver forringelse af en vares værdi, som skyldes anden håndtering af varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på, uden at forbrugeren dog fratages sin fortrydelsesret.

Detaljer

Publikationsdato
27 Marts 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark