Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel10. maj 2023Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

Dom i sag om statsstøtte til SAS

Retten har onsdag den 10. maj 2023 afsagt sin dom i sag T-238/21 P Ryanair om statsstøtte til SAS.

SAS

Domstolens dom

Udtalelse af Margrethe Vestager efter dagens dom i sagerne om statsstøtte til Lufthansa og SAS:

"Rettens domme annullerer Kommissionens afgørelser fra 2020 om ikke at gøre indsigelse mod Tysklands statsstøtte til Deutsche Lufthansa AG og om godkendelse af Danmarks og Sveriges planer om at bidrage til rekapitaliseringen af SAS.

Vi vil hurtigst muligt grundigt undersøge dommene og deres konsekvenser. Vi er opmærksomme på den usikkerhed, som dommene skaber for de berørte luftfartsselskaber og luftfartssektoren som helhed. Det er endnu for tidligt at sige, hvilke skridt der skal tages, for på nuværende tidspunkt er alle muligheder på bordet.

Den 25. juni 2020 godkendte Kommissionen i henhold til de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte Tysklands planer om at bidrage med 6 mia. EUR til rekapitaliseringen af Deutsche Lufthansa, Lufthansa-koncernens moderselskab, med forbehold af visse tilsagn om at begrænse konkurrencefordrejningerne. Rekapitaliseringsforanstaltningerne er blevet fuldt indfriet af Deutsche Lufthansa.

Ved SAS-afgørelsen af 11. august 2020 godkendte Kommissionen den danske og svenske støtte med henblik på at bidrage med op til 11 mia. SEK (ca. 1 mia. EUR) til rekapitaliseringen af SAS med den begrundelse, at den var forenelig med det indre marked i henhold til artikel 107, stk. 3, litra b), i TEUF som fortolket efter de midlertidige rammebestemmelser for statsstøtte. Kommissionen er aktuelt i tæt og konstruktiv kontakt med de danske og svenske myndigheder om de statsstøtterelaterede virkninger af den igangværende omstrukturering af SAS. Der er ingen umiddelbar og direkte forbindelse mellem dagens domme og det igangværende arbejde med den fremtidige omstrukturering af SAS."

Læs mere om sagen på domstolens hjemmeside - Klik her...

Baggrund:

Den 11. august 2020 underrettede Danmark og Sverige Kommissionen om en individuel støtteforanstaltning i form af deres deltagelse i en rekapitalisering af SAS AB som følge af covid-udbruddet.

Støtteforanstaltningen består af udstedelse af hybride statsgældsbeviser og af nye fælles aktietegninger af de to medlemsstater. Det samlede støttebeløb udgør ca. 11 mia. SEK (1,069 mia. EUR), hvoraf ca. 6 mia. SEK (ca. 583 mio. EUR) tildeles af Danmark og ca. 5 mia. SEK (ca. 486 mio. EUR) tildeles af Sverige. Desuden indgik SAS som led i rekapitaliseringsplanen en aftale med indehavere af eksisterende hybride statsgældsbeviser og af visse obligationer om dels at konvertere disse hybride statsgældsbeviser til nye fælles aktier, dels konvertere de pågældende obligationer enten til nye hybride statsgældsbeviser eller fælles aktier.

Den 17. august 2020 vedtog Kommissionen den anfægtede afgørelse, hvori den besluttede ikke at gøre indsigelse mod den pågældende foranstaltning, eftersom den var forenelig med reglerne for det indre marked.

Ryanair har anlagt sag ved Retten med påstand om annullation af den anfægtede afgørelse

Se også: Retten annullerer Kommissionens afgørelse om godkendelse af Tysklands rekapitalisering af Lufthansa på 6 mia. EUR i forbindelse med covid-19-pandemien

Detaljer

Publikationsdato
10. maj 2023
Forfatter
Repræsentationen i Danmark