Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel2. marts 2017Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

En effektiv og troværdig tilbagesendelsespolitik

Efter at Malta-topmødet den 3. februar 2017 understregede behovet for en fornyet vurdering af EU's tilbagesendelsespolitik, forelægger Kommissionen i dag en fornyet EU-handlingsplan om tilbagesendelse og et sæt henstillinger til medlemsstaterne om...

lampedusa1-web.jpg

De foranstaltninger, der foreslås af Kommissionen, består af praktiske skridt, som kan have en umiddelbar virkning. De er fokuseret på at lukke smuthuller og anvende de gældende regler med den stramhed og realisme, der er nødvendig for at sikre, at de fungerer i praksis i overensstemmelse med de grundlæggende rettigheder.

Trods fremskridtene med gennemførelsen af aktionerne i EU's 2015-handlingsplan for tilbagesendelse, er der stadig brug for mere resolut handling, hvis tilbagesendelsesprocenterne skal øges væsentligt. De aktuelle udfordringer på migrantområdet kræver en grundig vurdering af, hvordan medlemsstaterne kan anvende EU's eksisterende retlige, operationelle og finansielle instrumenter vedrørende tilbagesendelse bedre. Hurtigere procedurer, strengere foranstaltninger mod forsvindinger, en multidisciplinær tilgang fra de nationale myndigheders side og bedre samarbejde og koordinering medlemsstaterne imellem kan alle bidrage til at sikre en mere effektiv tilbagesendelsespolitik uden at forringe retsgarantier vedrørende grundlæggende rettigheder.

Baggrund

En effektiv og human tilbagesendelsespolitik er en væsentlig del af EU's helhedstilgang til migration og begrænsning af irregulær migration, jf. Den europæiske dagsorden om migration af maj 2015

Tilbagesendelsesdirektivet trådte i kraft i 2010. Det fastsætter klare, transparente og retfærdige fælles regler for tilbagesendelse og udsendelse af irregulære migranter med ulovligt ophold, brugen af tvangsforanstaltninger, tilbageholdelse og genindrejse, samtidig med at det fuldt ud respekterer de grundlæggende rettigheder og menneskerettighederne. Dagens foranstaltninger fokuserer på en pragmatisk anvendelse af de eksisterende regler, og Kommissionen er parat til at revidere tilbagesendelsesdirektivet om nødvendigt.

I september 2015 forelagde Kommissionen en handlingsplan om tilbagesendelse, som omfattede 36 konkrete foranstaltninger til at forbedre effektiviteten af EU's tilbagesendelsessystem. De fleste af disse foranstaltninger er i gang eller er gennemført.

I konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 20.-21. oktober 2016 opfordrede medlemsstaterne til en styrkelse af de nationale administrative processer med henblik på tilbagesendelse. Herudover understregede stats- og regeringschefernes Maltaerklæring af 3. februar 2017, at der er behov for en kritisk gennemgang af den europæiske tilbagesendelsespolitik med en analyse af, hvordan de redskaber, der er til rådighed på nationalt plan og EU-plan, anvendes. Dagens tiltag tilstræber at bistå medlemsstaterne med at opfylde begge disse forpligtelser.

Tilbagetagelse er et centralt element i den nye resultatorienterede partnerskabsramme for migration, som Kommissionen fremlagde i juni 2016, og som Det Europæiske Råd tilsluttede sig i juli 2016. Den skal mobilisere og fokusere EU's indsats og ressourcer som led i EU's eksterne indsats for at forvalte migration.

Detaljer

Publikationsdato
2. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark