Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel28. november 2018Repræsentationen i Danmark

Et klimaneutralt Europa inden udgangen af 2050

Kommissionen har vedtaget en strategisk langsigtet vision for en blomstrende, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi inden udgangen af 2050 — en ren planet for alle.

Langsigtet EU-klimastrategi...

Strategien viser, hvordan Europa kan vise vejen til klimaneutralitet ved at investere i realistiske teknologiske løsninger, give borgerne større indflydelse og tilpasse foranstaltninger på nøgleområder såsom industripolitik, finans eller forskning — og samtidig sikre social retfærdighed ved en retfærdig omstilling.

Efter opfordring fra Det Europæiske Råd i marts 2018 omfatter Kommissionens vision for en klimaneutral fremtid næsten alle EU's politikker og er i overensstemmelse med Parisaftalens mål om at holde temperaturstigningen et godt stykke under 2 °C og fortsætte bestræbelserne på at holde den på 1,5 °C. For at EU kan gå forrest med henblik på klimaneutralitet, betyder det, at dette skal opnås inden udgangen af 2050.

Formålet med denne langsigtede strategi er ikke at fastsætte mål, men at skabe en vision og en retning, lægge en plan for den og inspirere samt gøre det muligt for såvel interessenter som forskere, iværksættere og borgere at udvikle nye og innovative industrier, virksomheder og tilknyttede job. Vi har et stærkt mandat fra borgerne: Ifølge den seneste Eurobarometerundersøgelse (november 2018) mener 93 % af europæerne, at klimaændringerne skyldes menneskets aktiviteter, og 85 % er enige i, at bekæmpelse af klimaændringer og mere effektiv brug af energi kan skabe økonomisk vækst og arbejdspladser i Europa. EU kan med den vision, vi fremlægger i dag, informere andre om, hvordan vi i fællesskab kan skabe en ren planet, og vise, at en omstilling af vores økonomi er mulig og fordelagtig.

Den langsigtede strategi ser på den vifte af muligheder, der er tilgængelige for medlemsstaterne, virksomhederne og borgerne, og hvordan disse kan bidrage til moderniseringen af vores økonomi og forbedre europæernes livskvalitet. Den har til formål at sikre, at denne omstilling er socialt retfærdig og forbedrer konkurrenceevnen for EU's økonomi og industri på de globale markeder, idet der sikres job af høj kvalitet og bæredygtig vækst i Europa, samtidig med at den også bidrager til at tage fat på andre miljømæssige udfordringer såsom luftkvalitet eller tab af biodiversitet.

Vejen til en klimaneutral økonomi vil kræve en fælles indsats på syv strategiske områder: energieffektivitet, anvendelse af vedvarende energikilder, ren, sikker og sammenbundet mobilitet, en konkurrencedygtig industri og cirkulær økonomi, energiinfrastruktur og netsammenkobling, bioøkonomi og naturlige CO2-dræn og CO2-opsamling og -lagring for at tackle de resterende emissioner. En forfølgelse af disse strategiske prioriteter vil bidrage til at gøre vores vision til virkelighed.

Næste skridt:

Europa-Kommissionen opfordrer Det Europæiske Råd, Europa-Parlamentet, Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg til at overveje EU's vision for et klimaneutralt Europa inden udgangen af 2050. Ministre i alle relevante rådssammensætninger bør afholde omfattende politiske debatter om deres respektive politikområders bidrag til den overordnede vision med henblik på at forberede EU's stats- og regeringschefer på udformningen af Europas fremtid på Det Europæiske Råds møde den 9. maj 2019 i Sibiu.

Den langsigtede strategi er en opfordring til alle EU-institutioner, de nationale parlamenter, erhvervslivet, ikkestatslige organisationer, byer og lokalsamfund samt borgerne — og især de unge — om at bidrage til at sikre, at EU fortsat kan udvise lederskab og forpligte andre internationale partnere til at gøre det samme. Denne oplyste debat på EU-plan bør give EU mulighed for senest i begyndelsen af 2020 at vedtage og forelægge en ambitiøs strategi for FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC) i overensstemmelse med Parisaftalen.

Medlemsstaterne vil inden udgangen af 2018 forelægge Europa-Kommissionen deres udkast til nationale klima- og energiplaner, som er af central betydning for opfyldelsen af klima- og energimålene for 2030, og som bør være fremadrettede og tages i betragtning i EU's langsigtede strategi. Desuden er et stigende antal regioner, kommuner og erhvervsorganisationer ved at udarbejde deres egen vision for 2050, hvilket vil berige debatten og bidrage til at definere Europas svar på den globale udfordring, som klimaændringerne udgør.

På internationalt plan bør EU i det kommende år nøje udvide sit samarbejde med sine internationale partnere, så alle parter i Parisaftalen i lyset af den nylige særrapport fra FN's Klimapanel (IPCC) om 1,5 °C udarbejder og forelægger en langsigtet national strategi for midten af århundredet senest i 2020.

Detaljer

Publikationsdato
28. november 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark