Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25 Marts 2019Repræsentationen i Danmark

EU fuldender sine forberedelser på brexit uden en aftale

Da det i stigende grad er sandsynligt, at Det Forenede Kongerige forlader EU uden en aftale den 12. april, har Kommissionen i dag afsluttet sine forberedelser på brexit uden en aftale.Dette sker bl.a. med en række faktablade til hjælp for borgerne:

EU fuldender sine forberedelser på brexit uden en aftale den 12. april

I TILFÆLDE AF BREXIT UDEN EN AFTALE:

Mere:

Kommissionen fortsætter samtidig med at hjælpe administrationerne med deres forberedelser og opfordrer alle EU-borgere og virksomheder til at holde sig underrettet om, hvilke konsekvenser brexit uden en aftale kommer til at få og til at fuldende deres forberedelser herpå. Dette følger af konklusionerne fra Det Europæiske Råd (artikel 50) i sidste uge, hvori der opfordres til at fortsætte forberedelses- og beredskabsarbejdet. Selv om brexit uden en aftale på ingen måde er ønskeligt, har EU forberedt sig på det.

På anmodning af premierminister Theresa May indvilgede Det Europæiske Råd (artikel 50) torsdag den 21. marts i at forlænge fristen for Det Forenede Kongeriges udtræden til den 22. maj 2019, forudsat at Underhuset godkender udtrædelsesaftalen senest den 29. marts 2019. Hvis Underhuset ikke godkender udtrædelsesaftalen inden denne frist, er Det Europæiske Råd rede til at forlænge fristen til den 12. april 2019. Det Forenede Kongerige forventes i så fald at meddele en vej frem inden denne dato.

Selv om EU fortsat håber, at det ikke bliver tilfældet, er faktum, at hvis udtrædelsesaftalen ikke er ratificeret fredag den 29. marts, kan der blive tale om brexit uden en aftale den 12. april. EU har forberedt sig på denne situation og har hele tiden stået sammen under det forberedende arbejde. Det er nu vigtigt, at alle er beredte på og klar over de praktiske konsekvenser af brexit uden en aftale.

Brexit uden en aftale

I tilfælde af brexit uden en aftale, bliver Det Forenede Kongerige et tredjeland uden en overgangsordning. Al primær og afledt EU-ret vil ikke længere gælde for Det Forenede Kongerige på dette tidspunkt. Der bliver ingen overgangsperiode, således som det var planlagt i udtrædelsesaftalen. Det kommer naturligvis til at skabe en del forstyrrelser for både borgere og virksomheder.

I dette scenarie vil Det Forenede Kongeriges forbindelser med Den Europæiske Union være underlagt folkeretten, herunder WTO-reglerne. EU vil være forpligtet til straks at anvende de pågældende regler og tariffer ved sine grænser til Det Forenede Kongerige. Dette omfatter toldkontrol, sundheds- og plantesundhedsstandarder og kontrol af efterlevelsen af EU-normer. På trods af de betydelige forberedelser hos medlemsstaternes toldmyndigheder kan disse kontroller medføre betydelige forsinkelser ved grænsen. Enheder i Det Forenede Kongerige vil ikke længere være berettigede til at modtage EU-tilskud eller kunne deltage i EU's udbudsprocedurer i henhold til de gældende betingelser.

Tilsvarende vil britiske statsborgere ikke længere være statsborgere i Den Europæiske Union. De vil blive underlagt ekstra kontrol, når de passerer grænserne til Den Europæiske Union. Medlemsstaterne har også udført et stort forberedelsesarbejde i havne og lufthavne for at sikre, at disse kontroller udføres så effektivt som muligt, men de kan ikke desto mindre føre til forsinkelser.

EU's forberedelses- og beredskabsarbejde i tilfælde af brexit uden en aftale

Europa-Kommissionen har siden december 2017 forberedt sig på brexit uden en aftale. Den har offentliggjort 90 meddelelser om brexitforberedelser og 3 kommissionsmeddelelser samt fremsat 19 lovgivningsforslag (se nedenfor).

Kommissionen har ført omfattende tekniske drøftelser med EU27-medlemsstaterne både om det generelle forberedelses- og beredskabsarbejde og om foranstaltninger, der er af mere specifik sektorvis, juridisk eller administrativ karakter. Kommissionen har nu også afsluttet sine besøg til hovedstæderne i EU27-medlemsstaterne. Formålet med disse besøg har været at redegøre nærmere for Kommissionens forberedelses- og beredskabsarbejde samt at drøfte de nationale forberedelses- og beredskabsplaner. Besøgene har vist, at medlemsstaterne i høj grad har forberedt sig på alle situationer.

På nationalt plan er der også gjort en stor indsats. Der findes en oversigt over opholdsretten i EU27-medlemsstaterne her samt direkte link til de nationale websteder om forberedelserne.

Lovgivningsmæssige tiltag som led i beredskabet og forberedelserne

Kommissionen har til dato fremsat 19 lovgivningsforslag. Europa-Parlamentet og Rådet har enten vedtaget eller er nået til enighed om 17 af disse forslag. Europa-Parlamentets og Rådets formelle vedtagelse af alle disse er i gang. De vil desuden snarest tage stilling til to yderligere forslag.

Som anført i Kommissionens meddelelser om brexitforberedelser hverken vil eller kan EU's beredskabsforanstaltninger afbøde de overordnede konsekvenser af brexit uden en aftale. De kan heller ikke på nogen måde kompensere for manglende forberedelse eller genskabe samtlige fordele ved et EU-medlemskab eller de fordelagtige vilkår, der ville følge af den overgangsperiode, der er fastsat i udtrædelsesaftalen. Forslagene er af midlertidig karakter og begrænset omfang, og de er vedtaget ensidigt af EU. Der er ikke tale om "miniaftaler", og de er ikke aftalt med Det Forenede Kongerige.

EU har fastholdt - og vil fortsat fastholde - en fælles holdning i løbet af det forberedende arbejde, og det vil det fortsætte med i tilfælde af en periode uden en aftale.

Beredskabsforanstaltningerne i tilfælde af brexit uden en aftale omfatter:

- Peace-programmet: Peace-programmet på øen Irland vil blive videreført indtil udgangen af 2020. Hvad angår perioden efter 2020, har Kommissionen allerede som led i sit forslag til den næste flerårige finansielle ramme foreslået at fortsætte med at styrke den grænseoverskridende støtte til fred og forsoning i grænseområdet i Irland og Nordirland.

- EU-budgettet (er ved at blive endeligt vedtaget): I tilfælde af brexit uden en aftale kan EU opfylde sine forpligtelser og fortsætte med at foretage betalinger i 2019 til briter, der modtager støtte som følge af kontrakter, der er underskrevet før den 30. marts 2019, og afgørelser, der er truffet før denne dato. Forudsætningen herfor er, at Det Forenede Kongerige opfylder sine forpligtelser i henhold til 2019-budgettet og accepterer den nødvendige revision og kontrol.

- Fiskemuligheder og kompensation: Disse foranstaltninger går ud på at give fiskere og erhvervsdrivende fra EU-medlemsstater mulighed for at modtage kompensation fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for det midlertidige ophør af fiskeriaktiviteter. De sikrer også, at EU er i stand til at give britiske fartøjer adgang til EU-farvande indtil udgangen af 2019, på betingelse af at EU-fartøjer gives gensidig adgang til britiske farvande.

- Finansielle tjenesteydelser: midlertidige, begrænsede foranstaltninger for at sikre, at der ikke umiddelbart opstår forstyrrelser i den centrale clearing af derivater, de centrale depositartjenester for operatører i EU, som i øjeblikket anvender britiske operatører, eller gennemførelsen af nyordninger i en fastsat periode på 12 måneder for visse over-the-counter-derivataftaler, hvor aftalen overføres fra en britisk modpart til en EU27-modpart.

- Luftfartsforbindelser og -sikkerhed: to foranstaltninger, der skal sikre basale luftfartsforbindelser og forhindre en fuldstændig afbrydelse af lufttrafikken mellem EU og Det Forenede Kongerige i tilfælde af brexit uden en aftale.

- Vejforbindelser: mulighed for at opretholde sikre basale vejforbindelser mellem EU og Det Forenede Kongerige i en begrænset periode, forudsat at Det Forenede Kongerige yder gensidig behandling til virksomheder og operatører i EU.

- Jernbaneforbindelser: foranstaltninger til at sikre gyldigheden af sikkerhedsgodkendelser for visse dele af jernbaneinfrastrukturen i en stærkt begrænset periode på tre måneder, således at der kan indføres mere langsigtede løsninger i overensstemmelse med EU-reglerne. Dette vedrører især Kanaltunnellen og vil være betinget af, at Det Forenede Kongerige opretholder sikkerhedsstandarder, der lever op til EU-kravene.

- Skibsinspektioner: sikring af både retssikkerheden og driftskontinuiteten inden for skibsfart.

- Tilpasning af hovednetkorridoren Nordsøen – Middelhavet: nye maritime forbindelser mellem Irland, Frankrig, Belgien og Nederlandene til hovednettet og indførelse af en ny finansieringsprioritet for Connecting Europe-faciliteten (CEF) (tilpasning af transportinfrastrukturen med henblik på sikkerhed og kontrol ved de ydre grænser).

- Klimapolitik: en foranstaltning, der skal sikre, at emissionshandelssystemets funktion og miljømæssige integritet ikke påvirkes af brexit uden en aftale.

- Programmet Erasmus+: studerende og praktikanter, der deltager i programmet Erasmus+, når Det Forenede Kongerige udtræder, kan afslutte deres studier og fortsat modtage den dertil hørende støtte og tilskud.

- Retten til socialsikring: De rettigheder, som personer, der har udøvet deres ret til fri bevægelighed, har optjent inden Det Forenede Kongeriges udtræden, beskyttes (det kan f.eks. være optjente forsikringsperioder eller rettigheder som følge af, at de har været selvstændige erhvervsdrivende eller ansatte eller har været bosiddende i Det Forenede Kongerige).

- Gensidighed på visumområdet (er ved at blive endeligt vedtaget): en visumfri indrejse i EU for britiske statsborgere under forudsætning af, at Det Forenede Kongerige også indrømmer alle EU-borgere gensidig og ikkediskriminerende visumfri indrejse.

Statsstøtte

Hvad angår behovet for finansielle ressourcer og/eller teknisk bistand, gør EU's gældende regler for statsstøtte det muligt at håndtere de problemer, som virksomhederne vil støde på i tilfælde af brexit uden en aftale. Eksempelvis tillader statsstøttereglerne konsulentbistand til små og mellemstore virksomheder (SMV'er) eller uddannelsesbistand, som kan bruges til at fremme SMV'ernes forberedelser (herunder eventuel fremtidig toldbehandling). Rammebestemmelserne om redning og omstrukturering indeholder bestemmelser om midlertidige støtteordninger for omstrukturering af SMV'er, som kan være nyttige for at håndtere likviditetsproblemer hos SMV'er som følge af brexit. Der er mulighed for finansiering i forskellige formater, f.eks. gennem statsfinansierede låneordninger, der overholder referencerenten, eller statsgarantier i henhold til garantimeddelelsen (kontaktoplysninger findes her).

Finansiering og støtte over EU's budget

Der kan også blive stillet teknisk og finansiel EU-bistand til rådighed inden for visse områder såsom uddannelse af toldmedarbejdere under Told 2020-programmet. Andre programmer kan støtte lignende uddannelsesprojekter inden for sundheds- eller plantesundhedskontrol. På landbrugsområdet indeholder EU-retten en række instrumenter til at håndtere de mest umiddelbare virkninger af Det Forenede Kongeriges udtræden, navnlig i tilfælde af brexit uden en aftale.

Meddelelser om brexitforberedelser

Europa-Kommissionen har offentliggjort 90 sektorspecifikke forberedelsesmeddelelser. De indeholder detaljerede vejledninger til de forskellige sektorer, der er berørt af brexit, og kan læses online her.

Yderligere oplysninger: Hvad skal jeg gøre, hvis brexit sker uden en aftale?

EU-borgere kan kontakte Europe Direct vedrørende alle spørgsmål om, hvordan man kan forberede sig på brexit uden en aftale. Du kan ringe gratis til 00 800 6 7 8 9 10 11 overalt i EU og få mere at vide på alle EU's officielle sprog. Kommissionen har i dag offentliggjort en række læservenlige faktaark på alle EU-sprog.

Der findes yderligere nyttige links nedenfor:

Borgere i EU

- Europa-Kommissionens websted om brexitforberedelserne

- Oversigt over opholdsrettigheder i hver af EU27-medlemsstaterne

- Medlemsstaternes nationale websteder om brexit uden en aftale

- Meddelelse om rejser

- Faktablade om rejser, borgerrettigheder, studier og forbrugerrettigheder

- Spørgsmål og svar om Erasmus

- Spørgsmål og svar om brexit uden en aftale

- Oplysninger til EU-borgere, der bor i Det Forenede Kongerige

Virksomheder i EU

- Information om told og indirekte skatter (herunder en nem 5-trins-checkliste) for virksomheder

- Information vedrørende landbrug

- Syv ting virksomheder i EU27 bør vide inden brexit

Detaljer

Publikationsdato
25 Marts 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark