Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. februar 2021Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU-handelsstrategi...

Torsdag den 18. februar 2021 fremlagde Kommissionen en gennemgang af EU's handelspolitik

Eurobarometerundersøgelse om handel

Kommissionen har fastlagt sin handelsstrategi for de kommende år. Den afspejler begrebet om åben, strategisk autonomi og bygger på EU's åbenhed over for at bidrage til den økonomiske genopretning via støtte til grønne og digitale forandringer samt et fornyet fokus på at styrke multilateralisme og reformere globale handelsregler for at sikre, at de er retfærdige og bæredygtige. Om nødvendigt vil EU indtage en mere determineret holdning til at forsvare sine interesser og værdier, herunder ved hjælp af nye værktøjer.

For at adressere én af vor tids største udfordringer og imødekomme borgernes forventninger sætter Kommissionen bæredygtighed i centrum for sin nye handelsstrategi for at støtte den grundlæggende omstilling til en klimaneutral økonomi. Strategien omfatter en række overordnede foranstaltninger, der har fokus på at styrke globale handelsregler og bidrage til EU's økonomiske genopretning.

Som reaktion på de aktuelle udfordringer prioriterer strategien en omfattende reform af Verdenshandelsorganisationen, herunder globale forpligtelser vedrørende handel og klima, nye regler for digital handel, styrkede regler til håndtering af konkurrenceforvridninger og genopretning af dens system for bindende tvistbilæggelse.

Den nye strategi vil gøre det muligt i højere grad at anvende handel som et redskab til at støtte den digitale omstilling og klimaomstillingen. For det første ved at bidrage til at nå målene i den europæiske grønne pagt. For det andet ved at fjerne uberettigede handelshindringer i den digitale økonomi for at høste fordelene ved digitale teknologier inden for handel. Ved at styrke sine alliancer, som f.eks. det transatlantiske partnerskab, og have et øget fokus på nabolandene og Afrika vil EU blive bedre rustet til at forme globale forandringer.

Samtidig vil EU vedtage en strengere og mere determineret tilgang til gennemførelse og håndhævelse af sine handelsaftaler, bekæmpelse af urimelig handelspraksis og håndtering af bæredygtighedsspørgsmål. EU optrapper sin indsats for at sikre, at dens aftaler giver EU's arbejdstagere, landbrugere og borgere forhandlede fordele.

Denne strategi er baseret på en bred og inklusiv offentlig høring, der omfattede mere end 400 bidrag fra en bred vifte af interessenter, offentlige arrangementer i næsten alle medlemsstater og et tæt samarbejde med Europa-Parlamentet, EU's regeringer, virksomheder, civilsamfundet og offentligheden.

Detaljer

Publikationsdato
18. februar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark