Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel21. august 2017Repræsentationen i Danmark9 min læsetid

EU i efteråret - det sker

Kommissionen mødes første gang efter sommeren den 31. august, den 13. september holder Juncker sin årlige tale om Unionens tilstand og næste topmøde er sat til den 19.-20. oktober...

efteraarsskov-thinkstock-purestock-web.jpg

Mulige emner på Kommissionens dagsorden i løbet af efteråret: Strategi for det indre marked: varepakken, REFIT-revision af Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA), REFIT-revision af forordningen om domænenavne, Forordning om lovgivning, der finder anvendelse for virksomheder, forslag til Rådets direktiv om et endeligt momssystem for grænseoverskridende handel inden for det indre marked, forslag til Rådets direktiv om reglerne for fastsættelse af momssatser, midtvejsrevisionen af gennemførelsen af den europæiske dagsorden for migration, Kommissionens arbejdsprogram for 2018, pakken vedrørende det europæiske semester, herunder den årlige vækstundersøgelse for 2018, den tredje statusrapport over energiunionen, strategi for plastik i en cirkulær økonomi (herunder handling vedrørende havaffald), forslag til en forordning om genanvendelse af spildevand, revision af direktivet om drikkevand, udvikling af en ramme for overvågningen af den cirkulære økonomi, opgradering af EU's selskabsret: optimal udnyttelse af digitale løsninger og levering af effektive regler til grænseoverskridende virksomhed, styrkelsen af EU-samarbejdet om medicinsk teknologivurdering, forslag til Rådets forordning om bekæmpelse af svig vedrørende merværdiafgift inden for det indre marked, forslag til Rådets direktiv om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår små virksomheder, henstilling om en EU-liste over jurisdiktioner, der ikke overholder skattebestemmelserne, forslag om et lovgivningsforslag om statslig satellitkommunikation (GOVSATCOM), revision af forordningen om grænseoverskridende betalinger for at udvide dens anvendelsesområde til at omfatte alle ikkeeurovalutaer i Unionen, revision af direktivet om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport, forslag til ændring af Rådets direktiv om fælles regler for visse former for kombineret godstransport mellem medlemsstaterne, henstilling med henblik på Rådets afgørelse om forhandlingsdirektiver til frihandelsaftalerne mellem EU og Australien og mellem EU og New Zealand, REFIT-revisioner af forordningerne om biler og varevogne, REFIT-revision: forbrugerlovgivning, syvende rapport om de fremskridt, der er gjort med hensyn til opfyldelsen af erklæringen fra EU og Tyrkiet, femte statusrapport om partnerskabsrammen om migration, regelmæssige rapporter om omfordeling og genbosætning, om sikkerhedsunionen og om driften af den europæiske grænse- og kystvagt, et nyt partnerskab mellem Den Europæiske Union og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet efter 2020 samt pakke om offentligt udbud…

 • 31/8-1/9: Seminar i Kommissærkollegiet
  Kommissionen starter efteråret op med et seminar blandt Kommissærerne...
 • 3-5/9: Uformelt møde mellem landbrugsministrene
 • 6-8/9: Uformelt møde mellem udenrigsministrene - Gymnich
 • 8/9: Margrethe Vestager er i København og deltager bl.a. i Ungdommens Folkemøde i Søndermarken - Læs mere...
 • 11/9: Uformelt møde mellem udviklingsministrene
 • 11-14/9: Efterårets første plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg - Læs mere...
 • 14/9: Rådet for Retlige og Indre Anliggender
 • 15-16/9: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene
 • 18/9: Kommissionen fremlægger en pakke om "industripolitik"/#SOTEU
 • 18/9: Fjerde runde af EU-UK artikel 50 brexit-forhandlingerne - femte runde finder sted den 9. oktober...
 • 19/9: Kommissionen fremlægger en cybersikkerhedspakken/#SOTEU
 • 19-21/9: Uformelt møde mellem energiministrene
 • 24/9: Tysk-parlamentsvalg...
 • 25/9: Rådet for Almindelige Anliggender
 • 26/9: Efter sagen om æg med fipronilforventes Kommissionen at indkalde til et møde på højt plan den 26. september, for at forbedre fremtidig koordinering med de berørte medlemsstaters myndigheder og drøfte måder til løbende at forbedre effektiviteten af EU-systemet til at håndtere fødevarebedrageri og fødevaresikkerhedsspørgsmål...
 • 28/9: Rådet for Almindelige Anliggender (artikel 50)
 • 28/9: Den Europæiske Revisionsret (ECA) offentliggør årsrapporten om EU-budgettet for 2016...
 • 30/9: Kommissionens offentliggør sin vurdering af hvor Det Europæiske Lægemiddelagentur og Den Europæiske Banktilsynsmyndighed skal ligge - Læs mere...
  Rådet for Almindelige Anliggender træffe den endelige afgørelse på sit møde den 14.-15. november 2017.
 • 3/10: Kommissionens pakke om offentligt udbud kommer muligvis denne dag - Læs mere...
 • 4/10: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Onsdag den 4. okrober 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 5-6/10: EU-Indien topmøde
 • 5-6/10: Konferencen "Our Ocean 2017" i Malta - Læs mere...
 • 8/10: Borgernes Europa Topmøde 2017 på Christiansborg
  Margrethe Vestager deltager og det kan du også - Læs mere...
 • 10/10: Høring i de forenede sager C-115/16 N Luxembourg 1, C-118/16 X Danmark, C-119/16 C Danmark I og C-299/16 Z Danmark og forenede sager C-116/16 T Danmark og C-117/16 Y Danmark
  Østre Landsret har besluttet at spørge Domstolen vedrørende 6 verserende sager. De samme fortolkningsspørgsmål dukker op i alle sagerne, men hver enkelt sags faktiske omstændigheder varierer betydeligt. Østre Landsret har derfor besluttet at sende 6 særskilte forelæggelser til Domstolen.
  Sagerne vedrører fortolkningen af direktiv 90/435/EØF om en fælles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater og reglerne om retten til fri bevægelighed og kapitalens frie bevægelighed.
  Spørgsmålene vedrører mere præcist fortolkningen af begrebet "egentlig ejer", der generelt findes i Danmarks dobbeltbeskatningsaftaler om udbytte, renter og royalties, og i direktivet om renter og royalties.
 • 11/10: Hørring i sag C-541/16 Kommissionen mod Danmark
  Kommissionen hævder, at Domstolen bør erklære, at Danmark ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-lovgivningen for så vidt angår adgang til markedet for international godskørsel.
  I henhold til de danske regler, kan cabotage enten bestå af et antal lastepladser eller et antal lokaliteter for losning, men ikke begge dele. De danske regler udelukker ikkehjemhørende transportvirksomheder fra at køre cabotage med at antal lokaliteter til lastning og losning, hvilket i henhold til Kommissionen udgør en begrænsning på hvordan disse transportvirksomheder kan udføre cabotagekørsler i Danmark i henhold til EU-lovgivningen.
  Kommissionen er af den holdning, at EU-lovgivningen udtømmende fastlægger, hvordan transportvirksomheder kan udføre cabotagekørsler på de betingelser, der er fastlagt i disse regler. Reglerne fastlægger ikke noget maksimumsantal af laste- og/eller losningslokaliteter for en og samme cabotagekørsel. Maksimumsantallet på tre cabotagekørsler betyder ikke, at en cabotagekørsel skal omfatte et fastlagt antal lokaliteter til lastning og/eller losning.
 • 13/10: Mød #EUiDK til Romersk marked i Kulturnatten...
 • 18/10: Sandsynligvis kommer Kommissionens rapport om sikkerhedsunionen denne dag
 • 19-20/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 24/10: Kommssionen vedtager sandsynligvis sit arbejdsprogram for 2018
 • 8/11: Kommissionen forventes at fremlægge den tredje statusrapport over energiunionen. samt en revision af direktivet om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer til vejtransport
 • 14/11: Kommissionen fremlægger muligvis denne dag forslag til et nyt partnerskab mellem Den Europæiske Union og landene i Afrika, Vestindien og Stillehavet efter 2020
 • 20-21/11: "Kvinders rettigheder i turbulente tider" – Kommissionens 2017-kollokvium om grundlæggende rettigheder
  Den 20.-21. november 2017 holder EU-Kommissionen sit årlige kollokvium om grundlæggende rettigheder. Årets emne er "Kvinders rettigheder i turbulente tider". Den seneste medieomtale om kvinders rettigheder i almindelighed og chikane i særdeleshed har understreget, at der er stadig mange forhindringer der skal overkommes for at opnå lighed mellem kønnene i vores samfund, og det gør dette års kollokvium særlig aktuelt. Kvinder er stadig underrepræsenteret blandt beslutningstagerne, både i politik og i erhvervslivet. Kvinder tjener i gennmesnit stadig 16 % mindre end mænd i EU, og vold mod kvinder er stadig udbredt. Den 24. november markerer Europa-Kommissionen også den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder.
  Baggrund:
  Blandt de mange debatemner er forbindelsen mellem kvindehadet i samfundet og krænkelsen af kvinders grundlæggende rettigheder, kvinders økonomiske og politiske indflydelse og de vigtigste hindringer for ligestillingen, theden internationale kvindebevægelse og civilsamfundets skrumpende råderum, vold mod kvinder og forbindelser med andre former for vold i samfundet, kønsstereotyper, kultur og holdninger.
  Kollokviet giver mulighed for at drøfte Kommissionens igangværende arbejde og nye initiativer inden for en række af disse områder, især Kommissionens forslag om bedre balance mellem arbejde og privatliv i familien (april 2017) og arbejdet i forbindelse med 2017 som året for kampen mod vold mod kvinder (læs mere).

 • 20-21/11: Bredbåndsdage 2017
  Bredbåndsdagene 2017 samler de vigtigste aktører inden for udrulning af bredbånd og den politiske scene. På arrangementet vil Broadband Competence Offices Network blive lanceret, og vinderne af Broadband Awards 2017 vil blive bekendtgjort. Plenarsessioner og paneldiskussioner vil fokusere på udvikling af bredbånd fra forskellige perspektiver.
  Baggrund:
  Bredbåndsdagkonferencen vil samle over 200 europæiske erhvervsfolk, investorer og politiske beslutningstagere på højt plan. De vil drøfte bredbåndsinvesteringer og bedste praksis. Arrangementet løber af stablen i konferencecentret Borschette i hjertet af Bruxelles.

 • 22/11: Pakken vedrørende det europæiske semester, herunder den årlige vækstundersøgelse for 2018 fremlægges muligvis denne dag.
 • 24/11: Margrethe Vestager er i Danmark og skal bl.a. mødes med Europaudvalget...
 • 24/11: Topmøde i Det Østlige Partnerskab
  Dette 5. topmøde finder sted i Bruxelles - Læs mere...
 • 29/11: Henstilling om en EU-liste over jurisdiktioner, der ikke overholder skattebestemmelserne kommer muligvis denne dag.
 • 29-30/11: Topmøde mellem EU og Afrika
 • 10-13/12: WTO ministerkonference i Buenos Aires
  Kommissionen repræsenterer EU i WTO, der denne gang mødes i Argentina - Læs mere...
 • 14-15/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 20/12: I forbindelse med strategien for det indre marked vedtager Kommissionen muligvis varepakken denne dag.

Detaljer

Publikationsdato
21. august 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark