Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse1. september 2021

EU i efteråret - det sker...

Sommeren er slut og EU tager nu fat på efterårets opgaver og det starter for alvor med kommissionsformand Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstand den 15. september...

EU i efteråret - det sker...

 

 • 1/9: Enklere EU-energimærkning for lyskilder træder i kraft - Læs mere...

 

 • 1/9: 60-årsdagen for ikrafttrædelsen af forordningen om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (1961) - Læs mere...

 

 • 1-2/9: Uformelt møde mellem forsvarsministrene i Kranj/Slovenien - Læs mere...

 

 • 2/9: Dom i sag C-379/20 Udlændingenævnet om familiesammenføringer - Læs mere...

 

 • 2/9: Det europæiske år for jernbanetransport 2021
  Connecting Europe Express-toget forlader stationen: Et specielt EU-tog vil køre fra Lissabon den 2. september og køre kryds og tværs over kontinentet til det ankommer i Paris den 7. oktober - Læs mere...

 

 • 2-3/9: Uformelt møde mellem udenrigsministrene (Gymnich) i Kranj/Slovenien
  Gymnich er betegnelsen for et uformelt møde mellem EU-landenes udenrigsministre og EU's højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (udenrigsrepræsentanten).Gymnich afholdes hvert halve år og arrangeres af og bliver typisk afholdt i formandskabslandet. Møderne er opkaldt efter slottet Gymnich, der ligger nord for Bonn. Her fandt det første af disse møder sted tilbage i 1974 - Læs mere...

 

 • 5-7/9: Uformelt møde mellem landbrugs- og fiskeriministrene

 

 • 6/9: Uformel videokonference mellem økonomi- og finansministrene

 

 • 8/9: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Et af emnerne forventes at blive den årlige strategiske fremsynsrapport 2021

 

 • 9/9: Ansøgningsperioden for Jean Monnet-prisen 2021 åbner - Læs mere...

 

 • 10/9: Eurogruppen

 

 • 10-11/9: Uformelt møde mellem økonomi- og finansministrene

 

 • 11/9: 20-årsdagen for 11. september

 

 • 13-16/9: Plenarsamling i Europa-Parlamentet

 

 • 14/9: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en meddelelse om det nye europæiske Bauhaus, politisk program om Europas digitale årti, fælles meddelelse om Indo-Stillehavsregionen, anbefaling om sikring af journalisters sikkerhed i Den Europæiske Union og pakken om EU-Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet (HERA) og nok også "State of the Union"...

 

 

 • 15/9: State of the Union - Kommissionens formand, Ursula von der Leyen's tale om Unionens tilstand 2021 - Læs mere...

 

 • 21/9: Rådet for Almindelige Anliggender

 

 • 21/9: De Forenede Nationers/FN 76. generalforsamling (UNGA76)

 

 • 21-23/9: Uformelt møde mellem transport- og energiministrene

 

 • 22/9: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive: Mod den fremtidige retlige ramme for et system af generelle toldpræferencer, der giver udviklingslande handelsfordele og en fælles meddelelse om en strategisk tilgang til støtte for afvæbning, demobilisering og reintegration af tidligere kombattanter

 

 • 23-24/9:Uformelt møde mellem ministrene for beskæftigelse, socialpolitik og sundhed

 

 • 27/9: Høring i sag T-604/18 Google og Alphabet mod Kommissionen
  Kommissionen udstedte en bøde på 4,34 milliarder EUR ved sin afgørelse af 18, juli 2018 (“Google Android”) til Google for ulovlig praksis på Androidapparater for at styrke dets egen søgemaskines førende position. Google og Alphabet kræver Kommissionens afgørelse annulleret eller subsidiært ophævelse eller mindskelse af den bøde, som afgørelsen førte til

 

 • 28/9: Rådet for Konkurrenceevne (forskning)

 

 • 29/9: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en opfølgning på migrationspakken: EU’s handlingsplan mod smugling af migranter (2021-2025) - revision af direktivet om sanktioner overfor arbejdsgivere samt en status i form af en migrationsrapport

 

 • 29/9: Rådet for Konkurrenceevne (det indre marked og industri)

 

 • 1/10: Videokonkurrence om energieffektivitet
  Kommissionen afholder konkurrencen “Film4Energy Challenge”, hvor skoler i hele EU opfordres til at lave en kort video om betydningen af energieffektivitet og fordelene for  skolen, lokalsamfundet eller kommunen ved at spare energi. Konkurrencen løber fra den 1. oktober 2021 til den 15. februar 2022 - Læs mere...

 

 • 4/10: Eurogruppen

 

 • 4-5/10: Uformelt møde mellem sundhedsministrene

 

 • 4-7/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet

 

 • 5/10: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive en revision af kapitalkravsforordningen, revision af Solvens II-direktivet (tilsynsregler for forsikringer), fælles meddelelse om Arktis og en meddelelse om EU-strategien for bekæmpelse af antisemitisme

 

 • 5/10: Rådet for Økonomi og Finans

 

 • 5/10: Præsentation af Det Europæiske Finanspolitiske Råds årsrapport

 

 • 6/10: Rådet for Miljø

 

 • 6/10: Topmøde mellem EU og Vestbalkan (Slovenien)

 

 • 7-8/10: Rådet for Retlige og Indre Anliggender

 

 • 9/10: Sidste ansøgningsfrist for Jean Monnet-prisen 2021 - Læs mere

 

 • 11-12/10: Rådet for Landbrug og Fiskeri

 

 • 12/10: Topmøde mellem EU og Ukraine

 

 • 13/10: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en køreplan for sikkerheds- og forsvarsteknologier og en meddelelse om konnektivitet

 

 • 15/10: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (beskæftigelse og socialpolitik)

 

 • 15-17/10: Konferencen om Europas fremtid – borgerpanel 4
  Fjerde borgerpanel mødes fredag den 15. oktober til søndag den 17. oktober i Europa-Parlamentet i Strasbourg og emnerne bliver EU i verden og migration - Læs mere....

 

 • 18/10: Rådet for Udenrigsanliggender

 

 • 18-21/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet

 

 • 19/10: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Et af emnerne forventes at blive Kommissionens arbejdsprogram for 2022

 

 • 19/10: Rådet for Almindelige Anliggender

 

 • 20/10: Socialt trepartstopmøde

 

 • 21-22/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

 

 • 27/10: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en strategi for tilsynsrelaterede data – forslag om Europa-Parlamentets og Rådets direktiv/forordning om et fælles europæisk adgangspunkt for finansielle og ikke-finansielle oplysninger, som virksomheder offentliggør (ESAP) – revision af rammen om den europæiske langsigtede investeringsfond (ELTIF) - gennemgangen af direktivet om forvaltere af alternative investeringsfonde (FAIF), revision af konkurrencepolitikken, instrument, der skal afskrække fra og modvirke tredjelandes tvangsindgreb og bæredygtig virksomhedsledelse

 

 • 30-31/10: G20-topmøde i Rom

 

 • 31/10-12/11: FN’s COP26-klimakonference i Glasgow

 

 • 8/11: Eurogruppen

 

 • 9/11: Rådet for Økonomi og Finans

 

 • 10/11: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive en meddelelse om anstændigt arbejde for alle og lovlig migration – pakke om færdigheder og talenter – meddelelse om færdigheder og talenter – omarbejdning af direktiv 2003/109/EF om fastboende udlændinge samt omarbejdning af direktiv 2011/98/EU om kombineret tilladelse

 

 • 10-11/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet

 

 • 11/11: Rådet (udenrigsanliggender (handel))

 

 • 12/11: Samlingen i Rådet (økonomi og finans (budget))

 

 • 15/11: Rådet for Landbrug og Fiskeri

 

 • 15/11: Rådet for Udenrigsanliggender

 

 • 16/11: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar))

 

 • 17/11: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at handle om Schengenpakken: Revision af Schengengrænsekodeks – Forslag om modernisering af eksisterende håndhævelsessamarbejde indenfor EU gennem oprettelse af et EU-kodeks for politisamarbejde – Digitalisering af visaprocedurer

 

 • 18/11: Rådet for Almindelige Anliggender (samhørighed)

 

 • 19/11: Rådet (udenrigsanliggender (udvikling))

 

 • 22-25/11: Plenarsamling i Europa-Parlamentet

 

 • 23/11: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive: Styrkelse af demokrati og borgernes demokratiske deltagelse i Europa, revision af statut for og finansiering af europæiske politiske partier og europæiske politiske fonde samt bedre gennemsigtighed i betalte politiske reklamer

 

 • 23/11: Rådet for Almindelige Anliggender

 

 • 25/11: Rådet for Konkurrenceevne (det indre marked og industri)

 

 • 26/11: Rådet (konkurrenceevne (forskning og rummet))

 

 • 29/11: Rådet (udenrigsanliggender (handel))

 

 • 29/11: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport (uddannelse og ungdom)

 

 • 30/11: Rådet for Uddannelse, Ungdom, Kultur og Sport (sport og kultur)

 

 • 1/12: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at blive dataretsakten og pakken om sikkerhed og retlige anliggender i en digital verden (titelen skal bekræftes) – Digital informationsudveksling om grænseoverskridende terrorsager - Platform for samarbejde om fælles efterforskningshold - Digitalisering af det grænseoverskridende retlige samarbejde samt lovgivning til effektiv bekæmpelse af seksuelt misbrug af børn online

 

 • 2-3/12: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi

 

 • 6/12: Eurogruppen

 

 • 6/12: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik (beskæftigelse og socialpolitik)

 

 • 7/12: Rådet for Beskæftigelse, Socialpolitik, Sundhed og Forbrugerpolitik

 

 • 7/12: Rådet for Økonomi og Finans

 

 • 8/12: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at handle om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde, En handlingsplan for den sociale økonomi, Forslag om forebyggelse og bekæmpelse af specifikke former for kønsbaseret vold, Initiativ til at udvide listen over strafbare handlinger i EU til at omfatte hadforbrydelser og hadefuld tale, Individuelle læringskonti og en europæisk tilgang til mikroeksamensbeviser

 

 • 9/12: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi

 

 • 9-10/12: Rådet for Retlige og Indre Anliggender

 

 • 13/12: Rådet for Udenrigsanliggender

 

 • 13-14/12: Rådet for Landbrug og Fiskeri

 

 • 13-16/12: Plenarsamling i Europa-Parlamentet

 

 • 14/12: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive energi og klima - Reduktion af metanemissioner i energisektoren - Revision af den tredje energipakke for gas - Revision af direktivet om bygningers energimæssige ydeevne – Meddelelse fra Kommissionen om genopretning af bæredygtige kulstofkredsløb – Rådets  henstilling om håndtering af de sociale og arbejdsmæssige aspekter ved klimomstillingen, Bæredygtige produkter og forbrug - bæredygtig produktpolitik, herunder en revision af direktivet om miljøvenligt design - Styrkelse af forbrugerne i forbindelse med den grønne omstilling – Forslag om en forordning om underbygning af miljøanprisninger ved hjælp af metoderne om produkters/organisationers miljøaftryk (grønne anprisninger) og pakken om effektiv og grøn mobilitet - Revision af forordningen om det transeuropæiske transportnet - Revision af direktivet om intelligente transportsystemer -  En ny EU-ramme for trafik i byerne samt initiativet om jernbanegodstransportkorridorer

 

 • 14/12: Rådet for Almindelige Anliggender

 

 • 15/12: Topmøde i Det Østlige Partnerskab (Bruxelles)

 

 • 16-17/12: Det Europæiske Råd

 

 • 20/12: Rådet for Miljø

 

 • 22/12: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles
  Emnerne forventes bl.a. at handle om natur: retablering, skovrydning og forringelse af jordbunden – Beskyttelse af biodiversitet: mål for retablering af naturen – Strategi for jordbunden – Mindskelse af risici ved skovrydning og forringelser af skove forbundet med produkter markedsført i EU – Forbedring af miljøbeskyttelse gennem strafferet, initiativet til bekæmpelse af brug af skuffeselskaber, en ramme for beskyttelse og fremme af investeringer samt pakken om egne indtægter

Detaljer

Publikationsdato
1. september 2021