Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel1. januar 2018Repræsentationen i Danmark14 min læsetid

EU i foråret 2018 - det sker...

Nyt formandskab, nyt EU-år, nye kulturbyer og meget, meget mere - se her hvad EU-foråret bringer...

2018

Listen over kommende begivenheder er bragt til orientering og vi tager forbehold over for senere ændringer...!

 • 2018: Leeuwarden og Valletta er de europæiske kulturhovedstæder i 2018 - Læs mere...
 • 1/1/18: Det bulgarske formandskab - 1. halvår 2018 - Læs mere...
 • 15-18/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet / Strasbourg - Læs mere...

 • 16/1: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Mulige emner på dagsordenen: Pakken om fair beskatning III (herunder et forslag om et Rådsdirektiv om det fælles merværdiafgiftssystem for så vidt angår små virksomheder og et forslag om et Rådsdirektiv om reglerne for fastsættelse af momssatser) + Pakken om den cirkulære økonomi (herunder en strategi om anvendelse, genbrug og genanvendelse af plastic)

 • 18/1: Forslag til afgørelse i sag C-633/16 Ernst & Young / Luxembourg
  KPMG DK indgik den 18. november 2013 en fusionsaftale med Ernst & Young. Ifølge denne aftale skulle KPMG DK opsige sin samarbejdsaftale med netværket KPMG International Cooperative umiddelbart efter underskrivelsen af fusionsaftalen, så virksomheden kunne trække sig ud af samarbejdet med netværket og blive en del af Ernst & Young-koncernen.
  I henhold til KPMG Internationals bestemmelser kunne en udtræden af samarbejdsaftalen ikke finde sted senere end seks måneder før afslutningen af det regnskabsår, der gjaldt for aftalerne mellem KPMG DK og KPMG International. Derfor ville KPMG DK, hvis virksomheden ikke havde overholdt opsigelsesfristen, i princippet have været nødt til at vente et halvt år med at opsige samarbejdsaftalen. Efter underskrivelsen af fusionsaftalen med Ernst & Young opsagde KPMG DK pr. brev af 18. november 2013 samarbejdsaftalen med virkning fra 30. september 2014.
  Der blev indgivet anmeldelse for at få godkendt fusionen den 7. februar 2014, og den blev godkendt ved Konkurrencerådets beslutning af 28. maj 2014. Da fusionen var blevet godkendt af Konkurrencerådet, enedes KPMG DK og KPMG International om at afbryde deres samarbejde med virkning fra den 30. juni 2014.
  Den 17. december 2014 vedtog Konkurrencerådet en beslutning, hvori det hed, at KPMG DK havde overtrådt forbuddet mod præimplementering ved at opsige samarbejdsaftalen med KPMG International den 18. november 2013, i overensstemmelse med betingelsen om dette, som er angivet i fusionsaftalen, inden fusionen var blevet godkendt af Konkurrencerådet.
  Sø- og Handelsretten har stillet Domstolen en række spørgsmål om fortolkningen af fusionsforordningen - Læs mere...

 • 22/1: Eurogruppen

 • 22/1: Rådet (udenrigsanliggender)

 • 23/1: Rådet (økonomi og finans)

 • 23-26/1: Økonomisk Verdensforums møde i Davos

 • 25/1: Uformelt møde mellem ministrene for retlige og indre anliggender

 • 24/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Kommissionens vejledning om den generelle forordning om databeskyttelse, pakke om sikkerhedsunionen (herunder et forslag om at forbedre retshåndhævende myndigheders adgang på tværs af grænserne til elektroniske beviser) samt den 13. statusrapport om sikkerhedsunionen

 • 29/1: Rådet (almindelige anliggender (artikel 50))

 • 29/1: Rådet (landbrug og fiskeri)

 • 31/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Lovforslag om vurdering af sundhedsteknologi + revision af drikkevandsdirektivet

 • 1-2/2: Open PM²-konference – én fælles og åben projektforvaltningsmetodologi i EU
  Den 1.-2. februar 2018 organiserer Generaldirektoratet for Informationsteknologi, EU-Kommissionens IT-afdeling, den første konference om åben projektforvaltning Open Project Management (PM²) for at fremlægge måder, hvorpå den gratis og åbne projektforvaltningsmetodologi – som Kommissionen udviklede i 2007 – kan muliggøre bedre forløb af projekter i EU. Derudover vil konferencen hjælpe organisationer med at håndtere udfordringer, så projektforvaltning kan opnå gode resultater. På konferencen vil det også blive diskuteret, hvordan man samarbejder med andre organisationer og engagerer borgerne, og endelig vil kompleksiteten i forvaltningen af tjenesteydelsesleverandører og udliciterede projekter blive drøftet.
  Mariya Gabriel, kommissæren med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, åbner konferencen. Den første dag vil der være hovedtalere, fremlægning af de vigtigste elementer i PM²-metodologien og casestudier, såsom WiFi4EU-projektet. Den følgende dag vil der være korte uddannelsesseminarer i PM².
  Baggrund:
  Open PM² er en gratis og åben version af den projektforvaltningsmetodologi, som Kommissionen udviklede i 2007, der står til rådighed for alle. Det er et af de instrumenter, som tilbydes af ISA²-programmet (interoperabilitetsløsninger for offentlige forvaltninger, virksomheder og enkeltpersoner), der koordineres af Generaldirektoratet for Informationsteknologi.
  EU-institutionerne har gennem de seneste årtier fået betydelig erfaring med projektforvaltning takket være forvaltningen af tusinder af projekter, programmer og tilskud. PM²-metodologien, der bygger på denne erfaring, udgør en grundlæggende projektmetodologi og letter forbedret ansvarlighed, gennemsigtighed, kommunikation og samarbejde omkring projekter i og på tværs af organisationer og medlemsstater - Læs mere...
  Begivenheden organiseres i samarbejde med Rådet for Den Europæiske Union, Regionsudvalget, Den Europæiske Centralbank og Tjenesten for EU's optræden udadtil.

 • 2/2: Margrethe Vestager deltager i en debat om “Democratic debate in a complex world” på CBS - Læs mere...

 • 5/2: Associeringsrådet EU-Georgien

 • 6/2: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Mulige emner på dagsordenen: Strategi for, hvordan det skal lykkes Serbien og Montenegro, som er frontløbere for kandidatlandene på Vestbalkan, at blive medlem af EU med særlig vægt på retsstatsprincippet, bekæmpelse af korruption og organiseret kriminalitet samt på den generelle stabilitet i regionen

 • 9/2: Samarbejdsrådet EU-Aserbajdsjan

 • 9/2: Market Access Day - Tilmeldingsfrist fredag den 2. februar...!
  Ved du, hvordan du kan bruge EU-systemet til at fjerne markedsbarrierer for din virksomhed? Hvis ikke - så afsæt to timer til et gratis arrangement den 9. februar i København. Her vil eksperter fra EU-Kommissionen fortælle, hvordan din virksomhed kan få hjælp fra Kommissionen og de mange EU-ambassader rundt omkring i verden - Læs mere... (link is external)
 • 14/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Kommissionens bidrag til stats- og regeringschefernes uformelle møde om institutionelle anliggender og den flerårige finansielle ramme efter 2020

 • 15/2: Rådet (uddannelse, ungdom, kultur og sport)

 • 20/2: Forslag til afgørelse i sag C-441/17 Kommissionen mod Polen
  Kommissionen udpegede i 2007 Natura 2000-området Puszcza Białowieska til et område af "fællesskabsbetydning" i overensstemmelse med habitatdirektivet grundet tilstedeværelsen af naturtyper og visse dyrs og fuglearters naturlige levesteder. Stedet er også et særligt beskyttet område for fugle under fugledirektivet. Białowieżaskoven er en af de bedst bevarede naturlige skove i Europa, kendetegnet ved store mængder dødt træ og gamle træer, hvoraf nogle er flere århundreder gamle.
  Den polske miljøminister tillod i 2016, som en reaktion på et barkbilleudbrud, fældning i Białowieża-skovdistriktet, samt aktive skovforvaltningsoperationer i områder, der tidligere havde været fritaget for sådanne, såsom "sanitære udhugninger", ny opvækst og foryngelse. Fjernelse af døde træer og træer påvirket af barkbillen begyndte dernæst på omkring 34 000 hektarer af Natura 2000-området Puszcza Białowieska, der har et samlet overfladeareal på 63 147 hektarer.
  Kommissionen er af den holdning, at sådanne aktive skovforvaltningsoperationer har en negativ indvirkning på vedligeholdelsen af bevaringsforholdene for de naturlige levesteder og levestederne for de dyre- og fuglearter, hvis bevarelse er grunden til Puszcza Białowieska er udpeget som et Natura 2000-område. Kommissionen har derfor den 20. juli 2017 lagt sag an mod Polen for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til habitatdirektivet og fugledirektivet - Læs mere...

 • 21/2: Forslag til afgørelse i sag nr. C-28/17 NN A/S
  I 2008 var NN A/S det førende danske koncern- og administrationsselskab for koncernbeskatningen af koncernens aktiviteter i Danmark. I 2006 fusionerede de to danske faste driftssteder, Filial B, som var ejet af Sweden 2 AB, og Filial C, som var ejet af Sweden 1 AB, således at Sweden 1 AB overtog Filial B til gengæld for aktier. Den modtagende filial fik navnet ”Filial A”. I Danmark anerkendte SKAT, at Filial A kunne afskrive den goodwill, som Filial B havde opbygget. I henhold til de svenske regler kunne denne goodwill derimod ikke afskrives.
  NN A/S ansøgte om, at filialens tab i Danmark kunne modregnes i den danske koncerns samlede koncernbeskatningsindkomst for indkomståret 2008. SKAT afviste anmodningen under henvisning til Selskabsskatteloven, hvori det fastslås, at modregning af en filials tab indtægterne fra andre koncernbeskattede selskaber afhænger af reglerne i det andet land, hvor selskabet, der ejer filialen, er hjemmehørende, forudsat at tabet ikke kan modregnes i selskabets beregnede indkomst i det andet land. Dette krav var ikke opfyldt, da Sverige ikke i udelukker anvendelsen af et beregnet tab, der stammer fra en filial i dette land, som hører ind under selskabet med hjemsted i Sverige.
  Østre Landsret forespørger Domstolen, om det er i strid med retten til etableringsfrihed, hvis et tab, der hidrører fra filial A, som er en dansk filial af det svenske selskab Sweden 1 AB, ikke kan modregnes de skattepligtige danske indtægter i koncernen, der har NN A/S som førende koncern- og administrationsselskab - Læs mere om sagen...

 • 21/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Forberedelse af stats- og regeringschefernes uformelle møde om institutionelle anliggender og den flerårige finansielle ramme efter 2020 samt pakken om EU-selskabsret

 • 22/2: Forslag til afgørelse i sag C-49/17 Koppers
  Koppers A/S producerer stenkulsbeg (kulanoder), kønrøg, creosot, naftalen, restprodukter af naftalen og opløsningsmidler på sine fabrikker i Nyborg gennem raffinering og destillation af råmaterialet stenkulstjære. Koppers har lagt sag an mod Skatteministeriet med den påstand, at ministeriet må anerkende, at selskabets forbrug af opløsningsmidler som brændsel i perioden fra den 1. oktober 2005 til den 31. december 2007 på selskabets fabrikker i Nyborg er skattefritaget.
  Sagen angår fortolkningen af energibeskatningsdirektivet, og det centrale spørgsmål er, om direktivet udelukker, at energiafgifter kan pålægges forbruget af energiprodukter (i dette tilfælde opløsningsmidler) i produktionen af produkter, der i direktivet er defineret som "energiprodukter", når disse producerede energiprodukter ikke anvendes som motorbrændstof eller opvarmningsbrændsel - Læs mere...

 • 22-23/2: Debatter på EU's industridag på "vejen til 2030"
  Efter en vellykket udgave sidste år, vender EU's industridag nu tilbage med en udvidet udgave. Den 22. og 23. februar vil 600 deltagere, vigtige industrielle aktører, finansfolk, forsknings- og innovationsaktører samt politiske beslutningstagere fra EU på højt plan samles i Bruxelles for at vurdere, hvordan det går med den ambitiøse strategiske tilgang til industripolitik, som Kommissionsformand Juncker fremlagde sidste efterår og for at debattere europæisk industris fremtid på "vejen til 2030".
  Begivenheden vil gøre det muligt for interessenter at bidrage til den europæiske industrielle konkurrenceevne ved at fremvise deres aktiviteter, lære fra hverandre, diskutere tværgående spørgsmål og udvikle fælles fremtidsvisioner. Der vil være workshops for interessenterne den første dag og den anden dag vil et industriforum for ren energi blive lanceret med meddelelser om batterier, vedvarende energi og konstruktion.
  Endelig, vil der som en del af "europæisk industriuge" være mange begivenheder i hele EU, hvor interessenter kan dele deres visioner med EU-borgerne.
  Baggrund:
  Europas industri er stærk og har beholdt en førende position i mange sektorer på de globale markeder. Industrien står for to tredjedele af EU's eksport og giver jobs til 32 millioner, 1,5 million af disse jobs er skabt siden 2013. Men det er nødvendigt med en væsentlig moderniseringsindsats for at fastholde og forstærke den konkurrencemæssige fordel. Derfor er industrien kernen i Junckerkommissionens politiske prioriteter. Alle Kommissionens politikker handler om at gøre industrien i stand til at skabe jobs og fremme Europas konkurrencedygtighed, fremme investeringer og innovation i rene og digitale teknologier og forsvare Europas regioner og de arbejdstagere, der er mest påvirket af forandringerne i industrien - Læs mere...

 • 23/2: Stats- og regeringschefernes uformelle møde om institutionelle anliggender og den flerårige finansielle ramme - Læs mere...

 • 26/2: Samarbejdsrådet EU-Kasakhstan

 • 27/2: Borgardialog i København med Carlos Moedas, kommissær for forskning, videnskab og innovation - Læs mere...

 • 27/2: Rådet (almindelige anliggender)

 • 28/2: Uformelt møde mellem ministrene for uddannelse, ungdom, kultur og sport vedrørende kultur

 • 28/2: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Vinterpakken i det europæiske semester (herunder landerapporter for 2018)

 • 5/3: Rådet (miljø)

 • 6/3: Rådet (udenrigsanliggender (forsvar))

 • 7/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Kapitalmarkedsunionspakken (herunder en handlingsplan for bæredygtig finansiering med lovmæssige foranstaltninger, et initiativ vedrørende finansiel teknologi (FinTech), et forslag til en EU-ramme for crowdfunding og peer-to-peer-finansiering, en europæisk befordrende ramme for dækkede obligationer, et Refit-initiativ til nedbrydning af hindringer for grænseoverskridende distribution af alternative investeringsmidler og UCITS samt et forslag om overdragelse af fordringer og ejerskab af værdipapirer) + pakke om social retfærdighed (herunder et forslag om at oprette en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed, et initiativ om adgang til social beskyttelse og et initiativ om et europæisk socialsikringsnummer)

 • 8-9/3: Rådet (retlige og indre anliggender)

 • 12/3: Kommissionen fremlægger Kapitalmarkedsunionspakken's del 2...

 • 12-13/3: Rådet (konkurrenceevne)

 • 13/3: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Mulige emner på dagsordenen: EU's dagsorden for migration: Revision af EU's visumkodeks, statusrapport for dagsordenen for migration samt pakke om en bankunion (herunder forslag om udvikling af sekundære markeder for misligholdte lån, beskyttelse af sikrede kreditorer mod erhvervsdrivende låntageres misligholdelse samt en ramme, der er befordrende for udviklingen af EU-værdipapirer med sikkerhed i statsobligationer),

 • 15/3: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik) vedrørende socialpolitik

 • 15/3: Borgardialog i Odense med Vytenis Andriukaitis/kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed - Læs mere...

 • 19/3: Associeringsrådet EU-Algeriet

 • 20/3: Borgardialog i Tønder med Phil Hogan, kommisær for landbrug og utvikling af landdistrikter - Læs mere...

 • 21/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen:: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde om strategier vedrørende det indre marked, handel, klima og energi, den digitale dagsorden samt forskning og innovation + fremtiden for EU's energi- og klimapolitik

 • 22-23/3: Det Europæiske Råd
  Emnerne forvente bl.a. at bliver strategier vedrørende det indre marked, handel, klima og energi, den digitale dagsorden samt forskning og innovation - Læs mere...

 • 28/3 Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Forslag om fastlæggelse af regler på EU-plan, som gør det muligt at beskatte overskud, der genereres af multinationale selskaber i den digitale økonomi, udvidelse af det fælles eurobetalingsområde samt initiativ om beskyttelse af whistleblowere

 • 5/4: Borgardialog i København med Margrethe Vestager...

 • 10/4: Uformelt møde mellem miljøministrene

 • 11/4 Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen:: Forslag om forbedring af EU's fødevareforsyningskæde + nye muligheder for forbrugerne

 • 12/4: Rådet (almindelige anliggender (samhørighed))

 • 17/4: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Mulige emner på dagsordenen: Udvidelsespakke, Sikkerhedsunion (herunder en REFIT-revision af forordningen om markedsføring og brug af udgangsstoffer til eksplosivstoffer, et REFIT-initiativ om forbedret sikkerhed af ID-kort og opholdstilladelser tilhørende EU-borgere og deres familiemedlemmer, der er tredjelandsstatsborgere samt initiativer til at fremme retshåndhævende myndigheders adgang til og anvendelse af finansielle data på tværs af grænserne) samt 14. statusrapport om sikkerhedsunionen

 • 25/4 Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Det digitale indre marked (herunder et initiativ om tackling af udfordringer vedrørende onlineplatforme hvad angår udbredelsen af falske oplysninger og en revision af Kommissionens retningslinjer om markedsanalyse og vurdering af stærk markedsposition i sektoren for elektronisk kommunikation) + virkeliggørelse af det digitale indre marked – 3. datapakke (herunder et REFIT-initiativ om den offentlig sektors informationer, et REFIT-initiativ om domænenavnet ".eu" og et initiativ om kunstig intelligens og robotteknologi)

 • 2/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen:: Pakke om energiunion/klima og den tredje mobilitetspakke (herunder CO2-emissioner fra lastbiler)

 • 6/5: Direktivet om databeskyttelse anvendes i medlemsstaterne - Læs mere...

 • 16/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen: Forberedelse af topmødet mellem EU og Vestbalkan – forberedelse af stats- og regeringschefernes uformelle møde om migration + gennemførelse af den europæiske dagsorden for migration (herunder en statusrapport om dagsordenen for migration, en REFIT-revision af visuminformationssystemet og en revision af forordningen om indvandringsforbindelsesofficerer)

 • 17/5: Topmøde mellem EU og Vestbalkan (Sofia) - Læs mere...

 • 17/5: Stats- og regeringschefernes uformelle møde om migration

 • 23/5: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Mulige emner på dagsordenen:: Forårspakken i det europæiske semester (herunder landespecifikke henstillinger for 2018) + Kapitalmarkedsunionspakken (foranstaltninger om bæredygtig finansiering, herunder betroede opgaver og taksonomi)

 • 25/5: Databeskyttelses-forordningen / GDPR træder i kraft - Læs mere...

 • 29/5: Kommissionens ugentlige møde - Strasbourg
  Mulige emner på dagsordenen: Pakken om flerårig finansiel ramme efter 2020 (herunder en meddelelse om den flerårige finansielle ramme efter 2020, en forordning om den flerårige finansielle ramme, et (eller flere) instrument(er) til egne indtægter og en rapport om evalueringsresultaterne og/eller merværdi)

 • 7/6: Borgardialog i København med Frans Timmermans - Kommissionens første næstformand - Læs mere...

 • 28-29/6: Det Europæiske Råd

 • 1/7-31/12: Østrig overtager formandskabet fra Bulgarien

Detaljer

Publikationsdato
1. januar 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark