Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. marts 2017Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

EU i uge 10 - det sker...

Så er det igen topmøde-uge og denne gang handler det bl.a. om økonomi, migration, sikkerhed og eksterne forbindelser - afsluttes med et uformelt møde for de 27 stats- og regeringschefer .Andre emner i uge 10 bliver: den fælles landbrugspolitiks...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 6/3: Rådet for Landbrug og Fiskeri
  Vigtigste punkter på dagsordenen er den flerårig plan for små pelagiske fiskearter i Adriaterhavet, den fælles landbrugspolitiks fremtid efter 2020 samt om to forskellige kvaliteter af fødevarer, EU-platform for dyrevelfærd, G20-landbrugsministrenes konference og "Our ocean conference - an ocean for life" - Læs mere...

 • 6/3: Samarbejdsrådet EU-Kirgisistan
  Samarbejdsrådet vil drøfte partnerskabet og samarbejdet mellem EU og Den Kirgisiske Republik - Læs mere...

 • 6/3: Rådet for Udenrigsanliggender
  Emnerne bliver sikkerhed og forsvar, migration, Egypten, Vestbalkan og fredsprocessen i Mellemøsten - Læs mere...

 • 7/3: Dom i sag T-622/14 Lauritzen Holding AS v EUIPO
  I 2012 indgav Lauritzen Holding AS fra Norge en ansøgning om registrering af et EU-varemærke til Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO) for mærket IWEAR. Der blev søgt om registrering i forbindelse med tøj, fodbeklædning og lign.
  IC Companys A/S fra Danmark rejste indsigelse mod registreringen af det ansøgte varemærke på baggrund af det tidligere EU-ordmærke INWEAR for de samme varer.
  EUIPO besluttede i en afgørelse af den 2. juni 2014 at respektere en del af indsigelsen og nægtede at registrere varemærket IWEAR for visse varer. EUIPO fandt, at der var risiko for forveksling mellem de pågældende mærker i den relevante offentligheds bevidsthed med hensyn til ens eller lignende varer.
  Lauritzen Holding har appelleret EUIPO's afgørelse til Retten - Læs mere...

 • 7/6: Rådet for Almindelige Anliggender
  Ministrene skal forberede denne uges topmøde bl.a. mht. det europæiske semester 2017, henstilling om den økonomiske politik i euroområdet og interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning - Læs mere...

 • 7/3: 10 år med Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen - læs mere...

 • 7/3: Dom i sag C-638/16 X og X (BE)
  Denne sag er underlagt Domstolens fremskyndede procedure - Læs mere...

 • 8/3: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Forberedelse af forårs-topmødet bliver et af emnerne - Læs mere...

 • 8/3: Dom i sag C-660/15P Viasat Broadcasting UK mod Kommissionen
  TV2 A/S blev oprettet for pr. 1. januar 2003 (i regnskabs- og skattemæssig henseende) at erstatte den autonome statsvirksomhed TV2/Danmark ("TV2") oprettet i 1986. TV2 A/S har en offentlig tjenesteydelsesopgave om at producere og sende nationale og regionale fjernsynsprogrammer. Kommissionen undersøgte TV2's finansieringsordning i en afgørelse i 2004.
  Kommissionen konkluderede, at ordningen var lig med statsstøtte.
  Derudover afgjorde Kommissionen, at den støtte som Danmark i form af licenser og andre foranstaltninger havde ydet TV2 i perioden 1995-2002 var i overensstemmelse med det indre marked med undtagelse af et beløb på 628,2 mio. danske kroner, som Kommissionen klassificerede som overkompensation.
  Kommissionen beordrede derfor Danmark til at geninddrive dette beløb samt renter fra TV2. Eftersom geninddrivelsen af dette beløb ville gøre TV2 A/S insolvent, meddelte Danmark Kommissionen, at virksomheden ville blive rekapitaliseret. Ved sin afgørelse af 6. oktober 2004 konkluderede Kommissionen, at de planlagte foranstaltninger for TV2 A/S var nødvendige for at genopbygge den kapital, som TV2 havde brug for efter sin konvertering til et aktieselskab for at opfylde sin offentlige tjenesteydelsesopgave. Kommissionen besluttede derfor, at ethvert element af statsstøtte i forbindelse med den planlagte rekapitalisering af TV2 A/S var forenelig med det indre marked.
  Retten annullerede TV2-afgørelse I ved sin dom af den 22. oktober 2008 i TV2/Danmark og andre mod Kommissionen (T 309/04, T 317/04, T 329/04 og T 336/04). Retten fandt i sin dom, at Kommissionen korrekt havde konkluderet, at TV2's offentlige tjenesteydelsesopgave var i overensstemmelse med definitionen på spredningstjenester som værende af almindelig økonomisk interesse. Den fandt dog også adskillige tilfælde af ulovlig adfærd, der ugyldiggør TV2-afgørelse I, hvilket fører til annullering af denne afgørelse.
  Afgørelsen om rekapitalisering var genstand for to annullationssøgsmål. Domstolen fandt ved to afgørelser den 24. september 2009, at det ikke længere var nødvendigt at afsige dom i disse sager, da TV2-afgørelse I og den tætte forbindelse mellem forpligtelsen til at inddrive den støtte, der var affødt af den afgørelse, og de foranstaltninger, som rekapitaliseringsafgørelsen handlede om, var annulleret.
  Kommissionen undersøgte de pågældende foranstaltninger igen efter annulleringen af TV2-afgørelse I. Kommissionen fastholdt i sin 2011-afgørelse sin holdning vedrørende klassifikationen af de pågældende foranstaltninger som værende statsstøtte til fordel for TV2. Men hvor Kommissionen i TV2-afgørelse I konkluderede, at beløbet på 628,02 mio. kr. var overkompensation, så mente Kommissionen i sin nye afgørelse, at beløbet var en kapitalbuffer, der var af en passende størrelse for TV2 A/S.
  Viasat Broadcasting UK lagde sag an mod denne afgørelse ved Retten. Retten fandt i sin dom af den 24. september 2015, at som i dens dom afsagt samme dag i TV2/Danmark mod Kommissionen, T 674/11, der annullerede den omtvistede afgørelse, eftersom Kommissionen anså reklameindtægterne, som TV2-fonden betalte til TV2/Danmark i 1995 og 1996 for at være statsstøtte, så havde Viasats søgsmål ikke længere noget formål.
  Viasat har applleret Rettens dom til Domstolen - Læs mere...

 • 8/3: Høring om sag C-189/16 Zaniewicz-Dybeck
  Boguslawa Zaniewicz-Dybeck blev født i 1940 og flyttede fra Polen til Sverige i 1980. I 2005 søgte hun om en svensk statslig alderspension.
  Försäkringskassan fandt i 2008, at Boguslawa Zaniewicz-Dybeck havde ret til en garantipension på nul kroner med den begrundelse, at hun havde både svenske og polske forsikringsperioder. Garantipensionen blev derfor beregnet på grundlag af dels nationale bestemmelser og dels pro rataprincippet i EU-lovgivningen. Forsikringsperioderne i Polen blev tildelt en pensionsværdi, der svarede til den gennemsnitlige pensionsværdi af de svenske perioder.
  Den Øverste Forvaltningsdomstol har spurgt Domstolen om, bestemmelserne i forordningen om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, betyder, at forsikringsperioder tilbragt i andre medlemsstater kan tildeles en pensionsværdi, der svarer til den gennemsnitlige værdi af de svenske perioder, når den kompetente myndighed foretager en pro rataberegning ved udregning af den svenske garantipension - Læs mere...
 • 9-10/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
  Emnerne bliver økonomi, migration, sikkerhed og eksterne forbindelser - til slut mødes alle minus UK - Læs mere...
 • 10/3: International karriere i EU – info om kommende concours/adgangsprøve
  Hvis du er interesseret i en international karriere, åbner EU nu muligheden for at gøre drømmen til virkelighed. Det kan du høre meget mere om på Udenrigsministeriets og DJØFs karrierearrangement den 10. marts på Københavns Universitet. Her møder du bl.a. udenrigsminister Anders Samuelsen, EU-kommissær Margrethe Vestager og danskere, som har en karriere i EU - Læs mere og tilmeld dig her...
 • 10/3: Den Trettende europæiske mindedag for ofrene for terrorisme - Læs mere...
 • 13-19/3: EFR-ugen skal markere 10-året for oprettelsen af Det Europæiske Forskningsråd
  For at markere sit 10-årsjubilæum afholder Det Europæiske Forskningsråd ERF-ugen fra den 13. til den 19. marts. I løbet af denne uge vil vi med over 100 arrangementer i EU-landene og uden for EU fejre, at ERF har haft succes med at støtte noget af den allerbedste forskning i hele verden. Den 21. marts vil 10-årsmarkeringen blive rundet af med et afsluttende arrangement i Bruxelles. Det er blevet bekræftet, at EU-Kommissær med ansvar for forskning, videnskab og uddannelse, Carlos Moedas, EFR's formand, Jean-Pierre Bourguignon, og en række andre højtstående deltagere som ministre og Nobelprismodtagere vil deltage i arrangementerne rundt omkring i Europa.
  10-årsjubilæet er en vigtig etape i bestræbelserne på at gøre Europa til et globalt centrum for forskning på højt niveau. EFR-ugen er en lejlighed til at fejre EFR’s resultater, gøre reklame for rådets arbejde i og uden for Europa og tænke over dets fremtidige rolle. De mange arrangementer, der skal løbe af stablen i løbet af EFR-ugen, organiseres af universiteter, forskningsinstitutioner, videnskabelige museer, ministerier og nationale videnskabelige akademier, der har været involveret i dette vellykkede EU-projekt.
 • 25/3: Uformelt møde i Rom mellem EU's stats- og -regeringschefer i anledning af 60-årsdagen for Romtraktaterne - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
4. marts 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark