Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse5. marts 2021Repræsentationen i Danmark

EU i uge 10 - det sker...

I EUge 10 handler det bl.a. om kvindernes internationale kampdag, CO2-afgift på import, LGBTIQ-rettigheder, det digitalt kompas 2030, konferencen om Europas fremtid samt om et par domme, om bl.a. statsstøtte og Femern Bælts...

EU - det sker...
 • 8-11/3: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
  Emnerne på denne samling bliver bl.a. kvindedagen, EU-investeringer, sundhedsprogrammer, CO2-afgift på import og større ansvarlighed i erhvervslivet samt LGBTIQ-rettigheder - Læs mere...
 • 9/3: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Et af emnerne forventes at handle omden europæiske vej i det digitale årti - Læs mere...
 • 9/3: John Kerry, den amerikanske præsidents særlige udsending for klima, besøger Kommissionen
  John Kerry vil tirsdag den 9. marts være i Bruxelles for at diskutere forberedelsen af FN’s COP26-klimakonference med hans modparter i EU. Kerry vil blive budt velkommen af ledende næstformand Frans Timmermans i Berlaymontbygningen. Kommissionsformand Ursula von der Leyen har inviteret Kerry til at deltage i kommissærernes ugentlige kollegiemødetil en drøftelse af transatlantiske klimatiltag. Efter kollegiemødet vil von der Leyen, Timmermans og Kerry holde et trilateralt møde. Kerry og hans delegation vil dernæst mødes med Timmermans og hans team til en detaljeret drøftelse af deres samarbejde forud for COP26. Timmermans og Kerry har en bilateral arbejdsmiddag senere samme aften. Kerry vil også mødes med den højtstående repræsentant/næstformand, Josep Borrell, under besøget
  Fælles udtalelse efter besøget - Klik her...
 • 10/3: Ursula von der Leyen deltager i underskrivningen af den fælles erklæring om konferencen om Europas fremtid - Læs mere...
 • 10/3: Kommissionen offentliggør den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2020 - Læs mere...
 • 10/3: Margrethe Vestager har en videosamtale med medlemmerne af de Radikales folketingsgruppe
 • 11/3: Ursula von der Leyen modtager Kroatiens premierminister, Andrej Plenković
 • 11/3: forslag til afgørelse i sagerne C-174/19 P Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen og C-175/19 P Stena Line Scandinavia mod Kommissionen om statsstøtte og Femern Bælt - Læs mere...
  Bagrund:
  Scandlines og Stena Line har anlagt søgsmål ved Retten for at få annulleret Europa-Kommissionens afgørelse af den 23. juli 2015 om statsstøtte til finansieringen af den faste forbindelse over Femern Bælt.
  Scandlines og Stena Line hævder, at Kommissionen tager fejl i sin konklusion om, at finansieringen givet til Femern A/S for de danske jernbaneanlæg på land ikke udgør statsstøtte.
  Den 13. december 2018 fandt Retten, at det i princippet ikke kan udelukkes, at støtte var nødvendigt for at udføre et projekt af denne størrelse, men at Kommissionens undersøgelse af nødvendigheden af støtte i den anfægtede afgørelse som minimum var utilstrækkelig og unøjagtig. Det viser, at der er alvorlige vanskeligheder, som gjorde ,at Kommissionen skulle have indledt en formel undersøgelsesprocedure. Kommissionen har derfor tilsidesat sin forpligtelse til at indlede en formel undersøgelsesprocedure i lyset af de eksisterende alvorlige vanskeligheder ved vurderingen af støttens nødvendighed. Retten erklærede derudover, at Kommissionens analyse i den anfægtede afgørelse vedrørende proportionaliteten af de anfægtede foranstaltninger til gavn for Femern, herunder beregningen af perioden for tilbagebetaling af støtten og de støtteberettigede omkostninger, som minimum var utilstrækkelige og unøjagtige, hvis ikke selvmodsigende, når der var alvorlige vanskeligheder, som burde have ledt Kommissionen til at indlede en formel undersøgelsesprocedure. Endelig fandt Retten, at Kommissionen ikke kunne erklære, at de pågældende statsgarantier var forenelige med det indre marked, uden at kende grundforudsætningerne for deres anvendelse. Kommissionen har derfor begået en retlig fejl og anlagt et åbenbart urigtigt skøn.
  Retten forkastede de øvrige anbringender.
  Retten annullerede på denne baggrund Kommissionens afgørelse om finansieringen af Femern Bælts faste forbindelse, for så vidt angår Kommissionens beslutning om ikke at være imod de foranstaltninger, som Danmark har givet Femern A/S vedrørende planlægningen, konstruktionen og driften af den faste forbindelse.
  Scandlines har appelleret Rettens dom til Domstolen. De har nedlagt påstand om, at Domstolen skal ophæve Rettens kendelse for så vidt angår Rettens afvisning af deres påstand om, at foranstaltningerne ydet til A/S Femern Landanlæg udgør støtte, at omkostningerne til landanlæggene ikke udgør berettigede omkostninger forenelige med støtten givet til Femern A/S, at foranstaltningerne ydet til Femern A/S ikke har nogen incitamentseffekt, at den kontrafaktiske analyse er ulovlig, og for så vidt som den fastslog, at de foranstaltninger, der er indrømmet Femern A/S, ikke forårsager en urimelig konkurrencefordrejning, og at appellantens nye anbringender skulle afvises
 • 11/3: Janez Lenarčič har en videosamtale med Flemming Møller Mortensen, Minister for udviklingssamarbejde og minister for nordisk samarbejde
 • 11/3: Uformel videokonference mellem justitsministrene
  Vigtigste punkter på dagsordenen: lagring af elektroniske kommunikationsdata, grundlæggende rettigheder i EU og den Europæiske Anklagemyndighed - Læs mere...
 • 11/3: Det Europæiske Lægemiddelagentur godkender muligvis Johnson & Johnsons covid-vaccine...
 • 11/3: Dom i sag C-812/19 om Danske Bank's afdeling i Sverige og moms
  En bank i en anden medlemsstat leverer tjenester til sin afdeling i Sverige og henfører omkostningerne derved til afdelingen. Banken er del af en momsgruppe i den anden medlemsstat, mens afdelingen ikke er del af momsgruppe i Sverige. Högsta förvaltningsdomstolen (Sveriges øverste forvaltningsdomstol) ønsker gennem en præjudiciel afgørelse en afklaring af om momsgruppen, hvad formålet med tjenesteydelsen angår, udgør en afgiftspligtig person uafhængig af afdelingen, og om afdelingen udgør en uafhængig afgiftspligtig person - Læs mere om sagen...
 • 11/3: Den Europæiske Centralbanks Styrelsesråd holder møde i Frankfurt
  Pressekonference kl. 14:30 - klik her...
 • 11/3: Kommissionen offentligør bl.a. den danske vinder af EU's oversættelseskonkurrence Juvenes Translatores - Læs mere...
  Følg også med på Facebook - Klik her...
 • 12/3: Ursula von der Leyen mødes med de baltiske staters premierministre via videokonference
 • 12/3: Indenrigsministrenes uformelle videokonference - Læs mere...

-

  • 25-26/3: Det Europæiske Råd / Bruxelles

  Detaljer

  Publikationsdato
  5. marts 2021
  Forfatter
  Repræsentationen i Danmark