Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel18. marts 2019Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU i uge 12 - det sker...

Så er det igen topmøde-uge!Hvad der ellers sker i EU denne uge: bl.a. mere Brexit, bioøkonomi, Wang Yi, cybersikkerhed, Stockholmaftalen, IPA III, sikkerhedsunionen og et par danske domstolssager...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 18/3: Margrethe Vestager er i København
  Hun mødes med lederen af Det Radikale Venstre, Morten Østergaard, og med direktøren for Danmarks Nationalbank, Lars Rohde. Vestager tager også til Lund i Sverige, hvor hun mødes med Sveriges EU-minister, Hans Dahlgren. Vestager holder "Anna Lindh forelæsningen" ved Lunds Universitet
 • 18/3: Rådet (landbrug og fiskeri) mødes i Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: fremtiden for den fælles landbrugspolitik efter 2020 og bioøkonomi - Læs mere...
 • 18/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Kinas udenrigsminister, Wang Yi
 • 18/3: Rådet (udenrigsanliggender) mødes i Bruxelles
  Emner: Venezuela, Kina, Republikken Moldova og Yemen samt "Stockholmaftalen" - Læs mere...
 • 18-22/3: Lancering af den europæiske mediekendskabsuge
  Den europæiske mediekendskabsuge er et af Europa-Kommissionens nye initiativer til at fremme færdigheder inden for mediekendskab og mediekendskabsprojekter i EU. Fra den 18. til den 22. marts 2019 vil forskellige mediekendskabsbegivenheder finde sted i Bruxelles og i medlemsstaterne.
  Europa-Kommissionen organiserer i denne sammenhæng en konference på højt plan den 19. marts i Bruxelles, som Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for den digitale økonomi og det digitale samfund, vil være vært for. Konferencen vil samle eksperter fra den offentlige og den private sektor i hele EU til at diskutere de offentlige myndigheders og forskellige interessenters rolle i at fremme mediekendskab, fremlægge bedste praksis i mediekendskab i EU og udveksle meninger om innovation i mediesektoren og medieindhold af høj kvalitets rolle. Derudover vil tre inspirerende europæiske mediekendskabsprojekter blive præmieret - Læs mere...
  Baggrund:
  Der vil blive organiseret yderligere særlige diskussioner på EU-plan som en del af møderne i Europa-Kommissionens ekspertgruppe om mediekendskab, Gruppen af Europæiske Tilsynsmyndigheder for Audiovisuelle Medietjenester (ERGA) og kontaktgruppen om direktivet om audiovisuelle medietjenester. På nationalt plan vil mediekendskabsinteressenter blive opfordret til at organisere deres egne begivenheder i løbet af ugen eller der omkring for at fejre og diskutere mediekendskab.
 • 19/3: Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Republikken Nordmakedonien – Læs mere...
 • 19/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker modtager Slovakiets præsident, Andrej Kiska
 • 19/3: Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed fylder 15
  Den 19. marts 2019 fejrer Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) sine første 15 år ved en ceremoni i Europa-Kommissionens Berlaymont-bygning i Bruxelles
  Baggrund:
  Gennem 15 år har Den Europæiske Unions Agentur for Net- og Informationssikkerhed spillet en vigtig rolle i udformningen af EU's håndtering af de voksende cybertrusler i EU. ENISA's vigtigste opgave er at hjælpe EU og dets medlemsstater med at forbedre deres digitale modstandsdygtighed og øge tilliden til det digitale indre marked. Retsakten om cybersikkerhed, som Europa-Parlamentet for nylig stemte for, vil yderligere styrke ENISA's rolle ved at give ENISA et permanent mandat og øge både antallet af personale og budgettet.
  Dagsordenens vigtigste temaer vil være: "Fremtidige udfordringer", "Certificering: den nye markedsplads" og "Fra øvelser til en detaljeret plan - Læs mere...
 • 19/3: Rådet (almindelige anliggender) mødes i Bruxelles
  På dagsordenen er bl.a. den flerårige finansielle ramme for perioden 2021-2027, forordningen om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA III) og forberedelserne af topmødet sidst på ugen - Læs mere...
 • 20/3: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: 18. statusrapport om indførelsen af sikkerhedsunionen - Læs mere...
 • 20/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker holder åbningstalen ved det sociale trepartstopmøde.
  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker mødes over en arbejdsmiddag med Ukraines præsident, Petro Poroshenko, Europa-Parlamentets præsident, Antonio Tajani, og med formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk
 • 21/3: Høring i sag T-386/14 FIH Holding og FIH Erhvervsbank
  FIH er et anpartsselskab reguleret af den danske banklovgivning. I 2012 skønnede den danske regulerende myndighed, at der var en relativ høj risiko for, at FIH ikke ville kunne opfylde likviditetskravene, som et resultat af en forventet manglende evne til at opnå finansiering på det frie marked grundet et fald i FIH's kreditvurdering og ufordelagtige kapitalmarkedsvilkår.
  Danmark foreslog i juli 2012 en foranstaltning for værdiforringede aktiver, så man kunne løse FIH's begyndende likviditetsproblemer. Foranstaltningen bestod af en overførsel af ejendomsrelaterede aktiver fra FIH til et nyt datterselskab tilhørende FIH Holding (Newco), som dernæst blev opkøbt af Finansiel Stabilitet. Den involverede statsstøtte beløb sig til 2,25 mia. DKK (ca. 300 mio. EUR). Danmark fremlagde en restruktureringsplan i janaur 2013, som blev ændret og endeligt vedtaget i juni. Restruktureringsplanen omfattede en reorganisering af banken, som skulle fokusere på udlån til små og mellemstore virksomheder. Planen indeholdt også en passende godtgørelse for foranstaltningen for de værdiforringede aktiver. FIH betalte navnlig et engangsbeløb i december 2013 og forpligtede sig til årlige betalinger – foranstaltninger, som i alt ville lede til en godtgørelse svarende til 10 % af bankens kapitalfrigørelse.
  Kommissionen konkluderede i en afgørelse i 2014, at støtteforanstaltningerne overholdt Kommissionens meddelelser om statsstøtte til banker under krisen.
  Retten konkluderede i en dom af 15. september 2016, at Kommissionen burde have analyseret de omhandlede foranstaltninger ud fra deres art, deres genstand og deres formål under hensyntagen til den sammenhæng, hvori de indgik, nemlig begrænsningen af Kongeriget Danmarks eksponering som følge af kapitalindskuddet og garantierne i stedet for at anvende princippet om den private investor, uafhængig af resultatet af denne analyse. Retten annullerede derfor Kommissionens afgørelse.
  Kommissionen appellerede Rettens dom til Domstolen, som ved dom af 6. marts 2018 annullerede Rettens dom. Domstolen sendte også sagen tilbage til Retten, for at denne kunne behandle et argument, som ikke var blevet vurderet i Rettens første dom - Læs mere...
 • 21/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager i EPP's topmøde før mødet i Det Europæiske Råd
 • 21-22/3: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
  Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager i mødet i Det Europæiske Råd - Læs mere...
 • 22/3: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker deltager sammen med lederne af Det Europæiske Råd og Islands, Liechtensteins og Norges premierministre i en særlig begivenhed, som fejrer 25-års fødselsdagen for aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Detaljer

Publikationsdato
18. marts 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark