Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel25. april 2017Repræsentationen i Danmark

EU i uge 17 - det sker

I denne uge handler det en del om den europæiske søjle for sociale rettigheder som Kommissionen vedtager onsdag og om Brexit-topmødet på lørdag.Andre emner bliver den danske Europol-aftale, Ungarn, Geo-blokering, Tyrkiet, overtrædelsessager, Gymnich...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 24/4: Høring i sag C-320/16 Uber France
  Fransk lovgivning forbyder oprettelsen af systemer, der har til formål at sætte kunder i kontakt med personer, der befordrer personer ved hjælp af køretøjer med færre end ti sæder. Uber France har anført, at denne bestemmelse udgør tekniske regler, som direkte vedrører en informationssamfundstjeneste i henhold til direktivet om tekniske standarder og forskrifter. Direktivet forpligter medlemslandene til at underrette Kommissionen om ethvert lovforslag, der fastsætter tekniske regler om informationssamfundets produkter og tjenester. De franske myndigheder fremsendte imidlertid ingen meddelelse til Kommissionen om loven, før den blev vedtaget.
  Tribunal de Grande Instance i Lille spørger derfor Domstolen, om det franske myndigheder var forpligtede til at underrette Kommissionen på forhånd, og om Uber i givet fald kan forlade sig på, at den manglende overholdelse af forpligtelsen gør, at den strafferetlige sanktion i den franske lovgivning ikke kan håndhæves - Læs mere...
 • 25/4: Rådet for Almindelige Anliggender i Luxembourg
  Vigtigste punkter på dagsordenen er samhørighedspolitikken, omnibusforordningen samt gennemførelsen af EU's makroregionale strategier - Læs mere...
 • 25-26/4: Uformelt møde mellem miljøministrene på Malta - Læs mere...
 • 26/4: Kommissionens ugentlige møde i Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. sociale rettigheder, arbejdsliv og privatliv, arbejdstid og Ungran - Læs mere...
 • 26/4: Kommissionen præsenterer den europæiske søjle for sociale rettigheder og ledsagende initiativer - Læs mere...
 • 26/4: Dom I Sag C-527/15 Sticting Brein
  Stichting Brein er en stiftelse, der beskæftiger sig med beskyttelse af ophavsret og beslægtede rettigheder. Dens medlemmer omfatter foreninger af producenter og importører af billed- og lydbærere, af filmproducenter, af filmdistributører, af multimediaproducenter og af udgivere. Jack Frederik Wullems udbød via forskellige websteder (heriblandt sit eget, www.filmspeler.nl) forskellige modeller af en multimediaafspiller med navnet "Filmspeler" ("filmafspiller") til almenheden. Anordningen fungerer som en forbindelse mellem en billed- eller lydsignalkilde og en tv-skærm. Når medieafspilleren forbindes til internettet og til brugerens skærm (f.eks. en tv-skærm), kan sidstnævnte streame billede og lyd fra en portal eller et websted. Wullems tilføjede add-ons, dvs. separate softwarefiler, der fremstilles af tredjemand, og som er frit tilgængelige på internettet, og integrerede dem i softwarens bruger-interface. Disse add-ons indeholder hyperlinks, som ved hjælp af et klik linker hen til streamingwebsteder, som forvaltes af tredjemand, hvor film, tv-serier og (live-)sportskonkurrencer er gjort frit tilgængelige, det være sig med eller uden rettighedsindehaverens samtykke.
  Retten i første instans i Midden-Nederland i Holland spørger Domstolen, om denne praksis er forenelig med ophavsretsdirektivet
  Pressemeddelelse (EN) - Læs mere...
 • 26/4: Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mødes med Storbritanniens premierminister, Theresa May, i London.
 • 26-27/4: Uformelt møde mellem forsvarsministrene på Malta - Læs mere...
 • 26-27/4: EP mødes til mini-plenar i Bruxelles
  På dagsordenen er bl.a. DK-Europol-aftale, den sociale søjle, Geo-blokering, Ungarn og Tyrkiet - Læs mere...
 • 27/4: Cecilia Malmstrøm i Danmark
  Møder finansminister Kristian Jensen, for at drøfte status for EU's handelspolitik på et møde med medlemmer af Europaudvalget. Cecilia Malmström holder tale og deltager i participates i en paneldebat ved "Conference on Globalisation – Making it work for all". Derudover taler Cecilia Malmström ved en rundbordsdiskussion, der organiseres af Dansk Industri og Landbrug & Fødevarer i fællesskab.
  I Malmø deltager Cecilia Malmström i en borgerdialog om Europas fremtid og handel i EU - Læs mere...
 • 27/4: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 27. april 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 27/4: Rådet for Almindelige Anliggender (artikel 50) i Luxembourg
  Ministrene skal forberede mødet i Det Europæiske Råd (artikel 50) den 29. april 2017 ved at drøfte udkastet til retningslinjer for Brexitforhandlingerne - Læs mere...
 • 28-29/4: Uformelt møde mellem udenrigsministrene på Malta (Gymnich) - Læs mere...
 • 3/5: Europa-Kommissionen modtager Estlands regering forud for det estiske EU-formandskab
  Den 3. maj 2017 besøger Estlands premierminister, Jüri Ratas, Europa-Kommissionen sammen med medlemmer af hans regering. Efter et bilateralt møde mellem Europa-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, og Jüri Ratas, har Kommissionens medlemmer og de estiske ministre lejlighed til I løbet af kollegiets plenarmøde at drøfte Estlands kommende EU-formandskab samt nøgleprioriteter, der skal samarbejdes om i de kommende seks måneder. Plenarmødet efterfølges af en arbejdsfrokost.
  Baggrund:
  To gange om året inviterer Europa-Kommissionen regeringen for det medlemsland, der skal varetage det næste EU-formandskab, til at deltage i et af kollegiets plenarmøder med henblik på at drøfte EU's prioriteter for det næste halve år. Fra den 1. juli 2017 varetager Estland for første gang EU-formandskabet som en del af den formandskabstrio, der også omfatter Bulgarien (januar-juni 2018) og Østrig (juli-december 2018).
 • 26-27/5: G7-topmøde i Taormina, Italien
 • 22-23/6: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 7-8/7: G20-topmøde i Hamburg, Tyskland

Detaljer

Publikationsdato
25. april 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark