Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse4. juni 2021Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU i uge 23 - det sker...

I EUge 23 handler det bl.a. om ulovligt onlineindhold, kunstig intelligens, terrorismebekæmpelse, Covid-certifikatet, biodiversitetsstrategi, landenes genopretnings- og resiliensplaner, regnskab-2020 og budget-2022, udtjente batterier, hydrogen...

Juni 2021
 • 7/6: Margrethe Vestager er i Strasbourg, hvor hun mødes med Marija Pejčinović Burić, generalsekretær for Europarådet. Vestager deltager også i Europa-parlamentets plenarmøde om rapporten om konkurrencepolitik
 • 7-8/6: Rådet for Retlige og Indre Anliggender mødes i Luxembourg
  Justitsministrene mødes mandag i Luxembourg for at drøfte, hvordan ulovligt onlineindhold kan bekæmpes i forbindelse med forslaget til forordning om digitale tjenester samt tale om overdragelse af fordringer, forordningen om grænseoverskridende e-justice, agentur for grundlæggende rettigheder og beskyttelse af sårbare voksne.
  Indenrigsministrene skal tirsdag drøfte indvirkningen af covid-19 på bekæmpelsen af kriminalitet. De skal også udveksle synspunkter om perspektiver for den indre sikkerhed med hensyn til kunstig intelligens. Terrorismebekæmpelsesgruppen kommer med sin regelmæssige orientering om samarbejdet mellem myndigheder, der beskæftiger sig med terrorbekæmpelse. Andre emner bliver: kritiske enheders modstandsdygtighed, migration og asyl samt Schengen - Læs mere...
 • 7-10/6: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. Covid-certifikatet og biodiversitetsstrategien - Læs mere...
 • 8/6: Ursula von der Leyen deltager i Europa-Parlamentets plenarmøde om Europa-Parlamentets kontrol med Kommissionens og Rådets vedvarende vurdering af nationale genopretnings- og resiliensplaner
 • 8/6: Kommissionens ugentlige møde/Strasbourg
  Emnerne bliver bl.a. regnskabsrapport for 2020 og budgetforslag for 2022 - Læs mere...
 • 9/6: Dom i sag T-47/19 Dansk Erhverv mod Kommissionen – Pant på engangsemballage til drikkevarer - Pressemeddelelse...
  Dansk Erhverv er en brancheorganisation, som varetager danske virksomheders interesser. Den 14. marts 2016 indsendte den en klage vedrørende statsstøtte til Europa-Kommissionen, hvori det blev hævdet, at Tyskland har tilladt en gruppe nordtyske detailvirksomheder, nemlig butikker tæt på grænsen, som specifikt var målrettet mod forbrugere bosiddende i Skandinavien, ulovlig støtte, som ikke er forenelig med det indre marked, i form af en undtagelse den generelle forpligtelse til at opkræve pant på engangsemballage til drikkevarer.
  Den 4. oktober 2018 vedtog Kommissionen afgørelse C(2018) 6315 final om statsstøtte SA.44865 (2016/FC) – Tyskland – Påstand om statsstøtte til tyske grænsebutikker.
  Kommissionen er af den holdning, at eftersom, det er rimeligt at antage, at når en forbruger køber en drikkevare i Tyskland for at tage den med til en anden medlemsstat, så vil denne driks emballage ikke blive returneret til Tyskland, men derimod i en anden medlemsstats affaldssystem, så forekommer det rimeligt, at man ikke opkræver pant, når forbrugeren underskriver en eksporterklæring, hvormed forbrugeren erklærer, at drikken vil blive taget med til en anden medlemsstat, hvor den vil blive forbrugt og emballagen bortskaffet. Kommissionen mindede også om, at medlemsstater frit kan beslutte om, der skal opkræves pant eller ej på betingelse af, at de overholder forbuddet mod forskelsbehandling. Kommissionen anførte, at de kompetente tyske regionale myndigheders fortolkning udgjorde en passende afstemning af målet i direktiv 94/62/EF om at beskytte miljøet og varers fri bevægelighed. På den ene side kan pant, som ikke genindvindes ved aflevering af emballagen, ikke bidrage til at nå målet om at beskytte miljøet. På den anden side er de kompetente tyske regionale myndigheders fortolkning ikke uforenlig med varers fri bevægelighed, eftersom den blot forhindrede, at skandinaviske forbrugere blev pålagt en byrde ved køb af drikkevarer i Tyskland, når disse forbrugere ikke ville returnere den tomme emballage.
  Kommissionen har konkluderet, at de kompetente tyske regionale myndigheder derfor i udøvelsen af deres normale politibeføjelser stod over for tungtvejende og rimelig tvivl vedrørende rækkevidden og betydningen af forpligtelsen om at opkræve pant. I sådanne tilfælde udgør den manglende udstedelse af bøder ikke nogen en fordel ydet gennem statsmidler, og den omtvistede foranstaltning kan derfor ikke anses for at være statsstøtte.
  Dansk Erhverv kræver, at Retten annullerer Kommissionens afgørelse - Læs mere om sagen...
 • 10/6:
  18. JUNI 2021
  sag_c-71-20-opinion.pdf

  om besætningsmedlemmer og arbejdstilladelse
  Anklagemyndigheden mod VAS Shipping ApS - anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Østre Landsret - Læs mere om sagen...

 • 10/6: Møde i Den Europæiske Centralbanks styrelsesråd i Frankfurt
 • 10/6: Rådet (miljø) mødes i Luxembourg
  EU's miljøministre skal drøfte tilpasning til klimaændringer, batterier og udtjente batterier og nulforurening - Læs mere...
 • 10/6: Ursula von der Leyen deltager i den digitale miljøuge, som Frank-Walter Steinmeier, Tysklands præsident, og den tyske miljøfond er værter for (via videokonference)
 • 10/6: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) mødes i Luxembourg
  Emner: TEN-E, hydrogen strategi samt den europæiske grønne pagt og renoveringen af bygninger- Læs mere...
 • 11/6: Margrethe Vestager mødes med statsminister Mette Frederiksen i København
 • 11-13/6: G7-topmøde i Cornwall/UK
  Det Forenede Kongerige er vært for som formandskab for G7 - Læs mere...

-

 • 24-25/6: Det Europæiske Råd

Detaljer

Publikationsdato
4. juni 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark