Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. juni 2017Repræsentationen i Danmark7 min læsetid

EU i uge 26 - det sker

I denne uge handler det om hvidvaskning af penge, energieffektivitet og ren energi, Google, fremtidige EU-finanser, EU-Japan handel, Italienske banker, LISA og EU-informationssystemer, sikkerhed i EU, æresceremoni for tidligere kansler Kohl samt om...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 26/6: Mandag træder det fjerde direktiv til bekæmpelse af hvidvaskning af penge i kraft - Læs mere...
 • 26/6: Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi
  Vigtigste punkter på dagsordenen er energieffektivitetsmærkning og pakken om ren energi - Læs mere...
 • 27/6: Google får bøde for at misbruge sin dominerende stilling - Læs mere...
 • 28/6: Kommissionens ugentlige møde
  Et af emnerne bliver bl.a. EU's finanser i fremtiden - Læs mere...
 • 29/6: Interoperabilitet – Kommissionen præsennterer forslag om at styrke eu-LISA-agenturets mandat - Læs mere...
  Europa-Kommissionen vil i juni 2017 præsentere et lovgivningsforslag om at styrke mandatet for EU's agentur for den Operationelle Forvaltning af Store IT-Systemer (eu-LISA). Forslaget er en del af Kommissionens nye tilgang til at opnå interoperabilitet mellem EU's informationssystemer for sikkerhed og grænse- og migrationsforvaltning inden 2020.
  Baggrunden:
  Europa-Kommissionen fremlagde den 16. maj en ny tilgang til at opnå interoperabilitet mellem EU's informationssystemer for sikkerhed og grænse- og migrationsforvaltning inden 2020. EU-agenturet, der har ansvar for forvaltningen af informationssystemer, eu-LISA, forventes at spille en stor rolle i den tekniske gennemførelse af denne nye tilgang og udviklingen af interoperabile løsninger for centraliserede EU-informationssystemer. Kommissionen har forpligtet sig til at fremlægge et lovgivningsforslag om ændring af agenturets mandat i juni 2017 for at gøre eu-LISA i stand til at udføre dette arbejde.
 • 29/6: Kommissionen offentliggør sandsynligvis den 8. statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion - Læs mere...
  Europa-Kommissionen vil i juni 2017 fremlægge sin 8. månedlige statusrapport om indførelsen af en effektiv og ægte sikkerhedsunion. Rapporten vil følge gennemførelsen af Kommissionens forskellige arbejdsstrenge forbundet med sikkerhedsemner, og rapporten vil udpege områder, hvor der er brug for yderligere bestræbelser.
  Baggrunden:
  Sikkerhed har fra begyndelsen af Junckerkommissionens mandat været en politisk prioritet – fra Kommissionsformand Jean-Claude Junckers politiske retningslinjer i juli 2014 til den seneste tale om Unionens tilstand den 14. september 2016.
  Den europæiske dagsorden for sikkerhed er Kommissionens retningspil på dette område, idet den indeholder de vigtigste tiltag, der skal gennemføres for at sikre en effektiv EU-indsats mod terrorisme og trusler mod sikkerheden i Den Europæiske Union. Der har været væsentlige fremskridt i gennemførelsen af dagsordenen siden dens vedtagelse, hvilket baner vej for en effektiv og ægte sikkerhedsunion.
  Kommissionsformand Junckers oprettelse af en særlig kommissærportefølje for sikkerhedsunionen viser, at Kommissionen finder det meget vigtigt at øge bekæmpelsen af terrortrusler.
 • 29-30/6: Kommissærkollegiet tager til Tallinn for at deltage i opstarten af det estiske formandskab for Rådet
  Den 29. til 30. juni rejser kommissærerne til Tallinn for, som traditionen byder, at besøge det kommende formandskab for Rådet, som i andet halvår af 2017 beklædes af Estland.
  Kommissionsformand Juncker og kommissærkollegiet skal med den estiske regering diskutere udfordringerne og prioriteterne i de følgende seks måneder. Møderne omhandler fire overordnede temaer: et om udenrigsanliggender, migration og retslige anliggender, et om energi- og klimapolitik, transport og udvikling af landdistrikterne, et om vækst, konkurrenceevne, det indre marked, det digitale indre marked og handel og et om EU’s budget, Den Økonomiske og Monetære Union og den sociale dagsorden. Kommissionen skal desuden mødes med formændene for det estiske parlaments forskellige politiske grupperinger og udvalg.
  Baggrund:
  To gange om året besøger kommissærkollegiet det medlemsland, der skal have formandskabet for Rådet i det efterfølgende halvår, for at diskutere prioriteterne for perioden med medlemslandets regering. Fra 1. juli 2017 er det Estland, der for første gang skal være formand for Rådet og indgå i formandstrioen sammen med Bulgarien (januar til juni 2018) og Østrig (juli til december 2018).
 • 1/7: Europæisk æresceremoni for tidligere kansler Kohl i Europa-Parlamentet lørdag morgen...
  Der vil blive afholdt en europæisk æresceremoni for Tysklands tidligere kansler Helmut Kohl i Europa-Parlamentet i Strasbourg fra kl. 11.00 lørdag den 1. juli.
  Talerne ved ceremonien vil omfatte formanden for Europa-Parlamentet, Antonio Tajani, formanden for Det Europæiske råd, Donald Tusk, formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, den tyske kansler, Angela Merkel, den franske præsident, Emmanuel Macron, og den tidligere præsident for USA, Bill Clinton. Dr. Kohls kiste vil ligge på lit de parade dækket af et Europaflag.
  Efter den europæiske æresceremoni, der forventes at vare ca. to timer, vil kisten blive bragt til Tyskland, hvor den tidligere kansler vil blive begravet efter en begravelsesceremoni i domkirken i Speyer.
 • 1/7: Estland overtager formandskabet for EU - Læs mere...
 • 4/7: Forslag til afgørelse i sag C-320/16 Uber France
  Fransk lovgivning forbyder oprettelsen af systemer, der har til formål at sætte kunder i kontakt med personer, der befordrer personer ved hjælp af køretøjer med færre end ti sæder. Uber France har anført, at denne bestemmelse udgør tekniske regler, som direkte vedrører en informationssamfundstjeneste i henhold til direktivet om tekniske standarder og forskrifter. Direktivet forpligter medlemslandene til at underrette Kommissionen om ethvert lovforslag, der fastsætter tekniske regler om informationssamfundets produkter og tjenester. De franske myndigheder fremsendte imidlertid ingen meddelelse til Kommissionen om loven, før den blev vedtaget.
  Tribunal de Grande Instance i Lille spørger derfor Domstolen, om det franske myndigheder var forpligtede til at underrette Kommissionen på forhånd, og om Uber i givet fald kan forlade sig på, at den manglende overholdelse af forpligtelsen gør, at den strafferetlige sanktion i den franske lovgivning ikke kan håndhæves - Læs mere...
 • 5/7: Dom i Sag C-190/16 Fries
  Fries arbejdede for Lufthansa CityLine som pilot. I oktober 2013 fyldte Fries 65, og Lufthansa nægtede ham fortsat beskæftigelse med den begrundelse, at indehavere af pilotlicenser, der er fyldt 65 år, i henhold til EU-lovgivningen ikke kan være piloter på fly, der udfører erhvervsmæssig lufttransport. Ansættelseskontrakten mellem Lufthansa og Fries udløb den 31. december 2013. Fries gør gældende, at han kunne være blevet ved med at arbejde i de sidste to måneder som underviser, eksaminator og som pilot på færgeflyvninger. Fries anlagde sag med påstand om betaling af vederlag for månederne november og december 2013.
  Bundesarbeitgericht (forbundsdomstol i arbejdsretlige sager, Tyskland) spørger Domstolen, om den EU-forordning, der fastlægger aldersgrænsen, er forenelig med charteret om grundlæggende rettigheder, navnlig forbuddet mod aldersdiskrimination og retten til arbejde.
  Såfremt Domstolen finder, at forordningen er kompatibel med charteret, har den tyske domstol stillet spørgsmål om præcisering af begrebet "erhvervsmæssig lufttransport". Den spørger om uddannelse og gennemførelsen af eksamener, hvor en pilot over 65 er i cockpittet som et ikkeflyvende medlem af besætningen, samt såkaldte færgeflyvninger falder under begrebet "erhvervsmæssig lufttransport" - Læs mere...
 • 6/7: Dom i Sag C-290/16 Air Berlin
  Den tyske sammenslutning af forbrugercentre (Deutsche Bundesverband der Verbraucherzentralen) lavede to prøvebookinger på Air Berlin websted i 2010 og konkluderede, at skatterne og afgifterne var for lave. Det ville være en overtrædelse af flytransportforordningen, og forbrugerene ville blive vildledt. Desuden gjorde den tyske sammenslutning indsigelse mod en bestemmelse i Air Berlins forretningsbetingelser, der fastsætter, at et ekspeditionsgebyr på 25 euro pr. person og booking vil blive pålagt for behandling og håndtering i tilfælde af "no-show" (manglende fremmøde).
  Den tyske ret, der behandler sagen, har anmodet Domstolen om at afklare, hvorvidt flyselskaber skal have angive skatter og afgifter ved offentliggørelsen af flybilletpriser i den faktiske størrelse og derfor ikke må inddrage dem som en del af deres flybilletpriser. Desuden vil den tyske ret gerne vide, om EU-lovgivningen udelukker et særskilt ekspeditionsgebyr for kunder, der ikke møder frem til en flyafgang eller aflyser den - Læs mere...
 • 7-8/7: G20-topmøde i Hamburg, Tyskland
  G20-topmødet under tysk formandsskab finder sted i Hamburg. Den Europæiske Union vil være repræsenteret af formanden for Europa-Kommissionen, Jean-Claude Juncker, og formanden for Det Europæiske Råd, Donald Tusk. Lederne af G20-landene forventes primært at drøfte styring af globalisering, økonomisk vækst, skattemæssig gennemsigtighed, det finansielle systems stabilitet, klimaindsats, terror, migration og G20's partnerskab med Afrika.
  Baggrunden:
  EU har en plads ved G20-bordet i kraft af EU's status som et af verdens største økonomiske områder. EU repræsenterer medlemsstaternes interesser inden for sine kompetenceområder, såsom handel, klima, migration og økonomiske politikker.
 • 12-13/7: Topmøde mellem EU og Ukraine
 • 19-20/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles
 • 24/11: Topmøde i Det Østlige Partnerskab

Detaljer

Publikationsdato
27. juni 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark