Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel14. januar 2019Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU i uge 3 - det sker...

I denne uge handler det igen-igen en del om Brexit, men også om EU-skattepolitik, retsstatsprincippet, EU's asyl- og migrationspolitik samt om pesticider og så er der en række sager ved Domstolen...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 14/1: Margrethe Vestager er i København
  Hun holder en hovedtale ved tænketanken Europas årlige Europakonference
 • 14/1: Fælles brev fra Tusk and Juncker til Theresa May - Læs mere...
 • 14-17/1: Plenarsamling i Europa-Parlamentet/Strasbourg
  Emner bliver bl.a. det rumænske formandsskab, Den spanske premierminister Pedro Sánchez, Jean-Claude Juncker og Europas fremtid, Brexit efter afstemning i UKs Underhus, ”EU à la carte”, retsstatsprincippet og risikoen for at miste EU-midler, 20 år med euroen, InvestEU, EU's asyl- og migrationspolitik og pesticider... - Læs mere...
 • 15/1: Kommissionsformand Jean-Claude Juncker taler i Europa-Parlamentets plenarforsamling om afslutningen på det østrigske rådsformandsskab, konklusioner fra Det Europæiske Råd i december og begyndelsen på det rumænske formandsskab for Det Europæiske Råd
 • 15/1: Kommissionens ugentlige møde - Bruxelles
  Muligt emne på dagsordenen: Mere effektive lovgivningsprocesser på området for beskatning: udpegelsen af områder, der er egnede til indførelse af afstemning med kvalificeret flertal - Læs mere...
 • 16/1: Høring i sag C-716/17 A
  Den 8. februar 2017 ansøgte A Sø- and Handelsretten i København om gældslettelse. Ansøgningen drejede sig om gæld indgået med danske kreditorer i perioden fra og med 1999. Der er både offentlige og private kreditorer. A er dansk statsborger og ansat af B i Danmark. Han er også fuldt skattepligtig i Danmark. Hans bopæl er i Sverige. Sø- and Handelsretten afviste ansøgningen ved kendelse af den 6. april 2017 med den begrundelse, at A ikke er underlagt dansk jurisdiktion, da ansøgeren ikke udøver erhvervsaktivitet og ikke er bosat i Danmark.
  Sagen er nu indbragt for Østre Landsret for at få afklaret om A er underlagt dansk jurisdiktion i forbindelse med ansøgningen om gældslettelse.
  Østre Landsret har spurgt Domstolen om EU-lovgivningen udelukker en regel som den danske om jurisdiktion, der har som formål at sikre, at den domstol, som hører en sag om gældslettelse, er vidende om og kan tage hensyn til den specifikke socioøkonomiske situation, som ansøgeren og dennes familie måtte være i og forventes at blive ved med at være i fremover, i sin vurdering, og om vurderingen kan gennemføres i henhold til allerede fastlagte kriterier, som fastsætter, hvad der må anses for at være en acceptabel beskeden levestandard under gældslettelsesordningen - Læs mere om sagen...
 • 16/1: Høring i sag C-724/17 Skanska Industrial Solutions Oy
  Et kartel, der også kunne påvirke handel mellem medlemsstater, har fungeret i hele Finland på asfaltmarkedet. Kartellet har forårsaget skade, navnlig overfor kommuner og staten, som er ansvarlige for anlæg og vedligehold af veje.
  Konkurrencemyndighederne foretog uanmeldte kontrolbesøg hos flere virksomheder i asfaltsektoren i marts 2002 for at undersøge en mistanke om konkurrencebegrænsning. Den 31. marts 2004 foreslog myndigheden at syv asfaltvirksomheder skulle pålægges tvangsbøder.
  Sagen om tvangsbøderne blev endeligt afgjort ved en kendelse i Korkein hallinto-oikeus (den øverste administrative domstol), som pålagde virksomhederne tvangsbøder grundet deres adfærd, der var i strid med national lov og EU-lovgivning om konkurrencebegrænsning. Den øverste administrative domstol konkluderede, at princippet om økonomisk efterfølger, der siger, at en straf for konkurrencebegrænsning kan pålægges en anden aktør end den aktør, der rent faktisk begik overtrædelsen, er anerkendt i Domstolen retspraksis. Princippet var dermed en essentiel og generelt anerkendt del af paneuropæisk konkurrencelov. Skanska Industrial Solutions Oy blev pålagt en tvangsbøde på baggrund af firmaets egen adfærd og Sata-Asfaltti Oys adfærd. NCC Industry Oy blev pålagt en tvangsbøde på baggrund af Interasfaltti Oys adfærd og det samme blev Asfaltmix Oy på baggrund af Asfalttineliö Oys adfærd.
  Adskillige kommuner og staten stillede krav om kompensation for skader, som asfaltkartellet havde forårsaget.
  Finlands højesteret har stillet Domstolen en række spørgsmål om ansvar for at yde skadeserstatning for skader forårsaget af et kartel - Læs mere om sagen...

 • 17/1: Margrethe Vestager afholder en åbningstale og deltager i konferencen "Shaping competition policy in the era of digitisation" i Bruxelles - Læs mere...
 • 17/1: Dom i sag C-74/18 A Oy
  I henhold til den finske lovgivning om skatteforvaltning, så kan det centrale skattenævn, efter at have modtaget en ansøgning herom, udstede en foreløbig skattekendelse, hvis det er vigtigt for lovens anvendelse i andre lignende sager eller for at sikre en ensartet udøvelse af skattepraksis i sagen eller hvis der er andre særlige, alvorlige grunde. Skatteyderen skal i sin ansøgning om en foreløbig afgørelse fremlægge de oplysninger, der er nødvendige for at en afgørelse kan træffes.
  En endelig kendelse skal, hvis adressaten kræver det, anses for at være bindende for den periode, som den er tildelt for. En foreløbig afgørelse fra det centrale skattenævn kan appelleres til Korkein hallinto-oikeus (den øverste administrative domstol). En sådan appel kan indbringes af enten den skatteyder, der oprindeligt ansøgte om den foreløbige afgørelse, eller af Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö (instans til varetagelse af de skatteberettigedes rettigheder), som må gives mulighed for at fremsætte bemærkninger i forbindelse med appellen.
  A Oy har i den foreliggende sag anmodet om en foreløbig afgørelse fra det centrale skattenævn. Virksomheden appellerede det centrale skattenævns foreløbige afgørelse til den øverste administrative domstol.
  Korkein hallinto-oikeus har bedt Domstolen om en fortolkning af reglerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF af den 25. november 2009 om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed, særligt om en medlemsstat har ret til at beskatte forsikringspræmier i tilfælde hvor staten er den stat, hvor virksomheden (en juridisk person), som har tegnet forsikringen, er etableret, eller den stat, hvor den virksomhed, der er ved at blive overtaget, er etableret - Læs mere om sagen...

Detaljer

Publikationsdato
14. januar 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark