Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse4. oktober 2021

EU i uge 40 - det sker...

I denne uge handler det bl.a. om bekæmpelse af antisemitisme, arbejdsmiddag i Det Europæiske Råd, dom i sagerne om statsstøtte og Femern Bælt og topmøde mellem EU og Vestbalkan  - og så er det sidste change for at ansøge om Jean Monnet-prisen...

Oktober 2021

 

 • 1/10-31/10: Den europæiske cybersikkerhedsmåned: “Tænk, før du klikker”
  Den niende udgave af den Europæiske cybersikkerhedsmåned løber i hele oktober måned under mottoet “tænk, før du klikker”. Det er en årlig kampagne for at øge opmærksomheden om cybersikkerhed, og den er organiseret af Kommissionen,  Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) og mere end 300 partnere i medlemsstaterne, herunder lokale myndigheder, regeringer, universiteter, tænketanke, NGO’ere og fagforbund. Hundredevis af aktiviteter, såsom konferencer, workshops, kurser, præsentationer, webinarer og online kampagner vil finde sted i hele Europa i år for at fremme borgeres og organisationers opmærksomhed angående cybersikkerhed og for at give de nyeste oplysninger vedrørende onlinesikkerhed og dele god praksis.
  Cyberbevidsthed er et element i EU’s cybersikkerhedsstrategi, som blev annonceret sidste år i December. Oplysninger om alle de begivenheder, som finder sted i medlemsstaterne, kan findes ved hjælp af et interaktivt kort, og materiale til at højne opmærksomheden er tilgængeligt på et særligt websted - Læs mere...

 

 

 

 

 • 4-7/10: Plenarsamling i Europa-Parlamentet
  Emnerne bliver bl.a. den seneste stigning i energipriserne, EU's forhold til USA og cybersikkerhed - Læs mere...

 

 

 • 5/10: Kommissionens ugentlige møde / Strasbourg
  Emnerne forventes bl.a. at blive EU-strategien for bekæmpelse af antisemitisme - Læs mere...

 

 

 • 5/10: Rådet for Økonomi og Finans
  I forbindelse med genopretnings- og resiliensfaciliteten skal ministrene også drøfte erfaringerne med henblik på det europæiske semester 2021 og en mulig vej frem. Ministrene skal udveksle synspunkter om status vedrørende SURE, et europæisk instrument for midlertidig støtte til mindskelse af risiciene for arbejdsløshed i en nødsituation, der blev lanceret som led i EU's reaktion på covid-19-pandemien. Ministrene skal fortsat forberede mødet mellem G20-finansministrene og centralbankcheferne og IMF's årlige møder, der holdes 12.-14. oktober 2021. I den forbindelse vil de godkende EU's G20-mandat og erklæringen til Den Internationale Monetære og Finansielle Komité (IMFC).
  Ministrene ventes også at godkende konklusioner om klimafinansiering forud for 26. partskonference under FN's rammekonvention om klimaændringer (COP26) i Glasgow.
  Økonomi- og finansministrene skal have en orienterende debat om revisionen af tilsynsreglerne for forsikrings- og genforsikringsselskaber inden for Solvens II-reglerne. Debatten vil tage udgangspunkt i Kommissionens forslag til Solvens II -direktivet - Læs mere...

 

 

 • 6/10: Udtalelse fra domstolen i sagen om Istanbulkonventionen - Klik her...

 

 • 6/10: Dom  i sagerne Scandlines Danmark og Scandlines Deutschland mod Kommissionen og Stena Line Scandinavia mod Kommissionen om statsstøtte og Femern Bælt - Læs mere...

 

 • 6/10: Rådet for Miljø
  Rådet skal drøfte Fit for 55-pakken, som Kommissionen forelagde i juli. Ministrene drøftede pakken første gang på deres uformelle møde i Slovenien. Ministrene vil sigte mod at godkende konklusioner om forberedelserne til FN's klimakonference (COP26), der finder sted i Glasgow, Det Forenede Kongerige, fra 31. oktober til 12. november 2021. Ministrene skal også drøfte den nye EU-skovstrategi for 2030. Kommissionen skal orientere ministrene om en rapport om gennemførelsen af en forordning om biocidholdige produkter. Den belgiske delegation skal orientere ministrene om behovet for en koordineret indsats mod per- og polyfluoralkylstoffer (PFA'er). På anmodning af Polen og Grækenland med støtte fra en række delegationer skal ministrene drøfte stigningen i energipriserne i Europa - Læs mere...

 

 • 6/10: Topmøde mellem EU og Vestbalkan (Slovenien)
  Drøftelserne vil fokusere på bekræftelse af det europæiske perspektiv for Vestbalkan, som er af gensidig strategisk interesse og fortsat er et fælles strategisk valg, udvikling af vores samarbejde og regionens socioøkonomiske genopretning i forbindelse med den igangværende covid-19-pandemi, gennemførelse af den økonomiske plan og investeringsplan (EIP), som indeholder en omfattende investeringspakke og vil skabe mere bæredygtig, grøn og digital vækst med fokus på mennesker til gavn for regionen og Europa som helhed, intensivering af det regionale samarbejde og udforskning af yderligere samarbejde om politiske og sikkerhedsmæssige spørgsmål af fælles interesse - Ursula von der Leyen deltager også - Læs mere...
  Ved mødets afslutning ventes EU's ledere at vedtage en erklæring, som Vestbalkans ledere opfordres til at tilslutte sig...

 

 

 • 7-8/10: Rådet for Retlige og Indre Anliggender
  EU's justitsministre sigter mod at godkende Rådets konklusioner om EU-strategien for børns rettigheder. Strategien, som Kommissionen fremlagde 24. marts 2021, indeholder konkrete tiltag til at beskytte, fremme og respektere børns rettigheder. Rådet skal også drøfte varetægtsfængsling, et spørgsmål, der har betydning for enkeltpersoners grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, og som også er vigtigt for den gensidige tillid mellem medlemsstaternes retssystemer. Ministrene vil gøre status over Den Europæiske Anklagemyndigheds (EPPO's) arbejde og især aktiviteterne i dens første måneder.
  Fredag forventes Rådet uden debat at vedtage direktivet om det blå kort. De nye regler indfører indrejse- og opholdsbetingelser for højt kvalificerede ikke-EU-borgere, der kommer for at bo og arbejde i EU, og skal tiltrække og fastholde højt kvalificerede arbejdstagere, især i sektorer med mangel på kvalificeret arbejdskraft. Indenrigsministrene skal drøfte udfordringerne i forbindelse med screening og tilbageholdelse af migranter.
  De vil også følge op på situationen i Afghanistan med hensyn til international beskyttelse, migration og sikkerhed og drøfte situationen på forskellige migrationsruter.
  Ministrene skal drøfte den digitale dimension af efterforskning af seksuelt misbrug af børn - Læs mere...

 

 • 8/10: Margrethe Vestager i København
  Hun mødes bl.a. med Claus Jensen, formand for Dansk Metal og møder pressen...

 

 • 8/10: Didier Reynders mødes i Luxembourg med justitsminister Niels Hækkerup samt åbner konferencen om Europas fremtid arrangeret af Belgiens udenrigsministerium

 

 • 8/10: Lars Bay Larsen valgt til vicepræsident for Den Europæiske Unions Domstol - Læs mere...

 

 • 8/10-31/12: Høring om en drone-strategi 2.0 til fremme af bæredygtig og intelligent mobilitet - Læs mere...

 

 • 9/10: Sidste ansøgningsfrist for Jean Monnet-prisen 2021 - Læs mere

-

 • 21-22/10: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
4. oktober 2021