Skip to main content
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Meddelelse16. november 2020Repræsentationen i Danmark

EU i uge 47 - det sker...

Torsdag er der igen topmøde om covid-19-pandemien og fredag er sidste change for at komme med indput til en konkurrencepolitik til støtte for den grønne pagt...Andre emner denne uge er bl.a. projekter under LIFE, madspild og madaffald, EU-UK...

EU - det sker...
 • 16/11: Kommissionen godkender en investeringspakke til nye projekter under LIFE-programmet - Læs mere...
 • 16/11: Videokonference mellem landbrugs- og fiskeriministrene
  EU's landbrugs- og fiskeriministre skal udveksle synspunkter om den aktuelle situation på EU's landbrugsmarked samt tale om madspild og madaffald, konferencen om "jord til bord"-strategien, FN's topmøde om fødevaresystemer og EU's skovrelaterede politikker og EU-skovstrategien for perioden efter 2020 - Læs mere...
 • 16-20/11: Forhandlingerne om det fremtidige partnerskab mellem EU og Storbritannien fortsætter i Bruxelles
 • 16-20/11: Ugen for det europæiske borgerinitiativ
  For at markere begyndelsen på denne nye fase i det europæiske borgerinitiativs historie og for at give det et nyt afsæt inviterer Kommissionen dig til en hel uges onlineaktiviteter med fokus på borgerinitiativet - Læs mere...
 • 17/11: Virginijus Sinkevičius deltager via videokonference i topmødet om bæredygtighed i Norden og de baltiske lande (Nordic Baltic Sustainability Summit) - Læs mere...
 • 17/11: Videokonference mellem europaministrene
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Retsstatsprincippet, topmødet den 10.-11. december, EU-udvidelse, planlægning af lovgivningsarbejdet, den flerårige finansielle ramme og genopretningspakken, bekæmpelse af antisemitisme og det europæiske semester 2021 - Læs mere...
 • 17/11: Videokonference med medlemmerne af Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde - Læs mere...
 • 18/11: Kommissionens ugentlige møde/Bruxelles
  Emnerne bliver bl.a. efterårspakken for det europæiske semester samt vedvarende offshoreenergi - Læs mere...
 • 18/11: Den Europæiske Antibiotikadag 2020
  antibiotikaellerej.dk er en dansk kampagne om hensigtsmæssig brug af antibiotika...
  Den Europæiske Antibiotikadag er et offentligt sundhedsinitiativ i Europa, som finder sted hvert år den 18. november, og som har til formål at øge bevidstheden om truslen fra antibiotikaresistens mod den offentlige sundhed og om rationel brug af antibiotika. De nyeste data bekræfter, at antallet af patienter, der smittes med resistente bakterier, er stigende i hele EU, og at antibiotikaresistens udgør en alvorlig trussel mod den offentlige sundhed.
  Rationel brug af antibiotika kan være med til at forhindre udvikling af resistente bakterier og dermed sikre, at de eksisterende antibiotika også vil kunne bruges af de kommende generationer - Læs mere...
 • 18/11: Kommissionsformand Ursula von der Leyen leder mødet i styringsrådet for taskforcen for genopretning og resiliens
 • 19/11: Kommissionsformand Ursula von der Leyen er, via videokonference, medvært for en konference på højt plan om migration og asyl sammen med David Sassoli, formand for Europa-Parlamentet, og Wolfgang Schäuble, formand for den tyske Forbundsdag.
  Kommissionsformand Ursula von der Leyens tale ved konferencen - Klik her...
 • 19/11: Videokonference mellem medlemmerne af Det Europæiske Råd
  Dette topmøde vil fokusere på EU's reaktion på covid-19-pandemien - Læs mere...
 • 19/11: Høring i sag T-47/19 Dansk Erhverv mod Kommissionen – Pant på engangsemballage til drikkevarer
  Dansk Erhverv er en brancheorganisation, som varetager danske virksomheders interesser. Den 14. marts 2016 indsendte den en klage vedrørende statsstøtte til Europa-Kommissionen, hvori det blev hævdet, at Tyskland har tilladt en gruppe nordtyske detailvirksomheder, nemlig butikker tæt på grænsen, som specifikt var målrettet mod forbrugere bosiddende i Skandinavien, ulovlig støtte, som ikke er forenelig med det indre marked, i form af en undtagelse den generelle forpligtelse til at opkræve pant på engangsemballage til drikkevarer.
  Den 4. oktober 2018 vedtog Kommissionen afgørelse C(2018) 6315 final om statsstøtte SA.44865 (2016/FC) – Tyskland – Påstand om statsstøtte til tyske grænsebutikker.
  Kommissionen er af den holdning, at eftersom, det er rimeligt at antage, at når en forbruger køber en drikkevare i Tyskland for at tage den med til en anden medlemsstat, så vil denne driks emballage ikke blive returneret til Tyskland, men derimod i en anden medlemsstats affaldssystem, så forekommer det rimeligt, at man ikke opkræver pant, når forbrugeren underskriver en eksporterklæring, hvormed forbrugeren erklærer, at drikken vil blive taget med til en anden medlemsstat, hvor den vil blive forbrugt og emballagen bortskaffet. Kommissionen mindede også om, at medlemsstater frit kan beslutte om, der skal opkræves pant eller ej på betingelse af, at de overholder forbuddet mod forskelsbehandling. Kommissionen anførte, at de kompetente tyske regionale myndigheders fortolkning udgjorde en passende afstemning af målet i direktiv 94/62/EF om at beskytte miljøet og varers fri bevægelighed. På den ene side kan pant, som ikke genindvindes ved aflevering af emballagen, ikke bidrage til at nå målet om at beskytte miljøet. På den anden side er de kompetente tyske regionale myndigheders fortolkning ikke uforenlig med varers fri bevægelighed, eftersom den blot forhindrede, at skandinaviske forbrugere blev pålagt en byrde ved køb af drikkevarer i Tyskland, når disse forbrugere ikke ville returnere den tomme emballage.
  Kommissionen har konkluderet, at de kompetente tyske regionale myndigheder derfor i udøvelsen af deres normale politibeføjelser stod over for tungtvejende og rimelig tvivl vedrørende rækkevidden og betydningen af forpligtelsen om at opkræve pant. I sådanne tilfælde udgør den manglende udstedelse af bøder ikke nogen en fordel ydet gennem statsmidler, og den omtvistede foranstaltning kan derfor ikke anses for at være statsstøtte.
  Dansk Erhverv kræver, at Retten annullerer Kommissionens afgørelse - Læs mere om sagen...
 • 19/11: Videokonference for ministrene med ansvar for det indre marked og industri
  Ministrene skal have en orienterende debat om, hvordan man får mest muligt ud af genopretningsplanen. De vil drøfte, hvordan man kan opnå en mere dynamisk, modstandsdygtig og konkurrencedygtig europæisk industri gennem investeringer i grøn omstilling og ren industri - Læs mere...
 • 19/11: Janusz Wojciechowski deltager via videokonference i en virtuel borgerdialog organiseret af Slow Food i rammerne af Terra Madre
 • 19/11: Videokonference mellem udenrigsministrene - Læs mere...
 • 20/11: Videokonference mellem ministrene med ansvar for rummet
  Ministrene skal have en uformel orienterende debat om Europas rolle i den globale rumøkonomi. De vil drøfte, hvordan EU kan forbedre sin rumindustris konkurrenceevne og spille en større rolle i udformningen af internationale reguleringsordninger - Læs mere...
 • 20/11: Margrethe Vestager og GD for Konkurrence søger indput til en konkurrencepolitik til støtte for den grønne pagt - sidste frist for bidrag er den 20. november 2020 - Læs mere...
 • 20/11: Videokonference mellem ministrene med ansvar for udenrigsanliggender (forsvar)) - Læs mere...
 • 21-22/11: G20-topmøde / Saudi-Arabien
  Det saudiarabiske G20-formandskab i 2020 vil holde et virtuelt topmøde for lederne i stedet for det oprindelig planlagte fysiske møde i Riyadh - Kommissionsformand Ursula von der Leyen deltager via videokonference i G20-topmødet - Læs mere...

-

 • 10-11/12: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
16. november 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark