Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel27. november 2017Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

EU i uge 48 - det sker

I denne uge handler det bl.a. om intellektuel ejendomsret samt om fremtidens fødevare og landbrug i EU + et par danske sager ved domstolen...Onsdag-torsdag er der topmøde i Abidjan mellem Den Afrikanske Union og EU!

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 27/11: Margrethe Vestager er i Jylland
  Vestager holder 3 hovedtaler – én om aktuelle EU-anliggender på et offentligt møde i Skive Teater, én på et møde i Silkeborgs erhvervsnetværk for virksomhedsledere og én til et arrangement i forbindelse med Aarhus som europæisk kulturhovedstad: “Forandring: evolution og revolution”.
 • 28/11: Forslag til afgørelse i sag C-579/16P - Kommissionen mod FIH Holding og FIH Erhvervsbank
  FIH er et selskab med begrænset ansvar reguleret af den danske banklovgivning. I 2012 vurderede den danske lovgiver, at der var en relativ stor risiko for, at FIH ikke kunne overholde likviditetskravene som et resultat af FIH's forventede manglende evne til at opnå finansiering på de åbne markeder hovedsagelig grundet et fald i FIH's kreditvurdering og ugunstige forhold på kapitalmarkederne.
  For at løse de begyndende likviditetsproblemer, foreslog Danmark i juli 2012 en overførselsordning til fordel for FIH. Ordningen bestod af en overførsel af ejendomsrelaterede aktiver fra FIH til et nyt datterselskab tilhørende FIH Holding (Newco), der dernæst blev købt af Finansiel Stabilitet. Statsstøtten omfattede beløb på op til 2,25 mia. kr. Danmark fremsendte en omstruktureringsplan i januar 2013, der blev ændret og færdiggjort i juni. Omstruktureringsplanen indeholdt en reorganisering af banken, der vil fokusere på udlån til små og mellemstore virksomheder. Planen sikrede også en passende godtgørelse for overførselsordningen. FIH betalte navnlig et engangsbeløb i december 2013 og forpligtede sig til årlige betalinger – alt i alt svarede disse betalinger til en godtgørelse på 10 % af bankens kapitalfrigørelse.
  Kommissionen konkluderede i en afgørelse i 2014, at støtteforanstaltningerne var inden for rammerne af Kommissionens meddelelser under krisen om statsstøtte til banker.
  Retten konkluderede i en dom af den 15. september 2016, at Kommissionen burde have analyseret de omhandlede foranstaltninger ud fra deres art, deres genstand og deres formål under hensyntagen til den sammenhæng, hvori de indgik, nemlig begrænsningen af Danmarks eksponering som følge af kapitalindskuddet og garantierne i stedet for at anvende princippet om den private investor, uafhængig af resultatet af denne analyse. Retten annullerede derfor Kommissionens afgørelse.
  Kommissionen har appelleret Rettens dom til Domstolen - Læs mere...
 • 29/17: Kommissionens ugentlige møde
  På dagsordenen er bl.a. intellektuel ejendomsret samt fremtidens fødevare og landbrug i EU - Læs mere...
 • 29-30/11: Femte topmøde mellem Den Afrikanske Union og EU - Læs mere...
 • 29/11: Høring i sag nr. C-28/17 NN A/S
  I 2008 var NN A/S det førende danske koncern- og administrationsselskab for koncernbeskatningen af koncernens aktiviteter i Danmark. I 2006 fusionerede de to danske faste driftssteder, Filial B, som var ejet af Sweden 2 AB, og Filial C, som var ejet af Sweden 1 AB, således at Sweden 1 AB overtog Filial B til gengæld for aktier. Den modtagende filial fik navnet ”Filial A”. I Danmark anerkendte SKAT, at Filial A kunne afskrive den goodwill, som Filial B havde opbygget. I henhold til de svenske regler kunne denne goodwill derimod ikke afskrives.
  NN A/S ansøgte om, at filialens tab i Danmark kunne modregnes i den danske koncerns samlede koncernbeskatningsindkomst for indkomståret 2008. SKAT afviste anmodningen under henvisning til Selskabsskatteloven, hvori det fastslås, at modregning af en filials tab indtægterne fra andre koncernbeskattede selskaber afhænger af reglerne i det andet land, hvor selskabet, der ejer filialen, er hjemmehørende, forudsat at tabet ikke kan modregnes i selskabets beregnede indkomst i det andet land. Dette krav var ikke opfyldt, da Sverige ikke i udelukker anvendelsen af et beregnet tab, der stammer fra en filial i dette land, som hører ind under selskabet med hjemsted i Sverige.
  Østre Landsret forespørger Domstolen, om det er i strid med retten til etableringsfrihed, hvis et tab, der hidrører fra filial A, som er en dansk filial af det svenske selskab Sweden 1 AB, ikke kan modregnes de skattepligtige danske indtægter i koncernen, der har NN A/S som førende koncern- og administrationsselskab - Læs mere om sagen...
 • 30/11: Andrus Ansip mødes med Hollands viceminister for økonomi og klimapolitik, Mona Keijzer, Danmarks erhvervsminister, Brian Mikkelsen, og adm. dir. for Global Cyber Alliance, Philip Reitinger , i Bruxelles.
 • 30/11: Offentliggørelse af den årlige rapport for 2016 om Erasmus+ og præsentation af erklæringen om Erasmus-generationen
  EU-Kommissionen offentliggør sin rapport om resultaterne for 2016 af Erasmus+, EU’s program for uddannelse, unge og idræt. I forbindelse med at den 1 år lange fejring af 30-årsjubilæet for programmet nærmer sig sin afslutning, offentliggør Kommissionen desuden erklæringen om Erasmus-generationen, der handler om visionerne for fremtiden.
  Baggrund:
  Hvert år fremlægger Kommissionen den seneste udvikling i Erasmus+. Rapporten indeholder fakta og figurer, der viser, hvordan budgettet er blevet brugt til at give millioner af europæere mulighed for at studere, lære, arbejde frivilligt og få erhvervserfaring i udlandet og til at støtte en række udviklingsprojekter. Kommissionen ser i år desuden ind i fremtiden efter 2020 og har i den forbindelse bedt folk fra Erasmus-generationen komme med deres bidrag til debatten om, hvordan denne fremtid skal forme sig. Deres anbefalinger bliver præsenteret sammen med den årlige rapport.
 • 30/11-1/12: Rådet (konkurrenceevne)
  Vigtigste punkter på dagsordenen: fælles digital portal, strategi for EU's industri, EU's rumprogrammer samt forskning og innovation - Læs mere...
 • 30/11: Margrethe Vestager tager imod en gruppe fra Det Radikale Venstre i Fredensborg
 • 7/12: Bliv klogere på EU’s mange forskellige karrieremuligheder fredag den 7. december hos DI (Tilmelding senest d. 4. december)- Læs mere...
 • 7/12: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 7. decamber 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 14-15/12: Næste møde i Det Europæiske Råd / Bruxelles

Detaljer

Publikationsdato
27. november 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark