Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. december 2017Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

EU i uge 49 - det sker

I denne EUge handler det bla. om Brexit, ny formand for Eurogruppen, CETA, databeskyttelse, vejafgifter, Viborg, misligholdte lån i banksektoren, ØMU'en, migration, EU-Kulturarv, sociale sikringsordninger samt om radikalisering...

latest_news_sweater_hemera-.jpg
 • 4/11: Jean-Claude Juncker mødes med Theresa May
 • 4/12: Eurogruppen
  Emner: Grækenlands tilpasningsprogram, Cypern og Spanien, skattekile på arbejde, budgetsituationen, arbejdsprogram, ØMU'en samt valg af ny formand for Eurogruppen - Læs mere...
 • 4/12: Møde i Det Blandede Ministerudvalg mellem EU og Canada
  På dagsordenen er bl.a. strategiske partnerskabsaftale, økonomi- og handelsaftale (CETA), sikkerhed og forsvar og globale spørgsmål - Læs mere...
 • 4-5/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi)
  Vigtigste punkter på dagsordenen er bl.a. databeskyttelse, kodeks for elektronisk kommunikation, cybersikkerhed, vejafgifter, lufttransport-konkurrencen samt anden pakke af mobilitetsforslag - Læs mere...
 • 5/12: Access City Award-konkurrencen bliver afgjort hvor bl.a. Viborg er med opløbet - Læs mere...
 • 5/12: Uformeldt møde i Rådet for Udenrigsanliggender - Læs mere...
 • 5/12: Rådet (økonomi og finans)
  Emnerne bliver ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, den økonomiske situation, beskatning af den digitale økonomis overskud, e-handel, indskudsforsikringsordning og misligholdte lån i banksektoren, proceduren i forbindelse med uforholdsmæssigt store underskud for Det Forenede Kongerige samt Det europæiske semester i 2018 - Læs mere...
 • 6/12: Kommissionens ugentlige møde
  På dagsordenen forventes bl.a. ØMU'en og migration - Læs mere...
 • 6/12: EU Internet Forum
  Den 6. december 2017 er kommissærerne Dimitris Avramopoulos og Julian King værter for det tredje EU Internet Forum på ministerplan. Dette forum vil samle medlemsstaterne, Europol, EU-eksperter og vigtige internetselskaber, som vil gøre status over kampen mod terroristisk indhold på internettet og diskutere, hvordan EU kan gøre mere på dette område.
  Baggrund:
  EU Internet Forum blev lanceret i december 2015 af kommissær for migration, indre anliggender og medborgerskab, Dimitris Avramopoulos for at forhindre internationale terrorgrupper i at misbruge internettet. EU Internet Forum samler EU's indenrigsministre, internetbranchen og andre stakeholdere, så de kan arbejde sammen i et frivilligt partnerskab for at løse dette komplekse problem og beskytte EU's borgere.
  På EU Internet Forum i december 2016 løftede internetselskaberne sløret for en fælles database over hashfunktioner, så det bliver lettere at opdage indhold fra terrorister på sociale medier og forhindre, at det dukker op på andre platforme. I juni 2017 opfordrede Det Europæiske Råd branchen til at udvikle ny teknologi og redskaber til automatisk konstatering og fjernelse af indhold, der opfordrer til terrorhandlinger, og det skal om nødvendigt ledsages af relevant lovgivning på EU-plan.
  EU Internet Forum har to hovedformål: at mindske adgangen til terrorindhold på nettet og at sætte civilsamfundet i stand til at øge mængden af virkningsfulde alternative fortællinger online. Det var også et af de væsentligste tilsagn, der blev givet i den europæiske sikkerhedsdagsorden, som blev fremlagt i april 2015.
 • 7/12: Bliv klogere på EU’s mange forskellige karrieremuligheder fredag den 7. december hos DI (Tilmelding senest d. 4. december) - Læs mere...
 • 7/12: Kommissionen vedtager sin månedlige pakke med overtrædelsessager
  Torsdag den 7. decamber 2017 vedtager Europa-Kommissionen sin månedlige pakke med overtrædelsessager. Disse afgørelser er en del af håndhævelsen af EU's lovgivning i EU, så borgere og virksomheder fuldt ud kan få fordel af det indre marked.
  Baggrund:
  EU's medlemsstater skal overholde EU-retten korrekt og rettidigt. Europa-Kommissionen er vogter af traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) og fører tilsyn med anvendelsen af EU-retten under EU-Domstolens (Domstolen) kontrol. Artikel 258 i TEUF giver Kommissionen ret til at tage retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke overholder sine forpligtelser i henhold til EU-retten.
  Kommissionen og medlemsstaten vil først have en uformel bilateral dialog. Hvis de ikke kan finde frem til en løsning, der er i overensstemmelse med EU-retten, kan Europa-Kommissionen åbne en formel traktatbrudsprocedure ved at sende en åbningsskrivelse (åbningsskrivelse, artikel 258 i TEUF) til den pågældende medlemsstat. Hvis Kommissionen ikke modtager et tilfredsstillende svar, fremsætter Kommissionen en begrundet udtalelse til medlemsstaten om, at medlemsstaten skal overholde sine forpligtelser inden for en given tidsfrist (artikel 258 i TEUF). Hvis medlemsstaten ikke sender et (tilfredsstillende) svar efter at have modtaget den begrundede udtalelse, så indbringer Kommissionen den pågældende medlemsstat for EU-domstolen (Domstolen, artikel 258 i TEUF).
  Hvis medlemsstaten stadig ikke overholder forpligtelserne, lancerer Kommissionen en anden traktatbrudsprocedure ved at sende en anden åbningsskrivelse. I en anden dom kan Domstolen, på grundlag af et forslag fra Europa-Kommissionen, pålægge den pågældende medlemsstat at betale et fast beløb og/eller en daglig tvangsbøde (artikel 260, stk. 2 i TEUF). Hvis EU-direktiver ikke rettidigt er blevet omsat til national lovgivning, kan Kommissionen foreslå bøder uden, at der er brug for en anden dom (artikel 260, stk. 3 i TEUF).
 • 7/12: Det Europæiske År for Kulturarv (2018) bliver skudt i gang - Læs mere...
 • 7/12: Dom i sag C-189/16 Zaniewicz-Dybeck
  I 1980 flyttede Boguslawa Zaniewicz-Dybeck, der er født i 1940, fra Polen til Sverige. I 2005 ansøgte hun om folkepension.
  I 2008, traf Försäkringskassan afgørelse om folkepension til Boguslawa Zaniewicz-Dybeck og beregnede i den forbindelse garantipensionen til nul kroner. Försäkringskassan begrundede dette med, at Boguslawa Zaniewicz-Dybeck havde haft både polske og svenske forsikringsperioder. Garantipensionen blev således beregnet dels på grundlag af nationale bestemmelser, dels på grundlag af pro rata-princippet i EU-lovgivningen. I Polen tildeltes forsikringsperioderne en pensionsmæssig værdi, der svarer til den gennemsnitlige værdi af de svenske perioder.
  Den øverste forvaltningsdomstol har spurgt Domstolen, om bestemmelserne i forordningen om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskaber, betyder at forsikringsperioder, der er tilbagelagt i et andet medlemsland i forbindelse med beregningen af den svenske garantipension, kan tildeles en pensionsmæssig værdi, der svarer til den gennemsnitlige værdi af de svenske perioder, når den kompetente institution foretager en pro rata-beregning - Læs mere...

 • 7-8/12: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik)
  Punkter på dagsordenen: tilgængelighedskrav til produkter og tjenesteydelser, koordinering af de sociale sikringsordninger, ligebehandling og balance mellem arbejdsliv og privatliv, lægemiddelpolitikken, digital sundhed og om grænseoverskridende aspekter af alkoholpolitik - Læs mere...
 • 7-8/12: Rådet (retlige og indre anliggender)
  Ministrene skal bl.a. tale om radikalisering, EU-informationssystemer, indefrysning og konfiskation samt om strafferegistre - Læs mere...

 • 14-15/12: Næste møde i Det Europæiske Råd / Bruxelles
 • 15/12: Eurotopmøde
  Eurotopmødet finder sted i et inklusivt format med 27 medlemsstater - Læs mere...
 • 15/12: Det Europæiske Råd (artikel 50)
  Seneste udvikling mht. Brexit inkl. borgernes rettigheder, Irland og finansielle forpligtelser - Læs mere...

Detaljer

Publikationsdato
4. december 2017
Forfatter
Repræsentationen i Danmark