Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse2. december 2022Repræsentationen i Danmark6 min læsetid

EU i uge 49 - det sker...

Margrethe Vestager og Valdis Dombrovskis deltager i det tredje ministermøde i Handels- og Teknologirådet (TTC) med USA, topmødet mellem EU og Vestbalkan i Tirana, Ungarn, Ukraine samt en ligestillingspakke og næste års fiskerimuligheder

December2022

 

 • 5/12: Eurogruppen / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: vurdering af eurolandenes udkast til budgetplaner og af budgetsituationen og udsigterne for euroområdet, henstillingerne for euroområdet for 2023; forelæggelse ved Kommissionen, Kommissionens meddelelse om retningslinjer for en reform af EU's ramme for økonomisk styring – udkast til arbejdsplan om aspekter vedrørende euroområdet, overvågningsrapporter efter programgennemførelsen: Cypern, Irland, Portugal, Spanien, Grækenland: overvågningsrapport efter programgennemførelsen og politisk betingede gældsforanstaltninger, valg af formanden for Eurogruppen, Eurogruppens arbejdsprogram for første halvår af 2023 samt i et inklusivt format: den makroøkonomiske udvikling og de makroøkonomiske udsigter - Læs mere...

 

 • 5/12: Margrethe Vestager og Valdis Dombrovskis deltager i det tredje ministermøde i Handels- og Teknologirådet (TTC) ved University of Maryland, College Park. Den amerikanske delegation vil blive ledet af USA's handelsrepræsentant, Katherine Tai, udenrigsminister Antony Blinken, og handelsminister Gina Raimondo - Pressemeddelelse
  EU og USA lancerede TTC på deres topmøde i Bruxelles den 15. juni 2021. TTC fungerer som et forum for EU og USA for koordinering af centrale handels- og teknologispørgsmål og intensivering af det transatlantiske samarbejde på dette område ud fra fælles demokratiske værdier. Der blev nedsat 10 arbejdsgrupper inden for bl.a. standarder, kunstig intelligens, halvledere, eksportkontrol og globale handelsudfordringer.

 

 • 5/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (transport)) / Bruxelles
  Transportministrene opfordres til at vedtage en generel indstilling til forslaget til en revideret forordning om det transeuropæiske transportnet (TEN-T). Ambitionen med TEN-T-politikken er at sikre bæredygtig og effektiv transport i hele Unionen og samtidig styrke den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed. Det specifikke forslag har til formål at skabe et pålideligt, problemfrit transeuropæisk transportnet af høj kvalitet, der sikrer bæredygtig konnektivitet i hele Den Europæiske Union uden fysiske afbrydelser, flaskehalse eller manglende forbindelser senest i 2050.
  Ministrene skal også vedtage konklusioner om den igangværende udvikling af transport ad indre vandveje (NAIADES III-programmet), som på ny bekræfter dettes betydning og understreger behovet for fuld udvikling af dets potentiale på bæredygtig vis - Læs mere...

 

 • 6/12: Nyt europæisk Bauhaus: åbning for ansøgninger til priserne 2023 - Læs mere...

 

 • 6/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (telekommunikation)) / Bruxelles
  Telekommunikationsministrene forventes at vedtage generelle indstillinger til to centrale lovgivningssager med henblik på EU's digitale omstilling: forordningen om harmoniserede regler for kunstig intelligens (forordningen om kunstig intelligens) og den reviderede forordning om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (eIDAS) - Læs mere...

 

 • 6/12: Topmødet mellem EU og Vestbalkan i Tirana i Albanien
  Dette er det første topmøde nogensinde mellem EU's og Vestbalkans ledere, der finder sted på det vestlige Balkan - Pressemeddelelse
  Topmødet er en lejlighed til på ny at bekræfte den centrale betydning af et strategisk partnerskab mellem EU og Vestbalkan, en region med et klart EU-perspektiv.
  De vigtigste emner, der skal drøftes, vil være: fælles håndtering af konsekvenserne af den russiske aggression mod Ukraine, intensivering af det politiske engagement, styrkelse af sikkerheden og opbygning af modstandsdygtighed over for udenlandsk indblanding samt håndtering af udfordringerne i forbindelse med migration, bekæmpelse af terrorisme og organiseret kriminalitet
  Lederne forventes at udsende en erklæring ved topmødets afslutning og alle 27 EU-medlemsstaterne og partnerne på Vestbalkan er indbudt til topmødet
  Ursula von der Leyen deltager - Læs mere...

 

 • 6/12: Rådet for Økonomi og Finans / Bruxelles
  Vigtigste punkter på dagsordenen: Ungarn, Ukraine, beskatning,  evaluering af den økonomiske styring, det europæiske semester 2023, energibeskatning, EU's nye egne indtægter, lovgivningsforslag om finansielle tjenesteydelser, gennemførelsen af EU-budgettet, adfærdskodeks for erhvervsbeskatning samt beskatningsspørgsmål - Læs mere...

 

 • 7/12: Høring i sag C-508/21P Dansk Erhverv mod Kommissionen om gebyr på ikke-genanvendelige drikkevareemballage m.m. - Læs mere...

 

 • 7/12: Kommissionens ugentlige møde / Bruxelles    
  Emnerne forventes bl.a. at blive: moms og beskatning, pakke om styrkelse af kapitalmarkederne inkl. retsakten om børsnotering og et initiativ om harmonisering af visse aspekter af den materielle ret om insolvensbehandling samt en ligestillingspakke - Læs mere...

 

 • 7/12: Ursula von der Leyen holder en af hovedtalerne i anledning af Bocconi Universitets 120-års jubilæum og mødes med Italiens præsident, Sergio Mattarella, i Milano i Italien

 

 • 8/12: Ursula von der Leyen modtager medlemmerne af den tyske Forbundsdags EU-udvalg

 

 • 8/12: Margrethe Vestager og Valdis Dombrovskis vil udveksle synspunkter om den seneste udvikling i arbejdet i Handels- og Teknologirådet mellem EU og USA med EP-udvalg INTA

 

 • 8/12: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (beskæftigelse og socialpolitik)) / Bruxelles
  Formandskabet sigter mod, at man når frem til en generel indstilling (en fælles holdning fra medlemsstaterne) til 2 direktivforslag: et om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde og et om beskyttelse af arbejdstagere mod farerne ved at være udsat for asbest.
  Pleje vil være et andet vigtigt emne på Rådets samling. Ministrene skal drøfte den europæiske plejestrategi, og planen er at få vedtaget henstillinger om økonomisk overkommelig langtidspleje af høj kvalitet og om førskoleundervisning og børnepasning.
  Andre emner: det europæiske semester 2023 samt ligestilling og social inklusion - Læs mere...

 

 

 • 9/12: Ursula von der Leyen deltager i topmødet for landene i Den Sydeuropæiske Union (MED-9) i Alicante i Spanien

 

 • 9/12: Margrethe Vestager er i København
  Her holder hun en af hovedtalerne om den aktuelle geopolitiske situation ved et arrangement afholdt af Finanssektorens Fagforening. Derudover mødes hun med medlemmer af Europaudvalget i Folketinget og med Euro-Tech Sustainability-talenter fra Danmarks Tekniske Universitet.

 

 • 9/12: Rådet (beskæftigelse, socialpolitik, sundhed og forbrugerpolitik (sundhed)) / Bruxelles
  Bekæmpelse af kræft og vaccination vil være de centrale emner på Rådets samling om sundhed. Ministrene planlægger at ajourføre Rådets henstilling om kræftscreening (der går tilbage til 2003) og godkende konklusioner om vaccination som et af de mest effektive redskaber til forebyggelse af sygdomme. Emnet for ministrenes orienterende debat vil være indkøb af covid-19-vacciner - Læs mere...

 

 • 10/12: Ursula von der Leyen modtager via videokonference på vegne af Europa-Kommissionen den europæiske bæredygtighedspris, Prix Film4Climate, i forbindelse med uddelingen af den 35. europæiske filmpris

 

 • 11-12/12: Rådet (landbrug og fiskeri) /Bruxelles
  Som det er tilfældet hvert år i december, mødes landbrugs- og fiskeriministrene for at nå frem til en politisk aftale om fiskerirettigheder for 2023 i EU-farvande og andre farvande, Atlanterhavet, Nordsøen, Middelhavet og Sortehavet. Rådets afgørelse vil være baseret på et forslag fra Europa-Kommissionen, der tager hensyn til den bedste foreliggende videnskabelige rådgivning, målene for den fælles fiskeripolitik og det maksimale bæredygtige udbytte (MSY) for hver art.
  Ministrene skal drøfte den aktuelle markedssituation i medlemsstaterne, navnlig i lyset af den igangværende russiske krig mod Ukraine. Ministrene forventes at understrege de høje inputpriser samt energi- og gødningskrisen og det pres, som krisen lægger på både landbrugere og forbrugere.
  Ministrene skal ogs[ udveksle synspunkter om de strategiske planer under den fælles landbrugspolitik på baggrund af den aktuelle situation i Ukraine og de nye udfordringer, som dette frembyder for både landbrugs- og fiskerisektoren samt tale om dyrevelfærd - Læs mere...

 

-

 

 • 15-16/12: Det Europæiske Råd / Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
2. december 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark