Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Meddelelse16. december 2022Repræsentationen i Danmark2 min læsetid

EU i uge 51 - det sker...

Sidste uge inden jul byder på bekæmpelse af menneskehandel, to møder i Rådet - energi og miljø - samt dom i en dansk sag om familiesammenføring m.m.

December 2022

 

 • 19/12: Rådet (transport, telekommunikation og energi (energi)) / Bruxelles
  EU's energiministre vil sigte mod en generel indstilling til forslaget om reduktion af metanemissioner i energisektoren.
  Forslaget til forordning vil kræve, at olie-, gas- og kulsektoren måler, rapporterer og verificerer (MRV) metanemissioner. Det vil foreslå strenge regler for detektion og reparation af metanlækager og for begrænsning af udluftning og afbrænding. Det vil dække direkte metanemissioner fra olie-, fossilgas- og kulsektoren og fra biometan, når det er injiceres i gasnettet.
  Dette forslag indgår i anden pakke af forslag under Fit for 55-pakken, der har til formål at tilpasse EU's klima- og energilovgivning til den europæiske klimalovs emissionsreduktionsmål for 2030.
  Rådet vil også sigte mod at nå frem til en generel indstilling til forslaget til REPowerEU-direktivet, der vil ændre EU-lovgivningen om vedvarende energi, energieffektivitet og bygningers energimæssige ydeevne.
  Formandskabet vil forelægge en situationsrapport om gaspakken, der omfatter et forslag til direktiv og et forslag til forordning om fælles regler for de indre markeder for vedvarende gas, naturgas og brint. Herefter følger en udveksling af synspunkter - Læs mere...

 

 • 19/12: Kommissionen fremlægger et forslag om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel - Læs mere...

 

 • 20/12: Rådet for Miljø / Bruxelles
  EU's miljøministre skal udveksle synspunkter om et forslag til en forordning om naturgenopretning.
  Forslaget har til formål at hjælpe til at genoprette europæiske habitater, hvoraf 80 % er i dårlig stand. Forslaget vil fastsætte specifikke retligt bindende mål og forpligtelser for naturgenopretning i hvert af de anførte økosystemer – fra skov- og landbrugsarealer til marine økosystemer samt ferskvands- og byøkosystemer. De foreslåede foranstaltninger vil dække mindst 20 % af EU's land- og havområder senest i 2030 og alle økosystemer, som har behov for at blive genoprettet, inden 2050.
  Medlemsstaterne vil skulle indføre effektive og områdebaserede genopretningsforanstaltninger for at nå de økosystemspecifikke mål og planlægge ud i fremtiden ved at udvikle nationale genopretningsplaner i tæt samarbejde med videnskabsfolk, interesserede parter og offentligheden. Forslaget vil også definere biodiversitetsindikatorer til måling af fremskridt.
  Under Eventuelt vil formandskabet orientere ministrene om status for forslagene om fluorholdige gasser, om stoffer, der nedbryder ozonlaget, om industrielle emissioner og om overførsel af affald.
  Kommissionen vil fremlægge sine seneste forslag som led i nulforureningspakken, herunder om luftkvalitet, prioriterede stoffer i overfladevand og grundvand og rensning af byspildevand. Kommissionen vil også fremlægge pakken om cirkulær økonomi, der omfatter forslag om revision af lovgivningen om emballage og emballageaffald og om certificering af kulstoffjernelse. Desuden fremlægger Kommissionen politikrammen for biobaseret, bionedbrydeligt og komposterbart plast - Læs mere...

 

 • 22/12: Dom i sagen vedrørende udlændingenævnet om familiesammenføring, tyrkisk statsborger og standstill-klausul
  Forslag til afgørelse kom den 8. september 2022 - Læs mere...
       

-

 • 1/1-30/6-2023: Svensk formandskab 1. halvår 2023 - Læs mere...

-

 • 23-24/3-2023: Det Europæiske Råd mødes i Bruxelles

Kilder

Detaljer

Publikationsdato
16. december 2022
Forfatter
Repræsentationen i Danmark