Gå til hovedindholdet
Europa-Kommissionens logo
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel29. september 2021

EU-missioner - en ny måde at arbejde sammen på...

Kommissionen har iværksat fem nye EU-missioner, som udgør en ny og innovativ måde at arbejde sammen og forbedre tilværelsen for mennesker i og uden for Europa på.

EU-flag

EU-missionerne sigter mod at håndtere store udfordringer på sundheds-, klima- og miljøområdet og nå ambitiøse og inspirerende mål på disse områder.

Som en nyskabelse inden for rammerne af Horisont Europa og derudover et originalt koncept i EU's politik, som samler flere af Kommissionens tjenestegrene under ni kollegiemedlemmers myndighed, vil der via missionerne blive ydet støtte til forskning med henblik på at opfylde Kommissionens vigtigste prioriteter og finde løsninger i forbindelse med nogle af de største udfordringer, vi står over for i dag: bekæmpelse af kræft, tilpasning til klimaændringer, beskyttelse af oceaner, have og vandområder, grønnere byer og sikring af en sund jordbund og sunde fødevarer. De udgør et nyt redskab, som omfatter en række foranstaltninger såsom forsknings- og innovationsprojekter, politiske foranstaltninger og lovgivningsinitiativer med henblik på at nå konkrete mål med stor samfundsmæssig virkning inden for en nærmere fastsat tidsplan. Ved hjælp af de fem missioner skal der inden 2030 findes løsninger i forbindelse med vigtige globale udfordringer:

  1. Tilpasning til klimaændringer: støtte til mindst 150 europæiske regioner og lokalsamfund med henblik på, at de bliver klimarobuste inden 2030
  2. Kræft: samarbejde med Europas kræfthandlingsplan for inden 2030 at forbedre tilværelsen for mere end 3 millioner mennesker gennem forebyggelse, behandling og løsninger, for at sikre patienter et længere og bedre liv
  3. Genopretning af vores oceaner og vandområder inden 2030
  4. 100 klimaneutrale og intelligente byer inden 2030
  5. En jordpagt for Europa: 100 levende laboratorier og "fyrtårne" skal føre an i omstillingen hen imod en sund jordbund inden 2030.

 

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler: "Vi har i dag iværksat fem nye missioner. En mission er et nyt og innovativt redskab — en ny måde at arbejde sammen på inden for rammerne af Horisont Europa. De udgør også et originalt koncept i EU's politik. Missionerne er tilsagn om at finde løsninger på nogle af de største udfordringer, vi står over for i dag: bekæmpelse af kræft, tilpasning til klimaændringer, beskyttelse af oceaner, have og vandområder, grønnere byer og sikring af en sund jordbund og sunde fødevarer. Det er en række foranstaltninger — såsom forsknings- og innovationsprojekter, politiske foranstaltninger og lovgivningsinitiativer samt inddragelse af borgerne — med henblik på at nå konkrete mål med stor samfundsmæssig virkning. Vi ønsker at finde løsninger i forbindelse med vigtige globale udfordringer inden 2030!."

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, udtaler: "Bekæmpelsen af covid-19-pandemien har vist, at det kun er muligt at løse vores største problemer ved hjælp af en kollektiv indsats, der er forankret i forskning og innovation. Det er også udgangspunktet for de dristige og ambitiøse EU-missioner. De vil mobilisere EU's enorme potentiale og samle instrumenter og politikker med henblik på at nå vigtige mål. Og alt dette sammen med borgerne, som lige fra start til slut vil blive inddraget."

Kommissionen vedtog i dag en meddelelse om EU-missioner, som er startskuddet for missionerne, efter at de individuelle planer for missionerne tidligere på sommeren blev godkendt.

EU-missioner inden for Horisont Europa og andre initiativer

Missioner er en nysamarbejdsorienteret tilgang til håndtering af nogle af vor tids største udfordringer. De giver mandat til at nå specifikke mål inden for en fastsat frist. De vil også skabe resultater ved, at forskning og innovation gives en ny rolle kombineret med nye former for forvaltning og samarbejde samt med en ny måde at inddrage borgerne på, herunder de unge.

For eksempel planlægges det inden for rammerne af missionen for tilpasning til klimaændringer at stille 100 mio. EUR til rådighed til storstilede demonstrationsprojekter, der er tilpasset de lokale forhold, med henblik på at bekæmpe store klimaafledte farer som f.eks. oversvømmelser. Inden for rammerne af missionen til bekæmpelse af kræft planlægges det at indføre en ny fælles forvaltningsmodel for at sikre en systematisk og effektiv integration af forskning, innovation og den relevante politiske udvikling på kræftområdet i Europa. Med missionen for genopretning af oceaner, have og vandområder vil der blive skabt et netværk af "fyrtårne" ved have og vandområder med henblik på at gennemføre missionen og udvide nettet af beskyttede havområder. Inden for rammerne af missionen for klimaneutrale og intelligente byer vil udvalgte byer inddrage deres borgere i udarbejdelsen af "klimabykontrakter", som skal være med til at nå målet om klimaneutralitet inden 2030. Og med missionen for en jordpagt vil borgerne blive tilskyndet til at deltage i videnskabelige initiativer, som inddrager borgerne, med henblik på kollektivt at forbedre jordbundens sundhed.

Missionerne indgår i Horisont Europa, men gennemførelsen af dem vil gå langt videre end til forskning og innovation for at udvikle nye løsninger og forbedre europæernes tilværelse. Deres nyskabende aspekt og merværdi består i, at de skal fungere som en portefølje af foranstaltninger, der omfatter forskellige instrumenter, forretningsmodeller og offentlige og private investeringer på EU-plan og regionalt og lokalt plan. For at missionerne kan blive vellykkede, vil det være vigtigt, at de støttes via andre europæiske og nationale programmer. Hver mission vil have en specifik tidsramme og et specifikt budget, der er skræddersyet til den udfordring, der skal håndteres, og den tilsvarende gennemførelsesplan.

EU-missionerne er direkte henvendt til borgerne og inddrager dem i udformningen, gennemførelsen og overvågningen af missionerne. Medlemsstaterne, regionerne og en bred vifte af interessenter fra den offentlige og den private sektor vil blive inddraget for at bidrage til at sikre varige resultater for alle EU-borgere.

Missionerne understøtter Kommissionens prioriteter såsom den europæiske grønne pagt, et Europa klar til den digitale tidsalder, den europæiske kræfthandlingsplan, en økonomi, der tjener alle og et nyt europæisk Bauhaus. For eksempel udgør missionen for tilpasning til klimaændringer allerede et konkret element i den nye klimatilpasningsstrategi, ligesom missionen for bekæmpelse af kræft gør det i Europas kræfthandlingsplan, og missionen for en sund jordbund er et flagskibsinitiativ i den langsigtede vision for EU's landdistrikter.

Kommissionen offentliggjorde den 23. september en særlig Eurobarometerundersøgelse om videnskab og teknologi. Resultaterne af EU-undersøgelsen vidner om den folkelige støtte til videnskab og innovation med henblik på at finde løsninger i forbindelse med de udfordringer, der er omfattet af missionerne. Europæerne anser f.eks. i overvældende grad sundhed og grøn energi som områder, hvor videnskab og innovation vil få en positiv indvirkning på deres tilværelse de kommende 20 år.

De næste skridt

I dag blev den fase indledt, hvor EU-missionerne skal gennemføres fuldt ud. Det første Horisont Europa-arbejdsprogram for 2021-2022, der blev offentliggjort den 16. juni, omfatter en række foranstaltninger, som skaber grundlaget for deres gennemførelse. Det vil inden årets udgang blive ajourført med en fuldstændig tidsplan for forskning og innovation. Parallelt hermed vil der i forbindelse med missionerne blive indledt en dialog med de deltagende regioner, byer og organisationer samt borgere i medlemsstaterne.

Baggrund

På grundlag af de forslag, som førende eksperter i missionsudvalgene overdrog til Kommissionen i september 2020, blev der indkredset fem missioner i den strategiske plan for Horisont Europa. Via Horisont Europa ydes der en indledende finansiering til missioner på op til 1,9 mia. EUR frem til 2023. I oktober 2020 godkendte Kommissionen de fem foreslåede missioner. Derefter begyndte den forberedende fase med henblik på at udvikle fem detaljerede gennemførelsesplaner om bl.a. mål, måder til at nå målene på og resultatindikatorer. Kommissionen vurderede disse planer på grundlag af specifikke kriterier.

Detaljer

Publikationsdato
29. september 2021