Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. september 2018Repræsentationen i Danmark4 min læsetid

EU-strategi om forbindelserne mellem Europa og Asien

Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik har i dag vedtaget en fælles meddelelse med EU's vision for en ny og omfattende strategi, der skal styrke forbindelserne mellem Europa og Asien.

EU skærper sin strategi for at styrke forbindelserne mellem Europa og Asien

Den fælles meddelelse tager udgangspunkt i Den Europæiske Unions egne erfaringer med at styrke forbindelserne mellem sine medlemsstater samt forbindelserne med og i andre regioner. Meddelelsen vil med fokus på bæredygtige, omfattende og regelbaserede forbindelser være en retningslinje for EU's optræden udadtil på dette område og indgå i gennemførelsen af Den Europæiske Unions globale strategi.

Bæredygtig, omfattende og regelbaseret: Konnektivitet ifølge EU

EU vil kombinere en principbaseret tilgang til konnektivitet og en anerkendelse af, at Asien omfatter forskellige regioner med lande præget af meget varierende udviklingsniveau og økonomiske modeller, med konkrete tiltag inden for tre indsatsområder:

  1. Oprettelse af transportforbindelser, energinet og digitale net samt personlige kontakter
  2. Tilbud om konnektivitetspartnerskaber til asiatiske lande og organisationer
  3. Fremme af bæredygtig finansiering ved hjælp af forskellige finansielle instrumenter.

Oprettelse af grænseoverskridende netværk

En effektiv infrastruktur og velfungerende forbindelser skaber vækst og arbejdspladser og muliggør befordring af personer og varer. EU vil udvide sit eget netværk og bidrage til at oprette nye uden for dets grænser inden for områder lige fra transportforbindelser til energinet og fra personlige kontakter til digitale net.

EU's transeuropæiske transportnet (TEN-T) udvides i øjeblikket til lande, der grænser op til Asien. EU bør nu forbinde TEN-T med netværk i Asien. EU's digitale indre marked danner grundlag for at styrke handelen med digitale tjenester, mens dets Digital4Development-strategi fremmer en socioøkonomisk udvikling. Vi vil dele ud af vores erfaringer med at etablere regionale, liberaliserede energimarkeder med fokus på en markedsorienteret omstilling til ren energi. Vi vil fortsat arbejde for personudveksling og menneskelig mobilitet, f.eks. inden for uddannelse, forskning, innovation, kultur og turisme.

Udvikling af stærke bilaterale og globale konnektivitetspartnerskaber

Den måde, vi har indrettet vores verden på, afhænger af en sikker og problemfri passage af varer, tjenesteydelser og personer. Med et dokumenteret regelbaseret, retfærdigt og gennemsigtigt indre marked samarbejder Den Europæiske Union med partnere uden for EU's grænser med det formål at fremme lignende tilgange til bæredygtige forbindelser.

EU vil fortsat indgå bilaterale konnektivitetspartnerskaber. Forbindelsesplatformen mellem EU og Kina vil f.eks. hjælpe begge parter med at skabe synergi og behandle divergerende opfattelser. På regionalt plan kan EU trække på sine tidligere erfaringer med at styrke forbindelser og integrere forskellige regionale samarbejdsstrukturer, f.eks. i landene omkring Østersøen og Sortehavet, samt sin erfaring med ASEAN og sin deltagelse i ASEM-processen. Den Europæiske Union vil i forbindelse med sin indsats for et øget samarbejde og styrkede forbindelser på regionalt plan blive i stand til at udbrede sin bæredygtige og regelbaserede konnektivitetsmodel. Endelig vil Den Europæiske Union samarbejde med internationale organisationer om at fastlægge de lovgivningsmæssige rammer og konkrete forbindelser, herunder samarbejde om at sætte internationale standarder. Verdenshandelsorganisationen, Det Internationale Energiagentur, Den Internationale Søfartsorganisation og FN's organer er blot nogle få af de fora, hvor Den Europæiske Union nu og i fremtiden vil arbejde for at opnå en bæredygtig og retfærdig global praksis.

Opnåelse af en bæredygtig investeringsfinansiering

Det anslås, at der i Asien vil være behov for årlige infrastrukturinvesteringer på 1,3 bio. EUR, hvilket under forudsætning af stabile lovgivningsmæssige rummer et betydeligt potentiale for europæiske virksomheder. EU vil stræbe efter at kombinere finansieringskilder fra internationale finansielle institutioner, multilaterale udviklingsbanker og den private sektor, hvilket sikrer en bæredygtig national og international finansiering af forbindelserne og samtidig garanterer gennemsigtighed og lige vilkår for virksomhederne. Det er lykkedes at udløse investeringer til infrastruktur og konnektivitet ved hjælp af en samlet tilgang til investeringsfinansiering, som Den Europæiske Fond for Strategiske Investeringer har anvendt som de første i Europa, og som uden for EU er blevet benyttet i forbindelse med særlige geografiske investeringsfaciliteter. Sammenholdt med Kommissionens forslag om en styrket optræden udadtil i forbindelse med EU's kommende flerårige finansielle ramme (2021-2027) åbner dette betydelige muligheder for en endnu højere grad af intelligent, innovativ og flerdimensionel investeringsfinansiering i og omkring Asien.

Hvis forholdet mellem Europa og Asien styrkes via transportforbindelser, energinet, digitale net og personlige netværk, vil det gøre samfund og regioner mere modstandsdygtige, lette samhandelen, fremme den regelbaserede verdensorden og bane vejen for en mere bæredygtig fremtid med lavere kulstofemissioner. I denne fælles meddelelse oplyses der om EU's samarbejde med dets partnere, lige fra nabolandene til Stillehavsområdet, til gavn for befolkningen i Europa og i de lande, der værdsætter værdien af vores tilgang til konnektivitet.

Baggrundsinformation

I den fælles meddelelse, som i dag blev vedtaget af Europa-Kommissionen og Den Europæiske Unions højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, fremlægges elementerne til en EU-strategi for, hvordan forbindelserne mellem Europa og Asien styrkes.

Forslagene i den fælles meddelelse vil nu blive behandlet i Europa-Parlamentet og Rådet og vil indgå i drøftelserne vedrørende konnektivitet på det kommende asiatisk-europæiske topmøde (ASEM), som afholdes i Bruxelles den 18.-19. oktober.

Detaljer

Publikationsdato
19. september 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark