Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel5. december 2018Repræsentationen i Danmark5 min læsetid

Euroens internationale rolle...

Forud for det kommende møde i Det Europæiske Råd og eurotopmødet i december præsenterer Kommissionen veje til, hvordan euroens rolle kan styrkes i en verden i forandring.

Euro ©shutterstock

I sin tale om Unionens tilstand i september 2018 fremhævede Jean-Claude Juncker euroens strategiske betydning og behovet for at sikre, at den fælles valuta kan spille sin rolle fuldt ud på den internationale scene. Understøttet af kommende afgørelser om en styrkelse af Den Økonomiske og Monetære Union, færdiggørelse af bankunionen og fremskridt med kapitalmarkedsunionen skal euroen udvikle sin globale rolle og fuldt ud afspejle euroområdets politiske, økonomiske og finansielle vægt. Med henblik herpå skitserer Kommissionen i dag i en meddelelse de fordele, som en sådan styrket international rolle for euroen vil have for EU og det internationale finansielle system, og den foreslår en række initiativer, der kan styrke den fælles valutas rolle. Som led i denne indsats har Kommissionen vedtaget en henstilling om euroens internationale rolle på energiområdet, hvori den gør sig til talsmand for en bredere anvendelse af euroen i denne strategiske sektor.

Promoveringen af euroens internationale rolle er led i EU's tilsagn om en åben, multilateral og regelbaseret global økonomi og handel. Dette kommer på et tidspunkt, hvor de seneste globale tendenser, fremkomsten af nye økonomiske magter sammen med udviklingen af nye teknologier støtter en potentiel overgang til et mere diversificeret og multipolært system af flere globale valutaer.

Beslutningen om at anvende en bestemt valuta i ligger i sidste ende hos markedsdeltagerne, og målet er ikke at gribe ind i den kommercielle frihed eller begrænse valgmulighederne. En styrket rolle for euroen vil imidlertid bidrage til at forbedre det internationale finansielle system, skabe nye muligheder for markedsaktører i hele verden og gøre den internationale økonomi mindre sårbar over for chok. På hjemmefronten vil den også sætte EU i stand til bedre at beskytte sine borgere og virksomheder, fastholde sine værdier og fremme sine interesser i forbindelse med udformningen af globale anliggender i overensstemmelse med regelbaseret multilateralisme. En mere udbredt global anvendelse af euroen vil mindske omkostninger og risici for europæiske virksomheder samt husholdningernes renteudgifter.

Initiativer til en styrkelse af euroens rolle

  • færdiggørelse af Den Økonomiske og Monetære Union, bankunionen og kapitalmarkedsunionen. Kun syv af Kommissionens 40 centrale forslag til Europa-Parlamentet og Rådet på disse områder er blevet vedtaget
  • supplerende foranstaltninger til fordel for en dyb europæisk finansiel sektor, herunder stærkere europæiske finansielle markedsinfrastrukturer, solide rentebenchmarks og et integreret system til øjeblikkelige betalinger i EU
  • initiativer i forhold til den finansielle sektor: et løbende samarbejde mellem centralbanker for at sikre finansiel stabilitet, forøgelse af europæiske aktørers eurodenominerede gældsinstrumenter, udvikling af et økonomisk diplomati til at fremme brugen af euroen og yde teknisk bistand til en forbedring af udenlandske aktørers adgang til eurobetalingssystemet, særlig inden for rammerne af planen for europæiske eksterne investeringer.

En bredere anvendelse af euroen i strategiske sektorer

Kommissionen opfordrer ligeledes medlemsstaterne til at udbrede anvendelsen af euroen i strategiske sektorer. Trods deres position som storaftagere samt større producenter handler europæiske virksomheder fortsat i amerikanske dollar på centrale strategiske markeder og endda indbyrdes. Dette udsætter virksomhederne for valutarisici og poltiske risici såsom ensidige beslutninger, der direkte påvirker de USD-denominerede transaktioner. I denne kontekst har Kommissionen i dag vedtaget en henstilling for at fremme en mere udbredt anvendelse af euroen i forbindelse med internationale energiaftaler og transaktioner. Dette vil give europæiske virksomheder mulighed for at drage fordel af større autonomi og finansiere sig selv med mindsket risiko for retslige indgreb fra tredjelandes domstoles side. Dette vil støtte EU's mål om at opbygge en energiunion, der garanterer sikre, levedygtige og tilgængelige energiforsyninger.

Kommissionen vil også indlede en række målrettede høringer af interesserede parter og aflægge rapport om resultaterne i løbet af sommeren 2019.

  • Kommissionen vil påbegynde en høring om markedspotentialet for en udbredelse af eurodenominerede transaktioner med olie, raffinerede produkter og gas.
  • Med hensyn til andre råstoffer (metaller og mineraler) og landbrugsfødevarer vil Kommissionen høre interessenterne for at identificere, hvordan den eurodenominerede handel kan forøges.
  • Der vil også blive iværksat en høring for at undersøge muligheden for at øge anvendelsen af euro i transportindustrien.

Kommissionen opfordrer stats- og regeringscheferne til at drøfte euroens internationale rolle under december måneds møde i Det Europæiske Råd og eurotopmødet.

Baggrund

I sin tale i 2018 om Unionens tilstand pegede Jean-Claude Juncker på en række politikker, der skal fremme anvendelsen af euroen som international valuta: "Trods kritikken er euroen med sine kun 20 år allerede en pæn succes. På globalt plan er den nu den næstmest anvendte reservevaluta, idet 60 lande har knyttet deres valuta til den på en eller anden måde. Men vi skal gøre mere, for at vores fælles valuta kan udfylde sin rolle fuldt ud i international sammenhæng."

Euroen er i dag den næstvigtigste internationale valuta. Omkring 340 millioner europæiske borgere anvender eurosedler og euromønter hver eneste dag i euroområdets 19 medlemsstater. Omkring 60 lande i verden anvender allerede eller vil anvende euroen eller har knyttet deres valuta til euroen. Euroen er en bredt accepteret valuta til internationale betalinger, og en betydelig andel af udenlandske centralbankers internationale reserver og gældsinstrumenter på internationale markeder er denomineret i euro.

Omkring 36 % af værdien af internationale transaktioner blev faktureret eller afregnet i euro i 2017. Euroen repræsenterer omkring 20 % af udenlandske centralbankers internationale reserver. Dette er mere end euroområdets andel af det globale bruttonationalprodukt.

Den offentlige støtte til euroen har ligget konstant højt i EU, især i de lande, der allerede anvender euroen. Europæerne peger på euroen som et af hovedsymbolerne på Den Europæiske Union. Den har medført synlige og meget praktiske fordele for europæiske husholdninger, virksomheder og regeringer i form af stabile priser, lavere transaktionsomkostninger, mere gennemsigtige og konkurrenceprægede markeder og øget samhandel. Den gør det lettere at rejse og bo i udlandet, sænker renteniveauet og beskytter opsparinger.

Ti år efter en finanskrise, der rystede verden, er Den Økonomiske og Monetære Union blevet gjort betydeligt stærkere, men arbejdet er ikke slut. Med udgangspunkt i den vision, der blev beskrevet i de fem formænds rapport fra juni 2015 og videreudviklet i debatoplæggene om en dybere ØMU og fremtiden for EU's finanser i foråret 2017, fastsatte Europa-Kommissionen en køreplan for uddybning af Den Økonomiske og Monetære Union. En styrkelse af euroens internationale rolle er både en logisk fortsættelse af og et nyt skridt på denne samlede dagsorden, der er blevet udviklet over de seneste fire år.

Detaljer

Publikationsdato
5. december 2018
Forfatter
Repræsentationen i Danmark