Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel19. januar 2021Repræsentationen i Danmark3 min læsetid

EU's økonomiske og finansielle systems åbenhed, styrke og modstandsdygtighed

Kommissionen tager yderligere skridt til at fremme Europas økonomiske og finansielle systems åbenhed, styrke og modstandsdygtighed og har fremlagt en ny strategi...

Euro

Denne strategi har til formål at give Europa bedre mulighed for at spille en ledende rolle i den globale økonomiske styring og samtidig beskytte EU mod illoyal og urimelig praksis. Dette går hånd i hånd med EU's engagement i en mere robust og åben global økonomi, velfungerende internationale finansmarkeder og det regelbaserede multilaterale system. Denne strategi er i overensstemmelse med kommissionsformand Ursula von der Leyens ambition om en geopolitisk Kommission og følger Kommissionens meddelelse fra maj 2020 "Et vigtigt øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser til den næste generation".

Den foreslåede tilgang er baseret på tre gensidigt forstærkende søjler:

  1. Fremme af euroens international rolle ved at række ud til tredjelandspartnere for at fremme dens anvendelse, ved at støtte udviklingen af eurodenominerede instrumenter og benchmarks og ved at fremme dens status som en international referencevaluta i energi- og råvaresektorerne. Udstedelsen af eurodenominerede obligationer af høj kvalitet under NextGenerationEU vil tilføre EU's kapitalmarkeder betydelig dybde og likviditet i de kommende år og gøre dem — og euroen — mere attraktive for investorer. Ved at fremme bæredygtig finansiering gives der også mulighed for at udvikle EU's finansielle markeder til et globalt knudepunkt for grøn finansiering, der styrker euroen som standardvalutaen for bæredygtige finansielle produkter. I den forbindelse vil Kommissionen arbejde på at fremme anvendelsen af grønne obligationer som redskaber til finansiering af energiinvesteringer, som er nødvendige for at nå energi- og klimamålene for 2030. Kommissionen vil udstede 30 % af de samlede obligationer under NextGenerationEU i form af grønne obligationer. Kommissionen vil også undersøge mulighederne for at udvide den rolle, som EU's emissionshandelssystem (ETS) spiller, for at maksimere dets miljøresultater og støtte emissionshandelsaktiviteter i EU. Kommissionen støtter ligeledes fortsat Den Europæiske Centralbanks (ECB) arbejde med henblik på en eventuel indførelse af en digital euro som et supplement til kontanter.
  2. Videreudvikling af EU's finansielle markedsinfrastrukturer og forbedring af deres modstandsdygtighed, herunder tredjelandes ekstraterritoriale anvendelse af sanktioner. Kommissionen vil sammen med ECB og de europæiske tilsynsmyndigheder (ESA'er) samarbejde med finansielle markedsinfrastrukturvirksomheder for at foretage en grundig analyse af deres sårbarheder med hensyn til tredjelandes ulovlige ekstraterritoriale anvendelse af ensidige foranstaltninger og træffe foranstaltninger til at afhjælpe sådanne svagheder. Kommissionen vil også nedsætte en arbejdsgruppe, der skal vurdere eventuelle tekniske spørgsmål i forbindelse med overførsel af finansielle kontrakter, der er denomineret i euro eller andre EU-valutaer, som cleares uden for EU, til centrale modparter i EU. Derudover vil Kommissionen undersøge, hvordan man kan sikre en uafbrudt strøm af væsentlige finansielle tjenesteydelser, herunder betalinger, med EU-enheder eller personer, der er omfattet af den eksterritoriale anvendelse af tredjelandes ensidige sanktioner.
  3. Yderligere fremme af en ensartet gennemførelse og håndhævelse af EU's egne sanktioner. I år vil Kommissionen udvikle en database — registret for udveksling af oplysninger om sanktioner — for at sikre effektiv rapportering og udveksling af oplysninger mellem medlemslandene og Kommissionen om gennemførelsen og håndhævelsen af sanktioner. Kommissionen vil samarbejde med medlemslandene for at oprette et fælles kontaktpunkt for håndhævelses- og gennemførelsesanliggender med grænseoverskridende dimensioner. Kommissionen vil også sikre, at EU-midler til tredjelande og internationale organisationer ikke anvendes i strid med EU's sanktioner. Det har stor betydning at overvåge den harmoniserede håndhævelse af EU-sanktioner, hvorfor Kommissionen vil oprette et særligt system, der giver mulighed for anonym indberetning af sanktionsunddragelse, herunder whistleblowing.

Den strategi, der fremlægges i dag, bygger på meddelelsen fra 2018 om euroens internationale rolle, som havde et stærkt fokus på at styrke og uddybe Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU). En robust økonomisk og monetær union er kernen i en stabil valuta. Strategien anerkender også genopretningsplanen "Next Generation EU" af hidtil uset størrelse, som EU vedtog for at tackle covid-19-pandemien og hjælpe Europas økonomier med at komme sig og tage de grønne og digitale forandringer til sig.

Baggrund

I Kommissionens meddelelse fra december 2018 om styrkelse af euroens internationale rolle blev der fastlagt en række nøgletiltag til forbedring af euroens status. Meddelelsen blev ledsaget af en henstilling om euroens internationale rolle på energiområdet og efterfulgt af fem sektorspecifikke høringer om euroens rolle på valutamarkederne, i energisektoren, på råvaremarkederne, i handelen med landbrugs- og fødevareprodukter og i transportsektoren.

Detaljer

Publikationsdato
19. januar 2021
Forfatter
Repræsentationen i Danmark