Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel20. marts 2020Repræsentationen i Danmark

Finansiering af den faste forbindelse over Femern Bælt godkendt

Kommissionen har konkluderet, at modellen for offentlig finansiering af kyst til kystforbindelsen over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Ledende næstformand med ansvar for konkurrence, Margrethe Vestager, udtaler: "Den faste forbindelse over Femern Bælt vil bidrage til den grænseoverskridende integration af de to regioner, som den vil forbinde. Den vil være et vigtigt element i skabelsen af den vigtigste Nord-Syd-forbindelse mellem Centraleuropa og de nordiske lande og vil gavne den europæiske økonomi. Efter en tilbundsgående undersøgelse har vi konkluderet, at de danske foranstaltninger til støtte for dette projekt af fælleseuropæisk interesse er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler, da projektets positive virkninger klart opvejer for potentielle konkurrencefordrejninger."

Den faste jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt er et nøgleelement i etableringen af den vigtigste Nord-Syd-forbindelse mellem Centraleuropa og de nordiske lande. Den omfatter bl.a. en tunnel under havet mellem Rødby på Lolland og Puttgarden i Tyskland. Tunnellen bliver ca. 19 km lang og skal bestå af en dobbeltsporet, elektrificeret jernbane og en firesporet motorvej.

På grundlag af en mellemstatslig aftale mellem Danmark og Tyskland vil Danmark blive eneejer og bære den fulde risiko for finansieringen af tunnelen samt for opgraderingen af de danske vej- og jernbaneforbindelser på land ("landanlæg"). I Danmark har to offentlige virksomheder fået ansvar for planlægning, etablering og drift af projektet: A/S Femern Landanlæg for de danske landanlæg og Femern A/S for kyst til kyst-forbindelsen.

Finansieringen af de danske landanlæg er allerede tidligere blevet erklæret i overensstemmelse med statsstøttereglerne og var derfor ikke genstand for denne undersøgelse. Eftersom Tyskland er ansvarlig for finansieringen og opgraderingen af sine egne landanlæg, indgik disse heller ikke i undersøgelsen.

I juli 2015 godkendte Kommissionen modellen for offentlig finansiering af den faste jernbane- og vejforbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland efter EU's statsstøtteregler.

I december 2018 annullerede Retten af proceduremæssige årsager delvis afgørelsen i forbindelse med et søgsmål anlagt af Scandlines og Stena Line til prøvelse af Kommissionens afgørelse fra 2015 (sag T-630/15 og T-631/15). Retten bekræftede Kommissionens afgørelse med hensyn til den finansiering, der blev ydet Femern Landanlæg til landanlæggene, men fandt imidlertid også, at Kommissionen burde have indledt en formel undersøgelse med henblik på at vurdere den finansiering, som Danmark yder Femern A/S, før den vedtog statsstøtteafgørelsen.

Kommissionens undersøgelse

For at efterkomme Rettens dom fra december 2018 indledte Kommissionen i juni 2019 en tilbundsgående undersøgelse af den finansiering, som Danmark yder Femern A/S til støtte for den faste forbindelse.

Undersøgelsen bekræftede, at de kapitalindskud, statslige lånegarantier og statslån, der blev ydet af Danmark til Femern A/S, udgør statsstøtte i lyset af kyst til kyst-forbindelsens økonomiske karakter. Kommissionen konkluderede endvidere, at foranstaltningerne udgør individuel støtte (og ikke en støtteordning), og at de kvalificerer som investeringsstøtte.

Kommissionen fandt, at projektet kan kvalificeres som et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse (IPCEI) og vurderede foranstaltningerne med udgangspunkt i IPCEI-meddelelsen. Kommissionen konkluderede, at alle forenelighedskriterierne i meddelelsen var opfyldt.

Hvad angår foranstaltningernes forholdsmæssighed indsendte de danske myndigheder efter indledningen af den tilbundsgående undersøgelse ajourførte finansielle oplysninger.

Derudover har de danske myndigheder efter at have drøftet sagen med Kommissionen foretaget visse ændringer af projektets finansieringsstruktur. Ændringerne omfatter bl.a. en begrænsning af den offentlige finansiering til det minimum, der er nødvendigt for at gennemføre investeringen, dvs. at brugen af statsgarantier og statslån blev begrænset, så de højst dækker 9,3 mia. EUR af gælden og højst i de første 16 år af driften.

På grundlag af de opdaterede oplysninger fra Danmark og ændringerne af finansieringsstrukturen konkluderede Kommissionen, at de offentlige foranstaltninger er forholdsmæssige, i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Kommissionen konkluderede, at foranstaltningerne er nødvendige, og at projektets positive virkninger klart opvejer for potentielle konkurrencefordrejninger, i overensstemmelse med betingelserne i IPCEI-meddelelsen.

Kommissionen konkluderede derfor, at de kapitalindskud, statsgarantier og statslån, som Danmark yder til Femern A/S, er i overensstemmelse med EU's statsstøtteregler.

Kommissionen har også vurderet nogle af de øvrige foranstaltninger såsom skatteforanstaltningerne og konkluderet, at de ikke udgør statsstøtte efter EU's statsstøtteregler.

Baggrund

Offentlig støtte til anlæg og drift af infrastrukturprojekter blev oprindeligt ikke anset for at udgøre statsstøtte. Der er dog sket en vigtig markedsudvikling, som har medført en stigende kommerciel anvendelse af sådanne infrastrukturer. EU-Domstolen har bekræftet, at offentlig finansiering af infrastrukturinvesteringsprojekter er underlagt EU's statsstøtteregler, hvis infrastrukturen er tiltænkt kommerciel udnyttelse (forenede sager T-443/08 og T-455/08, Leipzig Halle). Derfor skal offentlig finansiering til projekter som den faste forbindelse over Femern Bælt vurderes efter EU's statsstøtteregler, i det omfang det er konstateret, at et sådant projekt er af økonomisk karakter.

EU's statsstøtteregler giver medlemsstaterne mulighed for at yde støtte til infrastrukturinvesteringer med henblik på at fremme økonomisk vækst på visse betingelser — herunder især princippet om at undgå overkompensation og behovet for at sikre, at der opretholdes lige konkurrencevilkår på markedet.

Detaljer

Publikationsdato
20. marts 2020
Forfatter
Repræsentationen i Danmark