Gå til hovedindholdet
Repræsentation i Danmark
Nyhedsartikel4. september 2019Repræsentationen i Danmark

Forberedelser til brexit uden en aftale...

Onsdag den 4. september fremlagde Kommissionen en meddelelse og en række forslag som forberedelse af Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 1. november 2019...

Status over Brexit-forberedelserne...

Kommissionens sidste udkald til alle borgere og virksomheder i EU om at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden den 31. oktober 2019.

Med 8 uger til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union den 31. oktober 2019 gentager Kommissionen i dag — i sin 6. meddelelse om forberedelserne til brexit — sin opfordring til alle interessenter i EU-27 om at forberede sig på brexit uden en aftale. På baggrund af den fortsatte usikkerhed med hensyn til Det Forenede Kongeriges ratificering af udtrædelsesaftalen – som aftalt med den britiske regering i november 2018 – og den generelle nationale situation, er et scenarie uden aftale den 1. november 2019 fortsat et muligt, om end ikke ønskeligt, udfald.

På denne baggrund har Europa-Kommissionen i dag offentliggjort en detaljeret checkliste for at hjælpe de virksomheder, der handler med Det Forenede Kongerige, med at træffe deres endelige forberedelser. For at undgå handelsforstyrrelser i videst muligt omfang bør alle parter, der indgår i forsyningskæder med Det Forenede Kongerige — uanset hvor de er baseret — være opmærksomme på deres ansvar og de nødvendige formaliteter i forbindelse med grænseoverskridende handel. Dette bygger videre på tidligere meddelelser fra Kommissionen og 100 meddelelser til interessenter inden for lang række sektorer.

Herudover har Kommissionen fremsat forslag til Europa-Parlamentet og Rådet om at foretage målrettede tekniske tilpasninger af varigheden af EU's beredskabsforanstaltninger på transportområdet. Kommissionen har også foreslået at videreføre de eksisterende beredskabsplaner fra 2019 for fiskerisektoren og Det Forenede Kongeriges potentielle deltagelse i EU's budget for 2020, så disse planer også gælder for 2020. Disse foranstaltninger har vist sig at være nødvendige i betragtning af beslutningen om at forlænge artikel 50-fristen til den 31. oktober 2019.

Endelig har Kommissionen foreslået, at Den Europæiske Unions Solidaritetsfond og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen skal stå til rådighed for de virksomheder, arbejdstagere og medlemsstater, der rammes hårdest som følge af brexit uden en aftale. Forslagene skal godkendes af både Europa-Parlamentet og Rådet.

Kommissionen minder om, at det er alle interessenters ansvar at være beredt på ethvert scenarie. Eftersom et scenarie uden aftale stadig er et muligt udfald, opfordrer Kommissionen kraftigt alle interessenter til at bruge den ekstra tid, som forlængelsen af artikel 50-fristen giver, til at sikre, at de har truffet alle de nødvendige foranstaltninger for at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden af EU.

Teknisk justering af specifikke beredskabsforanstaltninger for at tage højde for Det Forenede Kongeriges udtræden af 31. oktober 2019

Den 11. april 2019 forlængede Det Europæiske Råd (artikel 50) artikel 50-fristen til den 31. oktober 2019. Dette blev gjort på anmodning af og efter aftale med Det Forenede Kongerige.

I betragtning af denne forlængelse har Kommissionen undersøgt alle EU's forberedende foranstaltninger og beredskabsforanstaltninger for at sikre, at de stadig er egnede til formålet. Kommissionen har konkluderet, at disse foranstaltninger fortsat opfylder deres mål, og der er derfor ingen grund til at ændre nogen af dem i materiel forstand. Kommissionen har dog i dag foreslået en række tekniske tilpasninger af visse beredskabsforanstaltninger for at tage hensyn til den nye artikel 50-tidsplan.

Disse tilpasninger foretages på tre hovedområder:

1. Transport

  • En forordning, der skal sikre basal konnektivitet i gods- og passagertransport ad vej (forordning (EU) 2019/501): Kommissionen har i dag foreslået at forlænge anvendelsen af denne forordning indtil den 31. juli 2020, hvilket afspejler logikken i og varigheden af den oprindelige forordning.
  • Basale luftfartsforbindelser (forordning (EU) 2019/502): Kommissionen har i dag foreslået at forlænge anvendelsen af denne forordning indtil den 24. oktober 2020, hvilket afspejler logikken i og varigheden af den oprindelige forordning.

2. Fiskeriaktiviteter

  • Forordning om fiskeritilladelser: Kommissionen har i dag foreslået at forlænge anvendelsen af den vedtagne beredskabsforordning (forordning (EU) 2019/498) med en tilsvarende foranstaltning for 2020, der fastlægger rammer for EU's og Det Forenede Kongeriges fiskeres fortsatte adgang til hinandens farvande i 2020.

3. EU's budget

  • Kommissionen har i dag foreslået at forlænge anvendelsen af beredskabsforordningen om budgettet for 2019 (Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/1197) med en lignende foranstaltning for 2020. Det betyder, at Det Forenede Kongerige og modtagere af støtte fra Det Forenede Kongerige fortsat vil være i stand til at deltage i programmer under EU-budgettet og modtage finansiering indtil udgangen af 2020, såfremt Det Forenede Kongerige accepterer og opfylder de betingelser, der allerede er fastsat i beredskabsforordningen for 2019, betaler sine budgetbidrag for 2020 og tillader de nødvendige revisioner og kontroller.

Finansiel støtte fra EU til dem, der rammes hårdest som følge af brexit uden en aftale

Kommissionen meddelte i sin fjerde meddelelse om forberedelserne til brexit af 10. april 2019, at der kan ydes teknisk og finansiel bistand fra EU på visse områder for at støtte dem, der rammes hårdest som følge af et scenarie uden aftale.

Ud over de eksisterende programmer og instrumenter har Kommissionen i dag:

  • foreslået, at anvendelsesområdet for Den Europæiske Unions Solidaritetsfond på visse betingelser udvides til at omfatte den alvorlige finansielle byrde, der kan pålægges medlemsstaterne i tilfælde af brexit uden en aftale
  • foreslået at sikre, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på visse betingelser står til rådighed for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, der mister deres arbejde som følge af brexit uden en aftale.

I landbrugssektoren vil hele spektret af eksisterende instrumenter til markedsstøtte og direkte finansiel støtte til landbrugere blive stillet til rådighed for at afbøde de værste konsekvenser for landbrugsfødevaremarkederne. Med hensyn til mere umiddelbar støtte, f.eks. til mindre virksomheder med stor eksponering mod Det Forenede Kongerige, tilbyder EU's statsstøtteregler fleksible løsninger i forbindelse med nationale støtteforanstaltninger.

Irland

Kommissionen og Irland arbejder fortsat sammen med hensyn til den særlige situation på øen Irland, de to sammenhængende mål om at beskytte det indre markeds integritet og samtidig undgå en hård grænse, at finde frem til beredskabsløsninger til den umiddelbare fremtid i tilfælde af brexit uden en aftale og at finde en mere stabil løsning for den efterfølgende periode. Den bagstopperordning, der er fastsat i udtrædelsesaftalen, er den eneste løsning, der beskytter Langfredagsaftalen, sikrer overholdelsen af de folkeretlige forpligtelser og bevarer det indre markeds integritet.

Forberedelser på brexit uden en aftale

I tilfælde af brexit uden en aftale bliver Det Forenede Kongerige et tredjeland uden en overgangsordning. Al primær og afledt EU-ret vil ikke længere gælde for Det Forenede Kongerige på dette tidspunkt. Der bliver ingen overgangsperiode, således som det var planlagt i udtrædelsesaftalen. Det vil selvsagt påvirke borgere og virksomheder betydeligt og få alvorlige negative økonomiske konsekvenser, der vil være langt større for Det Forenede Kongerige end for medlemsstaterne i EU-27.

Europa-Kommissionen har siden december 2017 forberedt sig på et scenarie uden aftale. Kommissionen har til dato fremsat 19 lovgivningsforslag, som alle nu er blevet vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet. Kommissionen har ligeledes vedtaget 63 ikkelovgivningsmæssige retsakter og offentliggjort 100 forberedelsesmeddelelser. Kommissionen har ikke til hensigt at træffe nye foranstaltninger forud for den nye udtrædelsesdato.

Som beskrevet af kommissionsformand Jean-Claude Juncker i Europa-Parlamentet den 3. april 2019 forventes Det Forenede Kongerige i tilfælde af brexit uden en aftale at tage fat på tre vigtige adskillelsesspørgsmål som en forudsætning for, at EU vil overveje at indlede drøftelser om de fremtidige forbindelser. Der er tale om at: 1) beskytte og håndhæve de rettigheder, som personer, der har udøvet deres ret til fri bevægelighed, har optjent inden brexit, 2) opfylde de finansielle forpligtelser, som Det Forenede Kongerige har indgået som medlemsstat, og 3) bevare Langfredagsaftalens ånd og bogstav, fred på øen Irland samt det indre markeds integritet.

Hver eneste virksomhed, som handler med Det Forenede Kongerige, både med hensyn til varer og tjenesteydelser, vil blive påvirket, hvis brexit sker uden en aftale. Kommissionen har i dag offentliggjort en "brexit-checkliste", som alle relevante virksomheder omhyggeligt bør undersøge. Virksomhederne bør nu være rede til at overholde alle de nødvendige formaliteter.

Dagens meddelelse giver et overblik over forberedelsesarbejdet på de områder, hvor der behov for stadig og særlig årvågenhed. Det gælder bl.a. borgerrettigheder, grænseformaliteter og -handel, lægemidler, medicinsk udstyr og kemiske stoffer, finansielle tjenesteydelser og fiskeri.

Yderligere oplysninger: Hvad skal jeg gøre, hvis brexit sker uden en aftale?

Til perioden umiddelbart efter en eventuel udtræden uden en aftale har Kommissionen oprettet et callcenter til medlemsstaternes forvaltninger, hvor de hurtigt kan etablere en direkte kommunikationskanal og få adgang til Kommissionens tjenestegrenes ekspertise, herunder med henblik på at lette den nødvendige koordinering mellem nationale myndigheder. EU-borgere kan kontakte Europe Direct vedrørende alle spørgsmål om, hvordan man kan forberede sig på brexit uden en aftale. Ring gratis til 00 800 6 7 8 9 10 11 overalt i EU og få mere at vide på alle EU's officielle sprog.

Detaljer

Publikationsdato
4. september 2019
Forfatter
Repræsentationen i Danmark